På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Om utlämnande av mikrodata för forskningsändamål

SCB har möjlighet att lämna ut registeruppgifter för exempelvis forskningsändamål. Av 24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) den så kallade statistiksekretessen följer att uppgifter för forskningsändamål eller statistikframställning får lämnas ut om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider skada eller men.

När en förfrågan ställs till SCB om utlämnande av mikrodata måste SCB göra dels en bedömning av huruvida det är fråga om forskning, dels en skadeprövning (med skada avses uteslutande ekonomisk skada; med men avses i första hand integritetskränkningar). Leder prövningen till en positiv bedömning kan uppgifterna lämnas ut. Huvudregeln är dock att enbart lämna ut avidentifierade uppgifter. Kan inte de begärda uppgifterna lämnas ut skickas ett skriftligt beslut från SCB.

Om känsliga personuppgifter skall hanteras i forskningsprojektet krävs att behandlingen godkänts av en etikprövningsnämnd (19 § personuppgiftslagen). Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackligt medlemskap, hälsa eller sexualliv (13 § PuL).

Om utlämnandet av individuppgifter sker till en myndighet (hit räknas även universitetsinstitutioner) följer vanligtvis statistiksekretessen med till mottagaren av materialet. Detta innebär att mottagaren är begränsad i sin möjlighet att lämna materialet vidare.

SCB träffar en överenskommelse med varje forskningshuvudman om det som gäller för att hantera uppgifterna. Bland annat får forskaren se till att uppgifter som kan hänföras till en enskild inte redovisas i forskningsresultatet. Vidare klargörs

  • att uppgifterna enbart får användas för det ändamål forskaren preciserat i sin ansökan
  • att uppgifterna skall förvaras på ett betryggande sätt utan otillbörlig åtkomst
  • hur länge forskaren får tillgång till materialet
  • att olovlig identifiering av enskilda är förbjuden.

Är forskaren inte en myndighet utan en enskild person vid ett företag eller en organisation kan i stället ett förbehåll uppställas. Enligt 10 kap 14 § 1 st offentlighets- och sekretesslagen kan man (SCB) uppställa förbehåll som inskränker rätten att lämna uppgifterna vidare och att använda uppgifterna på annat sätt än det som SCB föreskriver i förbehållet. Sådana förbehåll är straffsanktionerade.

Av lagen (2001:99) om den officiella följer att SCB kan spara en nyckel mellan personnummer och löpnummer om särskilda behov för det finns. En sådan nyckel möjliggör senare uppdateringar av nya årgångar. Observera att nyckeln endast får sparas om det finns ett särskilt behov av att senare kunna komplettera materialet. Ett särskilt behov anses finnas för longitudinella studier. Behovet skall vara väl dokumenterat och konstaterat redan vid utlämnandet.

Möjligheterna att lämna ut data via Internet till andra länder är begränsade. Den svenska lagstiftningen kan inte skydda uppgifter som lämnas till annat land. Enligt personuppgiftslagen är det dessutom i princip förbjudet att till tredje land (ett land utanför EU och EES) föra över personuppgifter som är under behandling om landet inte har en adekvat nivå för skydd av personuppgifterna.

Förfrågan

En skriftlig begäran om de uppgifter som önskas skickas till SCB. Till begäran bör en projektbeskrivning och ett utlåtande från etikprövningsnämnd bifogas. Varje förfrågan om individdata sekretessprövas på SCB. I de fall som uppgifterna kan lämnas ut preciserar SCB sedan leveransvillkor, kvalitet på uppgifterna och pris i en offert. Kan inte de begärda uppgifterna lämnas ut skickas ett skriftligt beslut från SCB.