På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Dokumentation

Här har vi samlat information om hur vi gör våra undersökningar. Alltifrån detaljerade beskrivningar av vad våra register innehåller, till vilka klassifikationer eller statistiska metoder som använts.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

 • Aborter
 • Aktieägarstatistik
 • Allmän jordbruksstatistik
 • Allmänna val, nominerade och valda
 • Allmänna val, valdeltagandeundersökningen
 • Allmänna val, valresultat
 • Allmänna val, valundersökningen
 • Amning och föräldrars rökvanor
 • Analyser om utbildning och arbetsmarknad
 • Animalieproduktion
 • Anmälda brott
 • Antal fondsparare, total och genomsnittlig behållning (marknadsvärde) i januari
 • Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)
 • Arbetskraftsbarometern
 • Arbetskraftsprognosen
 • Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
 • Arbetsmiljöundersökningen
 • Arbetsorsakade besvär
 • Arbetsplatsområden utanför tätort
 • Arbetsskador
 • Arealförhållanden
 • Arrendepriser för jordbruksmark
 • Assistansersättning
 • Assisterad befruktning
 • Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter
 • Avverkningsanmälningar
 • B

 • Balansstatistik
 • Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder
 • Bantrafik
 • Barn- och familjestatistik
 • Barns levnadsförhållanden
 • Bebyggd mark i områden enl. Naturresurslagen/Miljöbalken
 • Bebyggd mark i strandskyddsområden
 • Befolkningens studiedeltagande
 • Befolkningens utbildning
 • Befolkningsframskrivningar
 • Befolkningsstatistik
 • Betalningsbalansen (BoP)
 • Beviljning av studiestöd
 • Bilstöd
 • Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark
 • Boendet och förändringar i boendet i fritidshus och småhus
 • Bonus
 • Bostadsbestånd (kalkylerat)
 • Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
 • Branschundersökningar inom tjänstesektorn
 • Bruttoavverkning
 • Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
 • Byggnadsprisindex (BPI)
 • C

 • Cancer
 • D

 • Dagersättning sjukförmåner
 • Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi)
 • Demografisk analys
 • Den svenska statsskulden
 • Det yrkesmässiga fisket i sötvatten
 • Distansutbildning i högskolan
 • Djurhälsa
 • Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå
 • Domstolsstatistik
 • Dödsorsaker
 • E

 • Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
 • Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik
 • Ekonomiskt bistånd, årsstatistik
 • Elevpaneler för longitudinella studier
 • Energianvändning inom byggsektorn
 • Energianvändning inom skogsbruket
 • Energianvändningen inom fiskesektorn
 • Energianvändningen inom jordbruket
 • Energipriser på naturgas och el
 • Energistatistik för flerbostadshus
 • Energistatistik för lokaler
 • Energistatistik för småhus
 • EU:s regioner - NUTS - EU:s hierarkiska regionindelning (SCB)
 • Europaparlamentsval, nominerade och valda
 • Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen
 • Europaparlamentsval, valresultat
 • Europaparlamentsval, valundersökningen
 • F

 • Faktorprisindex för byggnader (FPI)
 • Familjerätt
 • Fastighetspriser och lagfarter
 • Fastighetsregistret
 • Fastighetstaxeringar
 • Finansiella företag, årsbokslut
 • Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen
 • Finansmarknadsstatistik
 • Finansräkenskaper, kvartal och år
 • Flödesanalyser för kemiska ämnen
 • Fokus på näringsliv och arbetsmarknad
 • Folkbiblioteksstatistik
 • Folkhögskolan vår- och höstterminen
 • Folkhögskoleuppföljning
 • Folkomröstningar, valdeltagandeundersökningen
 • Folkomröstningar, valresultat
 • Folkomröstningar, valundersökningen
 • Fordonsstatistik
 • Forskarexaminerades arbetsmarknad
 • Forskning och utveckling i internationella företag
 • Forskning och utveckling i offentlig sektor
 • Forskning och utveckling i Sverige - översikt, internationella jämförelser mm
 • Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn
 • Forskning och utveckling inom företagssektorn
 • Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn
 • Forskningsbiblioteksstatistik
 • Fosterskador och kromosomavvikelser
 • Fritidshem: Barn och personal per 15 oktober
 • Fritidshusområden
 • Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS
 • Funktionshindrade personer. Kommunala insatser
 • Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden
 • Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)
 • Företag och företagare i jordbruket
 • Företagens ekonomi
 • Företagens utgifter för IT
 • Företagens utländska handelskrediter
 • Företagsdatabasen (FDB)
 • Företagsregister och individdatabas (FRIDA)
 • Förskollärare
 • Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel
 • Försäkringsbolagens kapitalplaceringar
 • Försäkringsbolagens årsredogörelser
 • Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog
 • Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk
 • Föräldraförsäkring
 • G

 • Geografidatabasen
 • Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn
 • Grundskolan: elever per 15 oktober
 • Grundskolan: slutbetyg
 • Grundsärskolan och gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober
 • Grönytor i och omkring tätorter
 • Gymnasieskolan: elever per 15 oktober
 • Gymnasieskolan: slutbetyg
 • Gymnasieskolan: Sökande och antagna
 • Gymnasieungdomars studieintresse
 • Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket
 • H

 • Hamnar och stuverier samt tjänster inom sjötransport
 • Handikappersättning
 • Heltidsjordbruket i Sverige
 • Hjärtinfarkter
 • Husdjur
 • Hushållens ekonomi (HEK)
 • Hushållens tillgångar och skulder
 • Hushållens utgifter (HUT)
 • Hyror i bostadslägenheter
 • Hälso- och sjukvårdens kostnader
 • Hälso- och sjukvårdens verksamhet
 • Hälso- och sjukvårdspersonal
 • Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (HSSA)
 • Hälsoräkenskaper
 • Hästar
 • Högskolestuderandes levnadsvillkor
 • Högutbildade utrikes födda
 • Högutbildades arbetsmarknad
 • Höstsådda arealer
 • I

 • Industrins energianvändning
 • Industrins förbrukning av inköpta varor
 • Industrins kapacitetsutnyttjande
 • Industrins lager
 • Industrins leverans- och orderläge
 • Industrins varuproduktion (IVP)
 • Industrins vattenanvändning
 • Industriproduktionsindex (IPI)
 • Information om SPIN 2007
 • Information om SNI 2007
 • Inkomster och skatter
 • Inkvarteringsstatistik
 • Innovationsverksamhet i Sverige
 • Insatser för barn och unga - mängduppgifter
 • Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU
 • Insatser för vuxna med missbruksproblem
 • Integration - analys
 • Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet
 • Inträdet på arbetsmarknaden
 • Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)
 • Investeringsenkäten
 • Investeringsfonder, tillgångar och skulder
 • IT bland individer
 • IT i företag
 • J

 • Jordbrukarhushållens inkomster
 • Jordbrukets vattenanvändning
 • Jordbruksekonomiska undersökningen
 • Jordbruksföretagens driftsinriktning
 • Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter
 • Jordbruksmarkens användning
 • Jämställdhetsstatistik
 • K

 • Klassifikationsdatabasen
 • Kommunal familjerådgivning
 • Kommunal och regional energistatistik
 • Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader
 • Kommunalskatterna
 • Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder
 • Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
 • Konjunkturbarometern Hushåll
 • Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)
 • Konjunkturstatistik över vakanser (KV)
 • Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)
 • Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL)
 • Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)
 • Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)
 • Konkurser och offentliga ackord
 • Konsumentprisindex (KPI)
 • Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)
 • Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)
 • Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning
 • Kostnader för utbildningsväsendet
 • Kriminalstatistik
 • Kriminalvård
 • Kulturens finansiering
 • Kulturmiljöstatistik (uppdateras ej)
 • Kust, stränder och öar
 • Kvartalsvis bränslestatistik
 • Kvartalsvisa energibalanser
 • Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor
 • Köpkraftspariteter (PPP)
 • L

 • Labour cost index (LCI)
 • Labour Cost Survey (LCS)
 • Lager av barrsågstimmer
 • Lager av massaved och massaflis
 • Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar
 • Land- och vattenarealer
 • Lastbilstrafik - Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar
 • Leveranser av fordonsgas
 • Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper
 • Longitudinell individdatabas (LINDA)
 • Longitudinell Integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier
 • Luft - miljötillstånd
 • Luftfartsstatistik
 • Läkemedelsstatistik
 • Lärarförsörjningen
 • Lönestrukturstatistik, hela ekonomin
 • Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor
 • Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor
 • Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)
 • Lönestrukturstatistik, statlig sektor
 • Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)
 • M

 • Markanvändning enligt Svenska MarktäckeData (SMD)
 • Markanvändning i tätorter
 • Markanvändningen i Sverige
 • Markpriser
 • Miljö- och hälsofarliga kemikalier
 • Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning
 • Miljöräkenskaper
 • Miljöskyddskostnader
 • Miljötillståndet relaterat till hälsa
 • MIS 1982:4 SEI, Socioekonomisk indelning (SEI)
 • MIS 1986:5 Sveriges kommuner åren 1952-1986, förändringar i kommunindelning och kommunkoder
 • MIS 1986:5 Sveriges kommuner åren 1952-1986, förändringar i kommunindelning och kommunkoder (pdf)
 • MIS 1992:4 Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 92
 • MIS 1992:6 Standard för svensk näringsindelning, SNI 92 (pdf)
 • MIS 1998:2 Regionala koder enligt indelningen den 1 januari 1998 (pdf)
 • MIS 1998:3 SSYK 96 - Standard för svensk yrkesklassificering 1996 
 • MIS 1998:3, Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK)
 • MIS 1999:1 Familj, civilstånd och sammanboende, Terminologi och definitioner (pdf)
 • MIS 1999:1 (pdf)
 • MIS 2000:1 SUN 2000 Svensk utbildningsnomenklatur
 • MIS 2000:1 Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000
 • MIS 2001:1 Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell statistik (pdf)
 • MIS 2001:2 (pdf)
 • MIS 2002:2 Föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av den officiella statistiken (pdf)
 • MIS 2002:3 Personer med utländsk bakgrund, Riktlinjer för redovisning i statistiken
 • MIS 2002:3 Utländsk/svensk bakgrund
 • MIS 2003:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 jan 2003 (pdf)
 • MIS 2003:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2003. Del 1
 • MIS 2003:2 Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2002) (pdf)
 • MIS 2003:2 Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2002) - (Se bilagan för branschbenämningar)
 • MIS 2003:3 SPIN 2002 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002 (pdf)
 • MIS 2003:3 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002)
 • MIS 2005 1 Standard för belägenhetsadresser – tillämpning på SCB (pdf)
 • MIS 2005 1 Standard för belägenhetsadresser – tillämpning på SCB
 • MIS 2005:2 Geografin i statistiken - regionala indelningar i Sverige
 • MIS 2005:2 Geografin i statistiken - regionala indelningar i Sverige (pdf)
 • MIS 2007 2 Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) (pdf)
 • MIS 2007:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2007
 • MIS 2007:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2007
 • MIS 2009:1 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2007)
 • MIS 2009:1 Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007
 • MIS 2011:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011
 • MIS 2011:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011
 • MIS 2012:1 SSYK 2012 - Standard för svensk yrkesklassificering 2012
 • MIS 2012:1 SSYK 2102 - Standard för svensk yrkesklassificering 2012
 • MIS 2015:1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2015
 • MIS 2007:2 Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007)
 • MIS2001:2 (doc)
 • Misstänkta personer
 • Museer
 • Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik
 • Månatlig elstatistik
 • N

 • Namnstatistik
 • Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar
 • Nationalräkenskaper, äldre serier
 • Nationella prov för utbildning i svenska för invandrare: resultat
 • Nationella prov i NO årskurs 9: resultat
 • Nationella prov åk 6: resultat
 • Nationella prov årskurs 3: resultat
 • Nationella prov årskurs 9: resultat
 • Normskördar
 • Nybyggnad av bostäder
 • Nybörjare i komvux
 • Nystartade företag, kvartal
 • Nystartade företag, år
 • Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör
 • Nötkreatur i december
 • O

 • Offentliga sektorns sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier
 • Offentligt ägda företag
 • Ohälsomått
 • Oljeleveranser kommunvis redovisning
 • Ombyggnad och rivning av flerbostadshus
 • Omförhandling och byten av elavtal
 • Omsättning inom tjänstesektorn
 • Omsättningsstatistik för näringslivet
 • Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus
 • P

 • Partisympatiundersökningen (PSU)
 • Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet
 • Personal vid universitet och högskolor
 • Personalutbildningsstatistik
 • Personer lagförda för brott
 • Personer lagförda för narkotikabrott
 • Postverksamhet
 • Priser för nyproducerade bostäder
 • Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)
 • Priser på naturgas och på transport av naturgas
 • Prisindex i producent- och importled (PPI)
 • Prisindex och priser på livsmedelsområdet
 • Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten
 • Produktion av skogsplantor
 • R

 • Rederistatistik
 • Regionala indelningar
 • Regionalräkenskaper
 • Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
 • Registrerade försäkrade
 • Registret över pedagogisk personal (lärarregistret)
 • Rundvirkespriser
 • RVU Sverige
 • Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting
 • S

 • Saltsjöfiskets fångster
 • Sjuk- och aktivitetsersättning
 • Sjukdomar i sluten vård
 • Sjukfall
 • Sjukhusbiblioteksstatistik
 • Sjötrafik
 • Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård
 • Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna
 • Skogsentreprenörer
 • Skogsskador
 • Skogsstatistisk årsbok
 • Skolbiblioteksstatistik
 • Skyddad natur
 • Skörd av potatis
 • Skörd av slåttervall
 • Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter
 • Skörd av trädgårdsväxter
 • Skörd för ekologisk och konventionell odling
 • Skördeprognos för spannmål och oljeväxter
 • Småorter; arealer, befolkning
 • SNI2007/SNI2002/SNI92 - Svensk näringsgrensindelning
 • Socioekonomisk indelning (SEI)
 • Sparbarometern
 • Specialskolan: elever per 15 oktober
 • Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (pdf)
 • Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK
 • Standard International Trade Classification (SITC, rev. 3) på engelska
 • Standard International Trade Classification (SITC, rev. 3) på svenska
 • Statens nettolånebehov
 • Statistik baserad på Nationella VägDataBasen
 • Statistik för avrinningsområden
 • Statliga anslag till forskning och utveckling
 • Storskogsbrukets kostnader
 • Structure of Earnings Survey (SES)
 • Strukturstudie av näringslivet i Sverige
 • Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Studieförbundsstatistik
 • Ståndortsförhållanden
 • Supplement 1992 (pdf)
 • Supplement 1995 (pdf)
 • Supplement 1999 (pdf)
 • Supplement 2000 (pdf)
 • Supplement 2001 (pdf)
 • Supplement 2002 (pdf)
 • Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet
 • Svenska och utländska fartyg i svensk regi
 • Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat
 • Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv
 • Sysselsättning i jordbruket
 • Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket
 • Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober
 • Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Sökfunktion för yrke och yrkeskod
 • Sötvatten - miljötillstånd
 • T

 • Taxeringsutfallet
 • Televerksamhet
 • Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB)
 • Tidsserier statsbudgeten
 • Tjänsteprisindex (TPI)
 • Tjänsteproduktionsindex
 • Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)
 • Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods
 • Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad
 • Trädgårdssektorn
 • Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen
 • Tätorter; arealer, befolkning
 • U

 • Underhållsstöd
 • Undersökning av förtroendevalda i kommuner och landsting
 • Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)
 • Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting
 • Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning
 • Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning
 • Uppföljning av nystartade företag
 • Uppklarade brott
 • Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor (exkl. arbetsskadelivräntor till efterlevande)
 • Utbetalningar av arbetsskadelivräntor till efterlevande
 • Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
 • Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)
 • Utländska företag
 • Utrikeshandel med varor
 • Utsläpp till vatten och slamproduktion - Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri
 • V

 • Varuflödesundersökning
 • Varutransporter med lätta lastbilar
 • Vattenbruk
 • Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige
 • Virkesförråd
 • Vuxnas lärande
 • Vårdbidrag
 • Vägtrafikskador
 • Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser
 • Växtskyddsmedel i jordbruket, förbrukningsstatistik genom jordbrukarintervjuer
 • Y

 • Yrkesregistret med yrkesstatistik
 • Å

 • Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)
 • Årlig tillväxt
 • Årliga energibalanser
 • Årsrapport för universitet och högskolor och NU-statistikdatabasen
 • Återbetalning av studiestöd
 • Återfall i brott - preliminär statistik
 • Återfall i brott - slutlig statistik
 • Återväxternas kvalitet
 • Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk
 • Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk
 • Ä

 • Äldre - vård och omsorg. Kommunala insatser
 • Ö

 • Överblick över kemikalier
 • Övergång gymnasieskola-högskola
 • Översättningsnyckel från Nationell förteckning över forskningsämnen till Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (pdf)