På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stödåtgärder för elever i grundsärskola och specialskola

Lämna uppgifterna

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån en undersökning om stödåtgärder enligt skollagen. Undersökningen riktar sig till ansvariga för grundsärskolor och specialskolor och ska besvaras per skolenhet.
Grundskolenheter besvarar dessa uppgifter i undersökningen Grundskolan: elever per 15 oktober.

Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och besvarar webblanketten.

Tidsplan

Sista insändningsdag är 2016-11-01.

Brev med information samt inloggningsuppgifter kommer att skickas ut i början av oktober.

Vanliga frågor

Vad är ett åtgärdsprogram?

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnads­havare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärds­program utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elev­grupp eller enskilt eller i form av anpassad studie­gång får rektor inte överlåta sin beslut­ande­rätt till någon annan. (Utdrag från Skollagen 3 kap. 9§)

Vad innebär särskild undervisningsgrupp/enskild undervisning?

Om det finns särskilda skäl får ett beslut innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i annan under­visnings­grupp (särskild under­visnings­grupp) än den som eleven normalt hör till. (Skollag 3 kap. 11§)

Förtydligande från Skolverket: Avser stöd med viss varaktighet. Gäller inte om en elev vid enstaka tillfällen eller tillfälligt arbetar utanför klassen.

Vad innebär enskild undervisning?
Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.

Med enskild undervisning avses särskilt stöd som inte ges varken inom ordinarie klass eller i särskild undervisningsgrupp. Beslut om enskild undervisning fattas ofta på grund av en liknande problematik (som särskild undervisningsgrupp), men i stället för att undervisningen ges i en särskild undervisningsgrupp ges den då enskilt.

Att en elev vid ett eller ett par tillfällen i veckan får sin undervisning utanför den ordinarie klassens ram, tillsammans med andra elever eller ensam, är inte detsamma som särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Det avgörande för om åtgärden ska betraktas som en placering i en särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning handlar framför allt om hur långvarig och omfattande placeringen är.

Vad innebär särskilt stöd i klass?

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komple­ment till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elev­grupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. (Från Skollag 3 kap. 7§)

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. (Från Skollag 3 kap. 8§)

Vad innebär anpassad studiegång?

Om det särskilda stödet inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förut­sätt­ningar, får ett beslut om särskilt stöd innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studie­gång).

Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skol­formen. (Skollag 3 kap. 12§)

Vad innebär handledning i modersmål?

Eleven har inom ramen för särskilt stöd enligt skolförordningen (2011:185), 5 kap. 4§ studiehandledning på sitt modersmål.

Vår skola har bara åk 1‑3. Vår skola har inte åk 7‑9. Hur ska vi fylla i?

Fyll bara i de årskurser som finns på er skola. Bocka i den ruta som finns i blanketten för de årskurser ni inte har på skolan så får ni inga felmeddelanden på dessa årskurser.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken statistik.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99)  om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100)  om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142, senaste ändring 2016:65) .

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kortadress: http://www.scb.se/stod

Aktuellt

Denna sida gäller från 2015 endast undersökningen om Stöd­åtgärder. Undersökningen gällande Timplan hittas här:

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

010-479 60 65
uls@scb.se

Skriv undersökningens namn i e‑postens ämnesrad

Vardagar
8.00–16.30