Till innehåll på sidan

Utveckling av den ekonomiska statistiken

Ett initiativ är igångsatt för att utveckla den ekonomiska statistiken genom en översyn av designen. Arbetet inbegriper att se över såväl innehåll som utformning av den framtida statistiken. Målet är att utveckla statistiken så att den bättre kan möta användarnas behov, skapa förutsättningar för ökad användning av ny teknik, nya datakällor och minska uppgiftslämnarbördan, samtidigt som statistikens kvalitet upprätthålls.

Nya möjligheter

Den ekonomiska statistiken utgör ett viktigt underlag för analys, utredning, forskning och politiska beslut, såväl nationellt som internationellt. Behoven av, och kraven på, statistiken har förändrats över tid. Därför behöver också statistiken och hur den tas fram förändras.

Det är viktigt att statistiken fortsätter uppfylla de krav och de behov som finns, och att den framställs på ett kostnadseffektivt sätt för alla involverade parter. Här finns en stor potential i att använda ny teknik och nya datakällor, och att utforma statistiken mot bakgrund av de nya möjligheter som erbjuds.

Vi ser ett behov av ökad samordning och verkar för att information, oavsett var den hämtas ifrån, samordnas med avseende på begrepp, innebörd, periodicitet och system, så att det kan användas brett för olika statistikändamål. Allt med utgångspunkt från principen ”en uppgift, en gång”, och att det ska vara enkelt att lämna uppgifter.

Utforskande arbetssätt

I arbetet ingår att ta fram förslag på ny design för den ekonomiska statistiken. Vad som kommer att förändras är inte klart, angreppsättet är utforskande och sker med involvering av användare. Det pågår liknande initiativ internationellt, och vi tar tillvara på andras erfarenheter genom samarbete på olika sätt.

Dimensioner att ta hänsyn till

I arbetet med att ta fram en ny design för den ekonomiska statistiken, behöver man göra olika avvägningar mellan olika dimensioner. Ett exempel på detta är att en snabbare och mer aktuell statistik ibland också innebär att tillförlitligheten hos statistiken minskar. Fler exempel finns och här är användarnas perspektiv viktigt att både förstå och ta tillvara.

Plan för arbetet

Arbetet påbörjades under 2020, och fokus har initialt varit att skapa förutsättningar internt på myndigheten med hjälp av ett så kallat ämnesdesignbord. Ämnesdesignbordets uppgift är att förutsättningslöst ompröva dagens uppdelning i statistikprodukter och att hålla samman arbetet.

Utöver det har förslag tagits fram för en framtidssäkrad statistik på kvartal, där arbete kommer fortsätta innevarande år. Här är siktet inställt på en större användning och succesiv övergång till digitalisering med hjälp av taxonomier, läs gärna mer:

Taxonomier.se

Information till systemleverantörer om ekonomi

Användarnas behov av ekonomisk statistik och utveckling av statistiken (pdf)

Vad pågår just nu?

För närvarande pågår en kartläggning av hur behoven hos användarna av den ekonomiska statistiken ser ut. Det görs bland annat genom dialoger med centrala användare.

Andra komponenter i kartläggningen är att ta in och sammanställa erfarenheter från tidigare studier och rapporter som relaterar till området, samt de diskussioner som förts inom SCB:s användarråd för ekonomisk statistik. En enkät är även utskickad till några användare av den ekonomiska statistiken.

Inriktningsförslag för Ekonomisk Statistik på kvartal

En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram en design för Ekonomisk Statistik på Kvartal (ESK). Under december 2020 gjordes en första arbetsinsats för att utreda om det går att samordna fyra befintliga kvartalsundersökningar, samt implementera en ny om företagens resultaträkningar. Arbetet fortsätter under 2021.

Tanken är att ESK ska fungera som en undersökning med fem delar, som har gemensam insamling och granskning. Arbetet kommer att genomföras i olika faser och planen är att sjösätta ESK under 2022. Filleveranser (SIE) ska erbjudas i alla delar. På sikt kommer förhoppningsvis större insamling via taxonomier kunna implementeras, som kommer att minska uppgiftslämnarbördan.

Kontakt

Skicka gärna dina frågor och synpunkter till adb.ekstat@scb.se.