På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Skolkostnader, svenska utlandsskolor

Lämna uppgifterna

Uppgifter om kostnader och intäkter för svenska stats­bidrags­under­stödda utlandsskolor samlas årligen in på uppdrag av Skolverket.

Insamlingen är en del av det nationella uppfölj­nings­systemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppfölj­ning och utvärd­ering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Du lämnar uppgifter genom att besvara en webblankett. Kostnaderna ska fördelas mellan de olika skol­verk­sam­heter som finns vid skolan, det vill säga förskole­klass, grund­skola, gymnasie­skola, hand­ledning vid distans­under­visning samt komplett­erande svensk­undervisning.

Det underlättar ditt arbete om du läser igenom instruktionerna för aktuell undersökning innan du börjar besvara enkäten.

Tidsplan

Missiv med inloggningsuppgifter skickas från SCB i slutet av mars.

Sista insändningsdag är 20 april 2016.

Uppgifterna publiceras av Skolverket i september.

Vanliga frågor

Vilken valuta ska användas?

Alla uppgifter redovisas i svenska kronor.

Vilken redovisningsperiod ska användas?

Redovisa antingen per kalenderår (2014) eller brutet räkenskapsår (2013/2014). Alla kostnader och intäkter ska avse 12 månader.

Vad ska redovisas?

Kostnader och intäkter som avser skolverksamheten ska redovisas, d.v.s. reguljär grundskoleutbildning, förskoleklass, gymnasieutbildning, handledning vid distansundervisning samt kompletterande svenskundervisning.

Tänk på att kostnader och intäkter för t.ex. förskola, fritidsverksamhet, internat eller ev. IB‑utbildning inte räknas som skolverksamhet och därför ska uteslutas.

Vilka elever ingår?

Samtliga elever, både de elever som ingår i beräkningsunderlaget av statsbidraget (behöriga elever) samt övriga elever ska räknas med.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Det framgår av 10 § Anslagsförordningen (2011:223) att SCB inte får betala ut ersättning för andra ändamål än de som anslaget avser och SCB:s anslag är inte utformat så att det omfattar utbetalning av ersättning för uppgiftslämnandet. Så, i och med att den officiella statistiken som SCB producerar finansieras av anslag från Riksdagen, finns det ingen laglig grund för SCB att med statens medel, skattepengar, ersätta kostnader för att lämna uppgifter till statistiken.

Det kan också nämnas att motioner i Riksdagen om ersättning för uppgiftslämnandet har avslagits (Finansutskottets betänkande 1978/79:FiU23). Och att frågan om ersättning har behandlats av Delegationen för företagens uppgiftslämnande (DEFU). Regeringen anförde i propositionen 1981/82:118: "DEFU har i enlighet med sina direktiv också studerat för- och nackdelar med att ersätta företagen för deras uppgiftslämnande. DEFU anser det viktigare att på andra sätt än genom ersättning skapa ändrade förhållanden för uppgiftslämnarna".

Ta del av den färdiga statistiken

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets förordning (SKOLFS 2014:46) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) .

Kortadress: http://www.scb.se/utlsko

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30