På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistikansvariga myndigheter

I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/delområde. Den följande förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen.


Arbetsmiljöverket

112 79 Stockholm
Tfn: 08-730 90 00
Fax: 08-730 19 67

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Arbetsskador
Arbetsmiljö


Brottsförebyggande rådet

Box 1386, 111 93 Stockholm
Tfn: 08-401 87 00
Fax: 08-411 90 75
E-post: info@bra.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Brott
För brott lagförda personer
Kriminalvård
Återfall i brott


Centrala studiestödsnämnden

851 82 Sundsvall
Tfn: 060-18 60 00
Fax: 060-18 61 92

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Studiestöd


Domstolsverket

551 81 Jönköping
Tfn: 036-15 53 00
Fax 036-16 57 21
E-post: domstolsverket@dom.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Domstolarnas verksamhet


Ekonomistyrningsverket

Box 43 316, 104 30 Stockholm
Tfn: 08-690 43 00
Fax: 08-690 43 50
E-post: registrator@esv.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Utfallet av statsbudgeten


Finansinspektionen

Box 7831, 103 98 Stockholm
Tfn: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Finansmarknad:
Aktieägarstatistik
Finansräkenskaper
Finansiella företag utom försäkring
Försäkring


Försäkringskassan

103 51 Stockholm
Tfn: 08-786 90 00
Fax: 08-411 27 89
E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Socialförsäkring:
Stöd till barnfamiljer
Stöd vid sjukdom och handikapp


Havs- och vattenmyndigheten

Box 11 930
404 39 Göteborg
Tfn: 010-698 60 00
E-post: havochvatten@havochvatten.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Miljö:
Havs- och vattenmiljö
Jord- och skogsbruk, fiske:
Fiske


Kemikalieinspektionen

Box 2, 172 13 Sundbyberg
Tfn: 08-519 411 00
Fax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljövård och naturresurshushållning:
Kemikalier; försäljning och användning


Konjunkturinstitutet

Box 3116, 103 62 Stockholm
Tfn: 08-453 59 00
Fax: 08-453 59 80
E-post: registrator@konj.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Priser och konsumtion:
Hushållens inköpsplaner


Kungliga biblioteket

Box 5039, 102 41 Stockholm
Tfn: 010-709 30 00
Fax: 010-709 39 25
E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Ansvarar för officiell statistik på området 
Bibliotek


Medlingsinstitutet

Box 1236, 111 82 Stockholm
Tfn: 08-545 292 40
Fax: 08-650 68 36
E-post: info@mi.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Löner och arbetskostnader


Myndigheten för kulturanalys

har tagit över statistikansvaret som tidigare legat hos Statens kulturråd.

Box 120 30, 102 21 Stockholm
Tfn: 08-52 80 20 05
E-post: info@kulturanalys.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Kultur och fritid:
Kulturmiljövård
Muséer
Samhällets kulturutgifter
Studieförbund


Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tfn: 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Nystartade företag
Internationella företag
Konkurser och offentliga ackord


Naturvårdsverket

106 48 Stockholm
Tfn: 08-698 10 00
Fax: 08-20 29 25
E-post: registrator@naturvardsverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljö:
Miljötillstånd
Miljöbalkens tillämpning
Avfall
Utsläpp


Pensionsmyndigheten

Box 38190, 100 64 Stockholm
Tfn: 0777-771 771

Ansvarar för officiell statistik på området
Socialförsäkring:
Stöd vid ålderdom


Riksgäldskontoret

103 74 Stockholm
Tfn: 08-613 45 00
Fax: 08-21 21 63
E-post: riksgalden@riksgalden.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Statlig upplåning och statsskuld


Skogsstyrelsen

551 83 Jönköping
Tfn: 036-35 93 00
Fax: 036-16 61 70
E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Miljö och sociala frågor i skogsbruket
Sysselsättning i skogsbruket
Produktion i skogsbruket


Socialstyrelsen

106 30 Stockholm
Tfn: 075-247 30 00
Fax: 075-247 32 52
E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Hälso- och sjukvård:
Hälsa och sjukdomar
Hälso- och sjukvård
Dödsorsaker
Socialtjänst:
Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg
Stöd och service till funktionshindrade


Statens energimyndighet

Box 310, 631 04 Eskilstuna
Tfn: 016-544 20 00
Fax: 016-544 19 00

Ansvarar för officiell statistik på området
Energi:
Tillförsel och användning av energi
Energibalanser
Prisutvecklingen inom energiområdet


Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping
Tfn: 036-15 50 00
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk:
Djurhälsa
Jordbrukets ekonomi
Jordbrukets produktion
Jordbrukets struktur
Sysselsättning i jordbruket
Prisutveckling i jordbruket
Vattenbruk


Statens skolverk

106 20 Stockholm
Tfn: 08-527 332 00
Fax: 08-24 44 20
E-post: registrator@skolverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Skolväsende och barnomsorg


Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB, Stockholm
Box 24300
104 51 Stockholm
Tfn: 010-479 40 00
Fax: 010-479 52 61
E-post: information@scb.se

SCB, Örebro
701 89 Örebro
Tfn: 010-479 40 00
Fax: 010-479 70 80
E-post: information@scb.se

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Arbetsmarknad:
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Sjuklöner
Vakanser och arbetslöshet
Arbetskraftsundersökningar
Befolkning:
Befolkningens storlek och förändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
Invandring och asylsökande
Bostäder och byggande:
Fastighetspriser och lagfarter
Fastighetstaxeringar
Bostadsbyggande och ombyggnad
Byggnadskostnader
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
Handel med varor och tjänster:
Inrikeshandel
Utrikeshandel
Hushållens ekonomi:
Hushållens utgifter
Inkomster och inkomstfördelning
Levnadsförhållanden:
Levnadsförhållanden
Jämställdhet
Demokrati:
Allmänna val
Partisympatier
Miljö:
Miljöekonomi och hållbar utveckling
Markanvändning
Vattenanvändning
Gödselmedel och kalk
Nationalräkenskaper:
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet:
Näringslivets investeringar
Näringslivets struktur
Industriproduktionens utveckling
Industrins leveranser och order
Industrins lager
Industrins kapacitetsutnyttjande
Offentlig ekonomi:
Finanser för den kommunala sektorn
Taxering
Priser och konsumtion:
Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled
Köpkraftspariteter
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader
Utbildning och forskning:
Forskning
Befolkningens utbildning


Sveriges lantbruksuniversitet

901 83 Umeå
Tfn: 018-67 10 00
Fax: 018-67 20 00
E-post: registrator@slu.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Skogarnas tillstånd och förändring


Tillväxtverket

Box 4044
102 61 Stockholm
Tfn: 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Inkvartering


Trafikanalys

Torsgatan 30
113 21  Stockholm
Tfn: 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Transporter och kommunikationer:
Bantrafik
Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
Luftfart
Postverksamhet
Sjöfart
Televerksamhet
Vägtrafik
Kommunikationsvanor


Universitetskanslersämbetet

Box 7703, 103 95 Stockholm
Tfn: 08-563 085 00
Fax: 08-563 085 50
E-post: registrator@uka.se

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Högskoleväsende