På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-18 09:30 Nr 2016:28


Innovationsverksamhet 2012–2014:

Ryktet har stor betydelse för företagens miljöinnovationer

Av företag med innovationsverksamhet introducerade 53 procent en innovation med miljövinst. Störst betydelse för beslutet att introducera innovation med miljövinst hade förbättring av företagets rykte. Det visar resultaten från den senaste innovationsundersökningen.

Det är genom innovationer inom miljöområdet som vi kan möta de utmaningar som klimatförändringarna innebär. Detta framhävs av både politiker och forskare. Ofta talas det om att Sverige har en chans att ligga i framkant och bli konkurrenskraftigt om det satsas på utveckling inom miljöområdet. I den senaste innovationsundersökningen har Statistiska centralbyrån (SCB) försökt fånga förekomsten av innovationer med miljövinster. Företagen har fått besvara vilka miljövinster som skapats genom innovationer, både inom företagen men också som uppkommit under en produkts slutkonsumtion eller slutanvändning.

Innovationer med miljövinster var mer förekommande bland varuproducerande företag än bland tjänsteproducerande företag. Den bransch med högst andel företag som introducerat innovation med miljövinst var företag som arbetar med vattenförsörjning (SNI 36) och anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (SNI 37-39). Bland dessa företag hade 80 procent av företagen med innovationsverksamhet introducerat en innovation med miljövinst. Minst aktiva på miljöinnovationsområdet var serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet (SNI 66), juridiska och ekonomiska konsultbyråer (SNI 69-70) och informationstjänstföretag (SNI 63), där hade 23, 23 respektive 22 procent av företagen med innovationsverksamhet introducerat en innovation med miljövinst. Det kan tänkas att behovet av innovationer med miljövinster inte var lika stort bland dessa företag om deras miljöpåverkan från början inte var så stor.

Andel företag med innovationsverksamhet som introducerat innovation med miljövinst åren 2012-2014. Procent
    Innovation
med
miljövinst
Alla undersökta
näringsgrenar
Totalt 53
10-49 anställda 51
50-249 anställda 56
250 anställda eller fler 70
Varu-
producerande
företag
Totalt 64
10-49 anställda 61
50-249 anställda 69
250 anställda eller fler 84
Tjänste-
producerande
företag
Totalt 46
10-49 anställda 45
50-249 anställda 48
250 anställda eller fler 60

En miljövinst kan vara antingen huvudmålet med innovationen eller en biprodukt av andra mål. Miljövinsterna från en innovation kan uppkomma genom produktionen av en vara eller tjänst, eller under produktens slutanvändning eller slutkonsumtion.

Den vanligaste miljövinsten inom företaget var mindre energiförbrukning eller koldioxidutsläpp. Bland de små varuproducerande företagen var istället den vanligaste miljövinsten för en innovation att företagen återvunnit avfall, vatten eller material för eget bruk eller försäljning.

Den vanligaste miljövinsten under en vara eller tjänsts slutkonsumtion eller slutanvändning var mindre energiförbrukning eller koldioxidutsläpp. Det gällde alla storleksklasser i både den varuproducerande och den tjänsteproducerande sektorn. För alla sorters miljövinster som uppkommit under en vara eller tjänsts slutkonsumtion eller slutanvändning hade företagen i den varuproducerande sektorn en högre andel än företagen i den tjänsteproducerande sektorn.

Företagen har fått ange vilka faktorer som varit viktiga för företagets beslut att introducera innovationer med miljövinster. Störst betydelse hade förbättring av företagets rykte, 30 procent angav att det hade en stor betydelse. Vilken faktor som haft störst betydelse skiljer sig dock åt när resultaten redovisas uppdelat per storleksklass. För de små företagen var förbättring av företagets rykte av klart störst betydelse. För de medelstora var det lika stor andel som angav att gällande miljöföreskrifter som att förbättring av företagets rykte hade stor betydelse. Bland de stora företagen angav de flesta att rådande eller förväntad marknadsefterfrågan på miljöanpassade innovationer hade störst betydelse, tätt följt av gällande miljöförskrifter. Det var endast 5 procent av företagen som svarade att offentliga anslag, bidrag för miljöanpassade innovationer hade stor betydelse för företagets beslut att introducera innovationer med miljövinster.

Definitioner och förklaringar

Företag med innovationsverksamhet innefattar:

  1. Företag som introducerat nya produkt- och/eller processinnovationer under 2012–2014
  2. Företag som introducerat organisatoriska innovationer under 2012–2014
  3. Företag som introducerat innovationer inom marknadsföring under 2012–2014
  4. Företag som under 2012–2014 avbrutit eller skjutit upp verksamhet med att utveckla nya produkter eller processer
  5. Företag som i slutet av 2014 hade pågående verksamhet att utveckla nya produkter eller processer som ännu inte avslutats

Innovation med miljövinst:

En innovation med miljövinster är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst), process, organisations- eller marknadsföringsmetod som skapar miljövinster jämfört med alternativen.

  • Miljövinsterna kan vara antingen huvudmålet med innovationen eller en biprodukt av andra mål.
  • Miljövinsterna från en innovation kan uppkomma genom produktionen av en vara eller tjänst, eller under produktens slutanvändning. Slutanvändaren kan vara en person, ett företag, staten med mera.

Nästa publiceringstillfälle

2016-05-20 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Investeringar, FoU och IT
Box 24 100
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Anna Sjögren
08-506 947 77
anna.sjogren@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.