Undersökning - Statistiska centralbyrån

Konjunkturstatistik för industrin

Konjunkturstatistik för industrin är en urvalsundersökning som samlar in månads- och kvartalvisa uppgifter om industrins nettoomsättning, orderingång, lager och kapacitets­­utnyttjande. Urvalet består av cirka 2 000 svenska industriföretag.

Uppgifterna som lämnas till undersökningen ger underlag till statistik om industrins produktion, orderingång, omsättning, kapacitets­­utnyttjande samt lager. Dessa uppgifter är centrala för att belysa det aktuella konjunkturläget i svensk industri. Användare är Konjunktur­institutet, Finansdepartementet, Riksbanken, bransch­organisationer samt FN, OECD och EU. Statistiken är ett viktigt underlag i national­räkenskaperna och används i beräkning av bruttonational­produkten, BNP.

Undersökningen avser svensk industriverksamhet. Alla stora industriföretag med minst 200 anställda samt ett urval av de mindre ingår i undersökningen. Delar av urvalet förnyas varje år.

Tidsplan

Sista svarsdatum för blanketten ligger i mitten av månaden men tidigast den 15:e. Se webblanketten eller utsänt inlogg­nings­­brev för exakt datum.

Om uppgiftslämnandet

Endast så många företag som behövs för att statistiken ska uppnå den kvalitet som krävs kommer med i urvalet. För att kunna få tillförlitlig statistik är det mycket viktigt att SCB får in uppgifter i tid från alla utvalda företag. Ett företag kan därför inte bytas ut mot ett annat.

Undersökningen omfattas av uppgifts­skyldighet enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2014:14). Det innebär att företag som inte lämnar uppgifter riskerar ett vitesföreläggande. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Resultaten redovisas branschvis så det är inte möjligt att utläsa ett enskilt företags uppgifter.


Kortadress: http://www.scb.se/konjind

Lämna dina uppgifter

Kontakta oss

08-506 942 30
konjind@scb.se

Vardagar
8.00–16.30

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter