På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Gymnasieskolans betygsuppgifter

Lämna uppgifterna

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag av Skolverket in betygsuppgifter utfärdade i gymnasieskolan. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Nytt för 2016

 • En ny betygstyp är införd från och med 2016. Den nya betygstypen är Studiebevis från fjärde tekniskt år och har beteckningen J.
 • Examensbevis och Studiebevis från fjärde tekniskt år och Diplom och Certifikat från International Baccalaureate kan skickas in via textfil.
 • Lpf94-betygen Samlat betygsdokument och Slutbetyg samlas inte längre in.

Instruktioner

Notera att Gymnasieskolans betygsuppgifter består av två delar.

 •  Del 1: Ange utfärdade betygstyper
 •  Del 2: Rapportera betygsuppgifter

Del 1: Ange utfärdade betygsuppgifter

Alla gymnasieskolenheter behöver logga in hos SCB och via vår webblankett ange vilka betygstyper som har utfärdats på skolenheten under läsåret. Anledningen till att vi ber dig fylla i webblanketten är för att SCB och Skolverket ska veta vilka betygstyper som har utfärdats på er skolenhet.

Notera att även de skolenheter som inte utfärdat några betyg behöver logga in och ange att inga betyg utfärdats

De betygstyper som omfattas av undersökningen är

 • Examensbevis från högskoleförberedande program (Gy11)
 • Examensbevis från yrkesprogram (Gy11)
 • Examensbevis från fjärde tekniskt år (Gy11)
 • Studiebevis från fjärde tekniskt år (Gy11) Ny betygstyp
 • Studiebevis (Gy11)
 • Gymnasieintyg (Gy11)
 • Diplom och certifikat från International Baccalaureate (IB-program)

I statistiken ingår inte betygstyper utfärdade på vuxenutbildning eller gymnasiesärskola. Inte heller grundskolebetyg utfärdat på gymnasieskolans introduktionsprogram, Slutbetyg (lpf94) samt Samlat betygsdokument (lpf94) samlas längre in.

Del 2: Rapportera betygsuppgifter

Beroende på om skolenheten är ansluten till Universitets- & högskolerådet (UHR) eller inte så rapporteras betygsuppgifterna på olika sätt.

Skolenheter anslutna till Universitets- & högskolerådet (UHR)

Anslutna skolenheter skickar som vanligt sina betyg till UHR.

Undantagen är:

 • Examensbevis från fjärde tekniskt år
 • Studiebevis från fjärde tekniskt år (ny betygstyp)
 • Diplom och certifikat från International Baccalaureate

Dessa måste skickas direkt till SCB (via textfil eller Excelfil). Excelmallarna finns som länkar längre ner på sidan. Spara dessa på din dator och skicka in till SCB.

SCB kan inte skicka tillbaka filer med personnummer av sekretesskäl. Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare.

Övriga skolenheter (ej ansluta till UHR)

Alla betygsuppgifter skickas direkt till SCB, antingen via Excelmallar eller som textfil.

Excelmallar finns längre ner på sidan. Spara dessa på din dator och skicka in till SCB. Tänk på att börja fylla i uppgifterna så snart som möjligt efter att betygen är satta för att undvika stress strax innan alla går på semester.

SCB kan inte skicka tillbaka filer med personnummer av sekretesskäl. Spara inskickade filer ifall du skulle behöva uppgifterna senare.

Dokument

Datafilsbeskrivningar

Tidsplan

Insamlingen öppnar i maj 2016, då kommer missiv och inloggningsuppgifter att skickas ut.
Sista insändningsdag är 17 juni.

Vanliga frågor

Jag får upp en lista med fel och varningar när jag försöker ladda upp filen med betyg. Vad gör jag?

När du laddar upp en fil gör systemet en översiktig granskning av den. Kontrollera varningarna och korrigera alla fel i listan. Spara därefter filen och försök att skicka in den på nytt. När alla fel är korrigerade kommer du att kunna ladda upp filen. Kom ihåg att klicka på Fortsätt och spara och sedan på Skicka in, du får då en bekräftelse på att SCB mottagit uppgifterna.

Jag försöker ladda upp en fil som jag redan tidigare har laddat upp och skickat till SCB och får upp en varningsruta. Vad gör jag?

SCB sparar endast den senast inskickade filen för varje Excelmall och textfil. Om du exempelvis har skickat in en Excelfil med examensbevis och kommer på att du har glömt att skicka in slutbetygen är det viktigt att du samlar alla betygen (både examensbevisen och slutbetygen) i samma Excelfil innan du laddar upp och skickar in filen på nytt till SCB.

Det går inte att skicka iväg Excelfilen, vad gör jag?

Om du får upp en lista med fel och varningar så måste du åtgärda dessa. Justera felen och kontrollera varningarna i er Excelmall. Spara därefter. Försök därefter att skicka in filen på nytt. Det gör du genom att trycka på ”Tillbaka” – knappen och börja om.

Varför påpekar SCB och Skolverket fel i avgångsbetyg som UHR redan accepterat?

Skolverket är den myndighet som utfärdar den förordning som anger vilka uppgifter som ska finnas i ett avgångsbetyg. Skolverket har även ansvar för tillsynen över gymnasieskolan.

SCB samlar på uppdrag av Skolverket in betygsuppgifter utfärdade i gymnasieskolan. UHR godtar uppgifter som är tillräckliga för just deras ändamål, men Skolverket har andra krav på det material som SCB samlar in.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om betygsresultat publiceras i Skolverkets olika publikationsserier, t.ex. ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror” (januari), ”Barnomsorg, skola och vuxenutbildning – jämförelsetal för huvudmän” (april), och ”Beskrivande data om barnomsorg, skola och vuxenutbildning” (oktober). Samtliga rapporter finns tillgängliga via Skolverkets hemsida på internet.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Skolverket är statistikansvarig myndighet enligt lagen (2001:99) Bild extern länk och förordningen (2001:100) Bild extern länk om den officiella statistiken. Enligt 26 kap. 24 § skollagen (2010:800) Bild extern länk ska Skolverket på nationell nivå följa upp och utvärdera skolväsendet med mera.

Av 1 § förordningen (1992:1083) Bild extern länk om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. följer att Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas. Skolverket har föreskrivit om vilka uppgifter som ska lämnas till Skolverket i SKOLFS 2011:142 Bild extern länk samt i SKOLFS 2000:157 Bild extern länk, båda med ändringsföreskrifter. Skolverket har uppdragit åt SCB att samla in merparten av dessa uppgifter.

Uppgifterna som ni lämnar om enskild skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Bild extern länk. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda elever att kunna identifieras. Samråd har skett med Sveriges kommuner och landsting.

Kortadress: http://www.scb.se/gymnslutbetyg

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30