På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Labour Cost Index (LCI)

LCI är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal, inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löneskatt.

Indextal publiceras kvartalsvis som både preliminär och definitiv serie. Preliminär serie utkommer cirka 80 dagar efter referens­kvartalets slut och Definitiv serie 12 månader därefter. Skill­naden mellan preliminära och definitiva indextal är att de senare i vissa fall inne­håller nytill­komna upp­gifter från företag och även upp­gifter om eventuellt retro­aktivt utbetalda löner. Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall.

Indexet är uppdelat efter arbetare respektive tjänste­män. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Basår är 2008=100.

Användning

Indexet användningsområde är som makro­indikator av föränd­ringar i arbets­kostnader och index­reglering i avtal.

Övrigt

LCI som publiceras på scb.se är en variant av serien med samma namn som levereras till och publiceras av Eurostat. Skill­naden mellan serierna är att den av SCB publicerade serien är uppdelad efter arbetare och tjänste­män, inne­fattar endast privat sektor och exkluderar bonusar.

Skillnader gentemot Arbetskostnads­index (AKI)

AKI och LCI är snarlika, men med vissa viktiga skill­nader. Utöver en del skill­nader i metod har avvikande ställ­nings­taganden tagits i före­kommande fall:

  • LCI tar hänsyn till den arbets­givar­rabatt på pensions­premien som Svenskt Närings­liv ibland ger dess medlemmar i det fall man har fått ett överskott i kapitalet som garanterar STP. AKI tar inte hänsyn till denna rabatt.
  • LCI är i första hand en makro­indikator som sänds till Eurostat, vilket betyder att prognos­tiser­ingen av arbets­givar­avgifter kan ändras för att bli mer träff­säker. Detta är inte önskvärt i avtals­samman­hang då index­talen i sådana fall påverkas av föränd­ringar som enbart beror på ny metod. Denna typ av metod­föränd­ring skedde för prognos­tiser­ingen av avgifter för år 2012.
  • LCI publiceras kvartalsvis och AKI månadsvis.
  • LCI ingår i Sveriges Officiella Statistik (SOS) och AKI är en upp­drags­produkt som avtalas årsvis.