Till innehåll på sidan

Närhet till mor- och farföräldrar minskar sjukskrivningar

Publicerad: 2017-11-01

Risken för sjukskrivning minskar för småbarnsföräldrar vars egna föräldrar bor i samma kommun. Närheten till farmor och farfar har störst betydelse för pappan innan barnen fyller fem år medan mormor och morfar blir viktiga för mamman när barnen fyllt sex år.

Det finns tydliga könsskillnader på arbetsmarknaden, till exempel tjänar män mer än kvinnor och kvinnor utnyttjar föräldraförsäkringen i högre grad. Forskning från Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att kvinnors och mäns beteende ofta förändras efter att det första barnet är fött. Före första barnet tenderar exempelvis sjukskrivningstalen att vara ungefär lika för män och kvinnor. Därefter stiger kvinnors sjukskrivningstal medan männens ligger kvar på ungefär samma nivå som innan.

I denna artikel tittar SCB:s statistiker närmare på om föräldrar har en högre risk att bli sjukskrivna om deras eller partnerns föräldrar inte bor i samma kommun som de själva jämfört med om de skulle bott i samma kommun. Det vill säga vilken betydelse har det att far- och morföräldrar kan vara barnvakt till barnbarnen?

Högutbildade lämnar oftare hemstaden 

I undersökningen studerar SCB föräldrar som fick sitt första barn 2007. Medelåldern för mammorna var 28 år och för papporna var den två år högre. Drygt 60 procent av mammorna bor inte i samma kommun som sina föräldrar. Andelen för papporna är  marginellt lägre. Här är utbildningsnivån en vattendelare. Fler än två av tre personer med en eftergymnasial utbildning bor i en annan kommun än sina föräldrar.  Motsvarande andel för dem med en lägre utbildningsnivå är lite fler än varannan person.

Dubbelt så hög sjukskrivningsrisk för kvinnor 

Det generella mönstret i samhället visar att kvinnor har mycket högre sjukskrivningstal än männen. Under 2015 var 15,9 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna mellan 20–64 år någon gång sjukskrivna, motsvarande andel för männen var 8,2 procent. Kvinnorna har således nästan dubbelt så hög risk att vara sjukskrivna som männen.

2005 var 7,6 procent av de blivande mammorna och 5,2 procent av de blivande papporna sjukskrivna. Två år efter att första barnet var fött, år 2009, var fortfarande en lika stor andel av papporna sjukskrivna (5,1 procent). Däremot hade andelen sjukskrivna mammor mer än dubblerats, från 7,6 procent till 16,8 procent på endast fyra år. 

Närhet till föräldrar minskar risken för sjukskrivning 

SCB:s analys visar tecken på att både mammor och pappor löper högre risk att vara sjukskrivna om deras föräldrar inte bor i samma kommun. Men det finns skillnader. Under barnens tidiga uppväxtår, 3–5 år, är det pappan som har en förhöjd sjukskrivningsrisk om inte föräldrarna, i synnerhet hans, bor i samma kommun. Men efter 5 års ålder var inte pappans förhöjda sjukskrivningsrisk längre statistiskt säkerställd. Däremot ser vi att mammorna påverkas av sina föräldrars frånvaro efter 5-årsåldern. När barnen var 6–8 år löpte mammorna en klart högre risk att vara sjukskrivna. 

Morföräldrar viktiga för hälsan för mammor med lågstadiebarn

Sannolikhet att vara sjukskriven om mor- och farföräldrarna bor i en annan kommun jämfört med om de bor i samma kommun. Fetmarkerade celler visar en signifikant förhöjd risk.

Barn Mamman Pappan
ålder Morföräldrar Farföräldrar Farföräldrar Morföräldrar
2 år 5 1,9 -4,4 1,9
3 år 3,8 5,6 16,2 7
4 år 0,4 3,6 27,4 9,8
5 år -0,3 -1,4 12,5 19,1
6 år 17,2 2,4 12,9 6,3
7 år 12,2 10,1 6,6 6,5
8 år 14,4 3,8 -7,3 -2,1
Totalt 9568 5356 4212 98

Källa: SCB, egna beräkningar

Slutsatsen är att mor- och farföräldrar kan vara en viktig komponent för att få livspusslet att gå ihop för småbarnsföräldrar. 

Så gjorde vi undersökningen

I undersökningen utgår vi från de som blev föräldrar för första gången under 2007. Ett krav för att ingå i undersökningsgruppen är att barnens föräldrar bor tillsammans samt att bägges föräldrar ska vara folkbokförda i Sverige vid respektive undersökningsår. För denna grupp av föräldrar studeras sedan den årliga sannolikheten att vara sjukskriven under åren 2009 till 2015, det vill säga när barnen var mellan 2–8 år.

En modellbaserad ansats används för att studera om det finns en förhöjd sannolikhet att vara sjukskriven om mor- och/eller farföräldrar inte bor i samma kommun som sina barn och barnbarn. Eftersom det finns skevheter i materialet väljer vi att i modellen kontrollera vilken bransch föräldrarna jobbar i, vilket län de bor i, vilken sektor de jobbar i, dessutom hur många barn de har, vilken utbildningsnivå de har och om mor- eller farföräldrar är över 64 år.

Vi använder en logistisk regressionsansats där utfallsvariabeln indikerar om individen varit sjukskriven eller inte under respektive undersökningsår. Med sjukskrivning menar vi perioden efter dag 14 och individen fått ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, förebyggande sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringsersättning. För detta krävs ett läkarintyg.

Kontakt

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se