Till innehåll på sidan

Det ekonomisk-statistiska systemet

Den ekonomiska företagsstatistiken står inför stora förändringar från och med referensår 2022. För att förstå hur den ekonomiska statistiken hänger ihop har en beskrivning över det ekonomisk-statistiska systemet tagits fram.

För att kunna arbeta mot SCB:s mål "Bättre samordnad ekonomisk statistik för användarna och förenklat uppgiftslämnande" behöver de kommande förändringarna beskrivas, när de infaller och hur statistiken påverkas. Under året kommer vi att publicera information om förändringarna, både kortare och djupare beskrivningar.

Nya statistiska företagsenheter

Det ekonomisk-statistiska systemet innehåller nya statistiska företagsenheter. Deras syfte är att förbättra den ekonomiska statistiken, och kunna ge en bättre bild av företagen och deras verksamhet. För att statistiken ska bli jämförbar både nationellt och internationellt används en gemensam definition av de enheter vi vill redovisa, det är då samma begrepp som används inom EU: företagsenhet (FE), verksamhetsenhet (VE) och lokal verksamhetsenhet (LVE).

En annan ny sak i det ekonomisk-statistiska systemet är så kallad profilering. Det är en arbetsmetod som innebär att kartlägga och beskriva företagens strukturer med bäring på deras organisation och kontroll. Det gäller både den icke-finansiella sektorn och den finansiella sektorn. Profileringen avser både nationell profilering och europeisk profilering. Resultatet av profileringen är att beskriva företagens struktur med hjälp av de statistiska enheterna.

Varför kommer den ekonomiska företagsstatistiken förändras?

Under flera decennier har stora, oftast multinationella, företag i allt större utsträckning utvecklat mer komplexa organisationer för sin verksamhet, och det har fått konsekvenser för statistiken. Genom förändringen kan vi producera mer relevant statistik av högre kvalitet.

Statistiska enheter har stått på dagordningen på Eurostat sedan 1993 när förordningen om statistiska enheter anslogs. Det har hänt flera viktiga saker sedan dess som har fört arbetet framåt mot en implementering.

För att de som behöver nås av förändringarna får information i rätt tid, sker löpande kommunikation med berörda användarråd. I användarråden diskuteras också konsekvenserna av förändringen.

SCB:s användarråd

Från produkttänk till systemtänk

Det ekonomisk-statistiska systemet är ett nytt sätt att beskriva den ekonomiska statistiken ur ett helhetsperspektiv som inte är organisatoriskt bundet till vissa avdelningar inom SCB, produkter eller undersökningar. Det ekonomisk-statistiska systemet omfattar hela det ekonomiska området, inklusive delar av den statistik som andra statistikansvariga myndigheter (SAM) ansvarar för. I det här perspektivet är Nationalräkenskaperna (NR) och Betalningsbalansen systemets huvudsakliga användare. Denna beskrivning av det ekonomisk-statistiska systemet är vidare än den statistik som omfattas och regleras av EU-regelverket EBS European Business Statistiscs.

Syftet med det ekonomisk-statistiska systemet är att producera och sprida relevant ekonomisk statistik med tillräcklig kvalitet till så låg uppgiftslämnarkostnad som möjligt. Statistikproduktionen ska vara effektiv, och statistiken ska tillgodose användarnas krav och behov både internationellt och nationellt.

Beskrivning av det ekonomisk-statistiska systemet (pdf)

Vad skriver Eurostat om detta?

Länkar till Eurostat:

Profilering
Företagsenhet

Mer om det ekonomisk-statistiska systemet

Institutionell och funktionell statistik

Profilering av statistiska enheter

Kontakt

Cicki Rääf

Telefon
010 479 61 68
E-post
cicki.raaf@scb.se

Marcus Lundgren

Telefon
010 479 69 18
E-post
marcus.lundgren@scb.se