På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

It-relaterad statistik om individer och hushåll

Arbetsmiljöundersökningen

Undersökningen beskriver arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv och belyser fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och deras förändringar över tid. Undersökningen omfattar sysselsatta personer, 16‑64 år, som är folkbokförda inom landet. I rapporten redovisas uppgifter om användning av datorer och bildskärmsarbete. Undersökningen genomförs vartannat år av SCB på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Arbetsorsakade besvär

Undersökningens syfte är att kartlägga de hälsoproblem som orsakats av arbetet, för de sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden. I undersökningen skattas till exempel andelen sysselsatta 16‑64 år som haft besvär till följd av bildskärmsarbete. Undersökningen genomfördes årligen till och med 2006, därefter vartannat år. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Arbetsskador

Statistiken innehåller uppgift om anmälda arbetsskador som inträffar på den svenska arbetsmarknaden och den publiceras årligen. De senaste publikationerna innehåller ingen specifik information om skador relaterade till it‑arbete. Det går dock att beställa specialuttag över anmälda arbetsskador som kan relateras till datorarbete.

Bredbandskartan

PTS presenterar här fakta om tillgången till bredband i Sverige. I Bredbandskartan kan du se tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan se tillgången till olika tekniker (fiber, kabel‑tv, xDSL, 3G och LTE) och olika hastigheter. Dessutom kan du hitta information om nätägare, dvs. aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats. Data kommer från Bredbandskartläggningen.

Etableringen på arbetsmarknaden – examinerade 2007/08, Rapport 2011:16 R

Uppgifterna om etableringen på den svenska arbetsmarknaden för examinerade från universitet och högskolor är hämtade från SCB:s databas LISA – en longitudinell databas med uppgifter om utbildning, inkomst och sysselsättning. Som en delmängd fås uppgifter om examinerade inom it‑området. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Högskoleverket.

Hushållens utgifter

Huvudsyftet med undersökningen är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. Undersökningen beskriver hushållens samtliga utgifter. Data samlas bland annat in om utgifter för telefoner och telefonabonnemang samt olika typer av it‑utrustning. Hushållens utgifter mäts vart tredje år av SCB.

Individundersökningen - svenskarnas användning av telefoni och Internet

Undersökningens syfte är att följa och förstå marknadens utveckling utifrån ett konsumentperspektiv. Undersökningen ska också ge svar på frågor om elektronisk kommunikation (fast telefoni, mobil telefoni, internet och TV) med avseende på; kännedom om, tillgång till, användning av, omfattning av, kommande användning av och attityder till sådana tjänster samt accessformer och operatörsbyten m.m. Målgruppen för undersökningen är allmänheten i Sverige, 16‑75 år. Undersökningen genomförs vartannat år på uppdrag av Post‑ och Telestyrelsen (PTS).

Internetstatistik

Internetstatistik.se är en samlingsplats för statistik från fem oberoende leverantörer av internetstatistik; World Internet Institute, SCB, Nordicom, Post‑ och Telestyrelsen (PTS) och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

Inträdet på arbetsmarknaden

Syftet med undersökningen är att belysa arbetsmarknaden ur olika aspekter samt att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund. Data samlas in om användning av it i arbetet i samband med inträdet på arbetsmarknaden. Undersökningen genomförs vartannat år av SCB.

It‑användning och it‑kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Syftet med undersökningen är att följa upp it‑användning och it‑kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Tillgång till it‑utrustning, lärares it‑användning och it‑kompetens samt hur barn, elever och vuxenstuderande använder datorer i det svenska utbildningssystemet och hur de bedömer sin egen datorkompetens finns redovisat i två delrapporter. Skolverket genomför uppföljningen vart tredje år. Nästa publicering är våren 2013.

Konsumentprisindex (KPI)

KPI skall mäta den genomsnittliga utvecklingen av priserna för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. Prisuppgifter samlas in för ett urval av varor och tjänster, så kallade representantvaror. KPI redovisas per varu‑/tjänste­grupp däribland datorutrustning samt teletjänster och utrustning. KPI beräknas månadsvis av SCB.

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik

Huvudsyftet med undersökningen är dels att snabbt indikera förändringar av antalet anställda på detaljerad näringsgrensnivå, dels att kunna redovisa företagsanknutna variabler såsom sjukfrånvaro och personalomsättning. Uppgifter över antalet anställda finns redovisade efter sektor, region och näringsgren.

Resultat finns för näringsgrenarna Telekommunikationsbolag, Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. samt Informationstjänstföretag. Frånvaro och personalomsättning finns redovisat för kön och näringsgren. Näringsgren J omfattar Informations‑ och kommunikationsföretag (SNI 2007). Sjukfrånvaro finns också redovisat efter sektor. Undersökningen genomförs av SCB och tillhör officiell statistik.

Lönestrukturstatistik

Syftet är att belysa löneförhållanden och lönestruktur för olika kategorier av anställda inom landstingskommunal, primärkommunal, statlig och privat sektor. Undersökningen samlar in data om t ex anställningsform, löner, tjänstgöringens omfattning inom bland annat it‑yrken. Undersökningen genomförs årligen av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet.

Medborgarundersökningen

I Medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen genomförs av SCB två gånger per år och kommunen kan välja att delta under hösten eller våren. Medborgarna betygsätter följande tre områden: Nöjd‑Med­borgar‑Index, Nöjd‑Region‑Index, Nöjd‑In­flyt­ande‑Index. En frågeblankett sänds till ett urval av medborgarna. Under rubriken inflytande ställs bl.a. frågan om hur nöjd man är med kommunens webbplats.

Mediebarometern

Undersökningen är en räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av enskilda medier. Ett särskilt frågeområde rör internetanvändningen och dessa resultat presenteras i en separat rapport Internetbarometern. Undersökningen genomförs årligen av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Nationella trygghetsundersökningen

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande intervjuundersökning som kartlägger den svenska befolkningens (16‑79 år) utsatthet för brott, trygghetsupplevelse samt förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas kontakter med rättsväsendet. I rapporten finns uppgifter om utsatthet för bedrägerier och bland annat om bedrägeriet skett via Internet. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är statistikansvarig myndighet.

Personalutbildningsstatistik

Statistiken beskriver personalutbildningens omfattning och innehåll samt fördelning bland olika undergrupper av de sysselsatta inom arbetskraften. Data samlas in om bland annat utbildning i datoranvändning, programmering och systemering. Datainsamlingar om personalutbildning har gjorts sedan 1986. Uppgifter insamlas varje undersökningsomgång med frågor om det senast förflutna halvåret. SCB är statistikansvarig myndighet.

Prisrapport

Prisrapporten innehåller analys av prisutvecklingen i Sverige för mobiltjänster och trådbundet bredband.  Ny rapport publiceras i mitten av december 2013.

Produkträkenskaper

Produkträkenskaperna är den del av nationalräkenskaperna där BNP från produktions‑ och användningssidan beräknas. Produkträkenskaperna ger en samlad bild av tillgång och användning av varor och tjänster. It‑relaterade uppgifter avser framför allt vissa näringsgrenar och produktgrupper enligt SNI respektive SPIN som C26 Datorer, elektronikvaror och optik, J61 Telekommunikation och J62‑J63 Dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster samt när det gäller hushållskonsumtionen Coicop 09.13 it‑utrustning, 08.12 Teleutrustning och 08.13 Teletjänster.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistiken syftar till att ge årlig information om sysselsättning, pendling och näringsstruktur såväl totalt som på en regional nivå. Statistiken ger också information om personalstrukturen i företag och på arbetsställen och belyser händelser och flöden på arbetsmarknaden utifrån longitudinella ansatser. Registret innehåller en stor mängd data om bland annat individers utbildning, inkomster samt på vilket företag den enskilde arbetar. Dessa data kan användas för att studera individer inom it‑sektorn. SCB är statistikansvarig myndighet.

Svensk telemarknad

Svensk telemarknad innehåller operatörsstatistik om marknaden för elektronisk kommunikation. Undersökningen genomförs av Post och Telestyrelsen (PTS) och syftet är att analysera och kartlägga den svenska marknaden för elektronisk kommunikation. Information som redovisas är exempelvis statistik om fasta samtalstjänster, mobila tjänster, datakommunikations‑ och internettjänster. Marknadsutvecklingen redovisas i helårs‑ respektive halvårsrapporter med statistik som i några fall sträcker sig tillbaka till 1992.

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Undersökningen samlar in data om sökande och antagna till program vid universitet och högskolor. Som en delmängd erhålles uppgifter om studenter inom it‑området. Undersökningen genomförs årligen av SCB på uppdrag av Högskoleverket.

Tidsanvändningsundersökningen

Tidsanvändningsundersökningen visar hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter och speglar därför vardagslivet. Till exempel redovisas tid som används för bland annat datoranvändning av olika karaktär. I undersökningen som genomförts under 2010 finns även information om vilka typer av aktiviteter som genomförs med hjälp av dator och internet.

Undersökningens grundsyfte är att beskriva skillnader i kvinnors och mäns tidsanvändning (könsperspektivet). Undersökningen belyser även hur tidsanvändningen varierar i livets olika faser (familjecykelperspektivet). Tidsanvändningsdata kan användas vid studier av till exempel hälsa, energiförbrukning, samhällets infrastruktur och inom många andra områden. På uppdrag av regeringen har SCB genomfört totalt tre tidsanvändningsundersökningar i Sverige. Den första genomfördes 1990/91.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Undersökningarna av levnadsförhållanden mäter och följer utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Bland annat samlas sedan 1994 data in om privatpersoners tillgång till dator i hemmet och sedan 1998 samlas data in om användning av dator och Internet. Undersökningen genomförs årligen av SCB.