På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

It-relaterad statistik om företag

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern ger information om arbetsmarknads­läget och utsikterna för 71 utbildnings­grupper, inklusive programmerare/system­vetare och civil­ingenjörer inom elektronik/data­teknik, och huvud­delen utgörs av högskole­utbildningar. Resultaten bygger på svaren i en enkät till ett urval av arbets­givare. De tillfrågas om hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning, samt hur antalet anställda kommer att förändras på ett respektive tre års sikt. Under­sökningen genomförs av SCB på hösten varje år.

Bredbandskartläggning

Under ett antal år har Post‑ och telestyrelsen (PTS), på uppdrag av regeringen, följt bredbands­utbyggnaden i Sverige. Uppdragets innehåll har varierat över åren men hela tiden har fokus legat på den infra­strukturella utvecklingen. Syftet är att ge en bild av den möjliga och faktiska tillgången till bredband i Sverige. Mer specifikt är avsikten att ge en analytisk översikt av personers och företags grund­läggande förutsätt­ningar och faktiska tillgång till bredband.

Direkta investeringar i Sverige och i utlandet

Undersökningen ingår i betalningsbalansstatistikens finansiella balans, och avser att spegla företags­förvärv över gränsen, där det finns ett långsiktigt inflytande. Statistiken finns bransch­fördelad, exempelvis på data­behandlings­verksamhet. Under­sökningen genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken.

Elektronikindustrin och it‑relaterade företag

Den svenska elektronikindustrin och de it‑relaterade tjänste­branscherna beskrivs årligen genom statistik över antal företag och syssel­sättnings­uppgifter. Rapporter från åren 1999‑2007 beskriver dessutom it‑branschen utifrån statistik om produktion, utrikes­handel, löne‑ och ut­bildnings­nivå. Tillväxtanalys (tidigare ITPS) är statistik­ansvarig myndighet.

Företagens villkor och verklighet

Syftet med undersökningen är att ta fram kunskap om de små‑ och medel­stora företagens villkor och verklighet. En del av under­sökningen samlar in data om hur småföretag med 0‑49 anställda använder internet, om de känner till e‑tjänster som erbjuds av myndigheter, om företaget använder elektronisk handel samt hur ofta de köper in it‑support och annan teknisk service. Under­sökningen har genomförts år 2002, 2005, 2008 och 2011. Tillväxtverket är ansvarig myndighet.

Innovationsverksamhet i Sverige

Undersökningen om företagens innovationsverksamhet är EU‑reglerad och genomförs i samtliga medlems­länder. Enkäten baserar sig på de definitioner som finns fastlagda i en gemensamt framtagen metod­manual av EU och OECD, den s.k. Oslo‑manualen. I urvalet till innovations­undersök­ningen ingår delar av de företag som finns inom Informations‑ och kommu­nika­tions­företag (SNI 2007). I innovations­under­sökningen år 2008‑2010 finns en temadel som behandlar företagens kreativitet och kompetens, där finns vissa frågor inom it‑området.

Internetstatistik

Internetstatistik.se är en samlingsplats för statistik från fem oberoende leverantörer av internet­statistik; World Internet Institute, SCB, Nordicom, Post‑ och Tele­styrelsen (PTS) och Stiftelsen för Internet­infrastruktur (.SE).

IT‑konsultindex

Syftet är att beskriva utvecklingen av arbetskraftskostnaderna för konsulter inom it‑branschen. SCB har beräknat IT‑konsultindex på uppdrag av bransch­organisationen IT&Telekomföretagen mellan 1999 och 2014, sedan lades indexet ned. De framtagna indextalen beskriver, kvartalsvis, arbets­kostnadens utveckling för it‑konsult­branschen.

Konjunkturstatistik över vakanser

Undersökningen avser att beskriva efterfrågan på arbetskraft. Statistik över antalet lediga jobb och vakanser redovisas kvartalsvis. Offentlig sektor mäter endast antalet lediga jobb. Redovisning sker efter sektor, näringsgren, stor­leks­klass och region. Näringsgren J omfattar Informations‑ och kommu­nika­tions­företag (SNI 2007). Konjunktur­statistik över vakanser genomförs av SCB och tillhör den officiella statistiken.

Konkurser och offentliga ackord

Syftet med statistiken är att belysa utvecklingen av företags­konkurser, privata konkurser och antal anställda i företag i konkurs. Statistiken redovisas på regional nivå och fördelat på bransch. I bransch­statistiken redovisas bl.a. informations‑ och kommu­nika­tions­företag. Statistiken redovisas kvartals‑ och årsvis. Tillväxtanalys (tidigare ITPS) är statistik­ansvarig myndighet.

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik

Huvudsyftet med undersökningen är dels att snabbt indikera förändringar av antalet anställda på detaljerad närings­grens­nivå, dels att kunna redovisa företags­anknutna variabler som sjuk­frånvaro och personal­omsättning. Uppgifter över antalet anställda finns redovisade efter sektor, region och näringsgren.

Resultat finns för näringsgrenarna Tele­kommu­nika­tions­bolag, Program­varu­producenter, data­konsulter o.d. samt Informations­tjänst­företag. Frånvaro och personal­omsättning finns redovisat för kön och närings­gren. Närings­gren J omfattar Informations‑ och kommu­nika­tions­företag (SNI 2007). Sjuk­från­varo finns också redovisat efter sektor. Under­sökningen genomförs av SCB och tillhör den officiella statistiken.

Lönestrukturstatistik

Syftet är att belysa löneförhållanden och lönestruktur för olika kategorier av anställda inom lands­tings­kommunal, primär­kommunal, statlig och privat sektor. Under­sökningen samlar in data om t.ex. anställ­nings­form, löner och tjänst­göringens omfattning inom bland annat it‑yrken. Under­sökningen genomförs årligen av SCB på uppdrag av Medlings­institutet.

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A‑skatt

Statistiken avser att, för hela arbetsmarknaden, kvartalsvis belysa nivå och utveckling av löne­summor, arbets­givar­avgifter och preliminär A‑skatt. Genom att kombinera olika bransch­koder kan löne­summor tas fram för branscher som inte redovisas inom ramen för den officiella statistiken. It‑branscher är ett sådant exempel. Under­sökningen genomförs av SCB.

Nystartade företag

Syftet med undersökningen är mäta antalet nystartade företag i Sverige. Hela näringslivet täcks av under­sökningen.

Näringslivets investeringar

Statistiken belyser verkställda och förväntade investeringar inom företags­sektorn. Resultatet redovisas bland annat per närings­gren, däribland Data­konsulter och data­service­byråer. Under­sökningen samlar in data om utgifter för program‑ och system­varor till datorer samt värdet av nytecknade leasing­kontrakt som avser administrativ dator­utrustning. Under­sökningen genomförs tre gånger per år av SCB.

Omsättning inom tjänstesektorn

Syftet med Omsättningsstatistiken är främst att mäta omsättnings­utvecklingen månadsvis för detalj­handeln, och kvartalsvis för parti­handeln och andra tjänste­näringar. Näringsgren SNI 72 avser Data­konsulter och service­byråer. Omsättnings­statistiken redovisar summa omsättning, procentuella utvecklingstal och index­serier totalt och fördelat på de olika del­branscherna. SCB är ansvarig statistik­myndighet.

Prisindex i producent‑ och importled, varor

Prisindex i producent‑ och importled avser att redovisa den genom­snittliga pris­utvecklingen i producent‑ och import­ledet, totalt och för olika varu­grupper. Delindex finns för varu­grupper som innehåller it‑varor, t.ex. datorer, mobil­telefoner etc. Pris­utveck­lingen mäts månadsvis och SCB är statistik­ansvarig myndighet.

Produkträkenskaper

Produkträkenskaperna är den del av national­räkenskaperna där BNP från produktions‑ och använd­nings­sidan beräknas. Produkt­räken­skaperna ger en samlad bild av tillgång och användning av varor och tjänster.

It‑relaterade uppgifter avser framför allt vissa närings­grenar och produkt­grupper enligt SNI respektive SPIN, som C26 Datorer, elektronik­varor och optik, J61 Tele­kommu­nika­tion och J62‑J63 Data­programmering, data­konsulter och informations­tjänster samt när det gäller hushålls­konsumtionen Coicop 09.13 IT‑utrustning, 08.12 Tele­utrustning och 08.13 Tele­tjänster.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistiken syftar till att ge årlig information om sysselsättning, pendling och närings­struktur såväl totalt som på en regional nivå. Statistiken ger också information om personal­strukturen i företag och på arbets­ställen och belyser händelser och flöden på arbets­marknaden utifrån longitudinella ansatser. Registret innehåller en stor mängd data om bland annat individers utbildning, inkomster samt på vilket företag den enskilde arbetar. Dessa data kan användas för att studera individer inom it‑sektorn. SCB är statistik­ansvarig myndighet.

Svensk telemarknad

Svensk Telemarknad innehåller operatörsstatistik om marknaden för elektronisk kommunikation. Under­sökningen genomförs av Post‑ och tele­styrelsen (PTS), och syftet är att analysera och kartlägga den svenska marknaden för elektronisk kommunikation. Information som redovisas är exempelvis statistik om fasta samtals­tjänster, mobila tjänster, data­kommunikations‑ och internet­tjänster. Marknads­utvecklingen redovisas i helårs‑ respektive halv­års­rapporter, med statistik som i några fall sträcker sig tillbaka till 1992.

Televerksamhet

Trafikanalys tar fram officiell statistik om televerksamheten i Sverige. Statistikens syfte är att redogöra för den svenska tele­marknadens tillstånd genom att belysa utvecklingen inom olika delar av marknadens verksamhets­områden. Exempel på information som samlas in är företag som håller på med tele­verksamhet, antal tele‑ och internet­abonnemang, trafik­minuter och omsättnings­siffror. De ekonomiska uppgifterna är ett viktigt underlag för SCB:s national­räkenskaper vid beräkningen av tele­verksam­hetens produktion och bidrag till brutto­national­produkten (BNP). Statistiken ligger till grund för den svenska rapporteringen till EU, och den tas fram varje år.

Tjänsteprisindex (TPI)

Tjänsteprisindex (TPI) mäter prisutvecklingen i branscher som producerar företags­tjänster. Bland annat beräknas delindex inom området informations‑ och kommunikations­tjänster. TPI mäts kvartalsvis och SCB är statistik­ansvarig myndighet.

Trender och prognoser

Rapporten beskriver den senaste utvecklingen inom områdena befol­kning, utbil­dning och arbets­marknad samt utsikterna fram till 2030. Trender och prognoser 2008 presenterar beräk­ningar av tillgång och efter­frågan på utbildade av olika slag. För 49 utbild­nings­grupper, däribland system­vetare, ges en särskilt utförlig redo­visning av läget på arbets­marknaden idag och utsikterna för framtiden. Rapporten tas fram vart tredje år av SCB.

Utrikeshandel med tjänster, löner och trans­fereringar

Syftet med undersökningen är att producera landsfördelad kvartals­statistik om den svenska ekonomins trans­aktioner med utlandet avseende tjänster, löner, trans­ferer­ingar samt rese­valuta. Bland annat redo­visas tjänste­handeln för data‑ och informations­tjänster. Under­sökningen är underlag till bytes­balansen, som är en del av betal­nings­balans­statistiken, och genom­förs av SCB på uppdrag av Riksbanken.

Utrikeshandel med varor

Statistiken syftar till att mäta Sveriges export av varor till andra länder och Sveriges import av varor från andra länder. Under­sökningen mäter det fysiska flödet av varor mellan Sverige och andra länder. Varorna klassificeras enligt KN (Kombi­nerade nomen­kla­turen). Inom kapitel 84 och 85 i KN återfinns viss it‑rela­terad statistik.

VINNOVA

VINNOVA är en statlig myndighet under Närings­departe­mentet, med ansvars­området innova­tioner kopplade till forskning och utveck­ling. VINNOVA:s uppgift är att främja hållbar tillväxt och stärka svensk konkurrens­kraft genom finans­iering av behovs­motiverad forsk­ning och utveckling av effektiva innovations­system. Där ingår bland annat forsk­ning kring informa­tions‑ och kommu­nika­tions­teknik samt tjänster och it‑användning.

Yearbook on productivity

Publikationen innehåller artiklar som belyser olika studier om tillväxt och produkt­ivitet. Artiklarna samman­ställs inför och presenteras vid en årlig konferens om produkt­ivitet som arrangeras av SCB. För­fattare är SCB samt andra svenska och inter­nationella organisa­tioner. Inne­hållet har olika fokus olika år. I års­böckerna 2008 och 2010 finns t.ex. flera artiklar som på olika sätt belyser sam­bandet mellan it och produkt­ivitet. Publika­tionen har tagits fram årligen av SCB sedan 2005.

Yrkesregistret

Yrkesstatistiken från yrkes­registret ska i första hand ge årlig informa­tion om den arbetande befolk­ningens fördelning på olika yrkes­grupper samt belysa yrkes­utvecklingen inom olika branscher och samhälls­sektorer. Registret är total­räknat vilket ger möjligheter till redovis­ningar på detaljerad nivå, t.ex. arbets­kraftens samman­sättning med avseende på it‑yrken. SCB är statistik­ansvarig myndighet.

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden

Syftet med denna tema­rapport är främst att beskriva utbild­ningars spridning på yrken, så kallad yrkes­spridning. Avsikten är också att studera vilka utbild­ningar som har en likartad yrkes­struktur, det vill säga vilka utbild­ningar som leder till liknande yrken på arbets­marknaden. Även utbild­nings­sprid­ningen inom ett urval av yrken studeras. Det kan ge en bild av vilka utbildningar som kan antas vara utbytbara med varandra. Yrkes­grupperna Data­tekniker och system­erare och Program­merare finns redovisade, liksom Program­merar‑ och system­vetar­utbild­ning. Rapporten är framtagen av SCB.