På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Definitioner och vedertagna begrepp om sjukfrånvaro och ohälsa

Aktiv sjukskrivning

Den anställde utför olika aktiviteter under sin sjuk­skriv­ning och undviker passivi­sering. Aktivi­teterna är av social karaktär och sker på den anställdes villkor (exempel­vis att delta i möten, träffa arbets­kamrater m.m.).

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning kan utges för den som är mellan 19‑29 år och vars arbets­förmåga är ned­satt med minst en fjärde­del på grund av sjuk­dom eller annan ned­sätt­ning av den fysiska eller psykiska presta­tions­för­mågan, om ned­sätt­ningen kan antas bestå under minst ett år. Under den tid som aktivi­tets­ersätt­ning utgår finns möjlighet att delta i aktivi­teter. Aktivi­tets­ersätt­ning kan också beviljas om någon på grund av funktions­hinder behöver för­längd skolgång.

Arbetsskadesjukpenning

Som arbetsskada räknas skada till följd av olycks­fall i arbetet, arbets­sjuk­domar, annan skadlig inverkan av arbetet, smitta enligt särskild förteck­ning samt olycks­fall på väg till och från arbetet. Fr.o.m. 1 juli 1993 är arbets­skade­ersätt­ningen helt sam­ordnad med sjuk­för­säk­ringen vilket innebär att arbets­skade­sjuk­penn­ingen inte längre ny­beviljas. De som före detta datum erhöll arbets­skade­sjuk­penning behåller dock ersätt­ningen tillsvidare.

Förtidspension

Upphörde 2002‑12‑31 och ersattes av sjuk- eller aktivitetsersättning.

Kort sjukfrånvaro

Ingen vedertagen definition finns för vad som är ”kort sjuk­från­varo”. Ibland avses de sjuk­från­varo­dagar som individen erhåller ersätt­ning för i form av sjuk­lön, d.v.s. de två första veckorna. Sedan 1 juli 2003 gäller enligt Års­redo­vis­nings­lagen att sjuk­från­varo ska tas upp i års­redo­vis­ningen bl.a. som andel av sjuk­från­varon vilken uppgår till minst 60 dagar. Detta skulle då inne­bära att kort sjuk­från­varo kan definieras som kortare än 60 dagar.

Lång sjukfrånvaro

Ingen vedertagen definition finns för vad som är ”lång sjuk­från­varo”. Ibland avses de sjuk­från­varo­dagar som individen erhåller ersätt­ning för i form av sjuk­penning, d.v.s. längre än två veckor. Sedan 1 juli 2003 gäller enligt Års­redo­vis­nings­lagen att sjuk­från­varon ska tas upp i års­redo­vis­ningen bl.a. som andel av sjuk­från­varon vilken uppgår till minst 60 dagar vilket då kan klassas som lång sjuk­frånvaro.

Ohälsotal

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjuk­penning, arbets­skade­sjuk­penning, rehab­iliter­ings­penning, sjuk‑ eller aktivi­tets­ersätt­ning (f.d. för­tids­pension och sjuk­bidrag) från social­försäk­ringen (inne­håller således inte dagar med sjuk­lön från arbets­givare).

Rehabiliteringsersättning

Betalas ut under tiden arbets­livs­inriktad rehab­iliter­ing pågår och består av rehabi­literings­penning och särskilt bidrag för mer­kostnader i samband med rehab­iliteringen.

Sjukbidrag

Upphörde 2002‑12‑31 och ersattes av sjuk‑ eller aktivi­tets­ersättning.

Sjukersättning

Sjukersättning kan utges för den som är mellan 30‑64 år och vars arbets­förmåga är ned­satt med minst en fjärde­del på grund av sjuk­dom eller annan ned­sätt­ning av den fysiska eller psykiska presta­tions­förmågan, om ned­sätt­ningen kan antas bestå under minst ett år.

Sjukfrånvaro

Antal dagar som arbets­tagaren är från­varande från arbete p.g.a. sjukdom.

Sjuklön

Den ersättning arbets­tagaren erhåller från arbets­givaren vid från­varo p.g.a. sjuk­dom. Sedan 1 Januari 2005 var sjuk­löne­perioden dag 2‑14 i sjuk­fallet (dag 1 är karens­dag varvid ingen ersätt­ning utgår). Mellan 1 juli 2003 och 31 december 2004 innebar detta sjuk­dag 2‑21. Före 1 juli 2003 gällde arbets­givar­ansvaret dag 2‑14.

Sjuklönegaranti

Vid tvist om arbetstagarens rätt till sjuk­lön från arbets­givaren kan arbets­tagaren ansöka om att erhålla utbetal­ning från Försäk­rings­kassan. Försäk­rings­kassan åter­kräver sedan beloppet från arbets­givaren.

Sjukpenning

Den ersättning arbets­tagaren/arbets­sök­anden erhåller från Försäk­rings­kassan vid från­varo från arbete för sjuk­dom. Arbets­tagaren erhåller sjuk­penning fr.o.m. sjuk­dag 15.

Sjukperiod

Det antal dagar (i oavbruten följd) då en arbets­tagare/arbets­sök­ande är drabbad av sjuk­dom som kan ge rätt till sjuk­penning eller rehab­iliter­ings­penning.

Sjukskrivning

Innefattar individer som uppbär sjuk­penning oavsett om individen har ett arbete att vara sjuk­från­varande ifrån eller ej. Individer som uppbär sjuk­lön inne­fattas inte.

Källa: Försäkringskassan och SCB