På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Registerdata för integration

SCB fick genom ett regerings­beslut 5 februari 2009 uppdraget att redovisa register­statistik för att belysa utveck­lingen av integration på nationell och lokal nivå.

I uppdraget ingår att redovisa variabler/nyckeltal inom områdena arbets­marknad, demografi, trans­fereringar, inkomst, boende, flytt­mönster, utbild­ning, hälsa samt val och valda. Redovis­ning ska ske för hela riket, länen och kommunerna, för de stads­delar som omfattades av lokala utveck­lings­avtal (LUA) och de stads­delar som omfattas av urbant utveck­lings­arbete (URB) från och med 2012.

Variablerna redovisas i Statistik­databasen uppdelade efter bak­grunds­variabl­erna kön, ålder, utbild­nings­bak­grund, födelse­region, vistelse­tid och skäl till invand­ring. För regionala nivåerna riket och län kan kön kombineras med övriga bak­grunds­variabler. Data finns publicerade fr.o.m. 1997 och uppdateras kontinuer­ligt. Vissa data, bland annat avseende befolk­nings­utveck­lingen i berörda stads­delar, åter­finns i HTML‑format.

Variablerna har konstruerats för att i möjligaste mån spegla en föränd­ring mellan två mättid­punkter, men även för att jämföra områden vid samma mättill­fälle. Merparten av variablerna utgörs av andels­mått, men det före­kommer även variabler relaterade till pris­basbelopp.

Tillgänglig statistik i Statistik­databasen

Under Om statistiken redovisas information om de olika variabler som ingår i respektive område, samt information om den regionala indel­ningen och övriga bak­grunds­variabler.

Statistik redovisad i Statistik­databasen, med inriktning mot:

Arbetsmarknaden

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Statistik över andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar efter

Statistik över andel kommunmottagna flyktingar som fått en första inkomst från arbete eller som varit registrerade som egenföretagare

Andel kommunmottagna flyktingar som fått en första inkomst från arbete eller varit registrerade som egenföretagare, efter ålder, år efter mottagning, kön och mottagningsår

Demografi för samtliga

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Demografi för utrikes födda

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Transfereringar

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Inkomst

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Boende

Utbildning

Hälsa

efter URB-områdeLUA-områdekommunlän och kön och riket och kön.

Val och valda

Övriga tabeller

Kortadress: http://www.scb.se/aa0003

Aktuellt

Den 12 juni publicerades nya tabeller inom området Arbetsmarknad för samtliga år 1997-2016.
Den 7 maj publicerades statistik inom områdena Ohälsa och Boende för år 2016.

Kontakta oss

Petter Wikström
010-479 62 62
integration@scb.se