Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-05-25

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Ändrad publiceringstid

Planerad publicering 2022-03-01 av AKU:s års-SM och statistiknyhet med referenstid 2021 är flyttad till den 15 juni.

Korrigering 2022-03-18

Antalet sysselsatta och arbetade timmar för de som arbetar i Sverige har blivit något underskattade mellan april 2021 och januari 2022 medan det totala antalet sysselsatta och arbetade timmar däremot är korrekt. Det är fördelningen av sysselsatta i Sverige och utomlands som påverkats. Som mest var det ca 42 000 sysselsatta i oktober 2021 som felaktigt klassades som sysselsatta utomlands. Anledningen är en ändring i IT-systemet som lett till att vissa respondenter har fått en felaktig landskod och därför klassats som sysselsatta utomlands medan de arbetade i Sverige. Att det inte upptäckts tidigare beror på att felet ökat gradvis från april förra året. Totalt rör det sig om 210 respondenter under 2021.

De tabeller som berörs av felet och som har korrigerats är Grundtabell 3, 7, 8 och 9. Bland säsongrensade data handlar det om serier över anställda i Sverige efter sektor, sysselsatta efter näringsgren samt faktiskt arbetade timmar.

Storleken på korrigeringarna för sysselsatta och arbetade timmar finns att se i följande Exceldokument.

Korrigeringar, sysselsatta och arbetade timmar, 202104-202201 (xlsx)

Information gällande produktsidan AKU

Från och med publiceringen av januari 2022 (24 februari) har ett antal förändringar skett i redovisningen av AKU. Statistiken som anpassades till EU:s nya förordning (2019/1700) för den sociala statistiken, 1 januari 2021, kommer fortsättningsvis att publiceras på denna produktsida. Även länkade serier bakåt i tiden kommer att redovisas här. Det som rör AKU för åren före 2021 har fått en ny produktsida:

Arbetskraftsundersökningarna, tidigare definitioner

Information gällande länkning av tidsseriebrott

I januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya förordning (2019/1700) för den sociala statistiken, vilket har orsakat tidsseriebrott. I ett första steg har ett urval av serier, på månad, kvartal och år, länkats för tidsperioden april 2005 till december 2020. Serierna finns publicerade under Tabeller och diagram:

Länkade data (justerad för tidsseriebrott)

Länkade säsongrensade serier på kvartal planeras att publiceras under vecka 12.

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraftstalet

73,7 %

Referenstid: mars 2022

0,6 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetslöshet

8,2 %

Referenstid: mars 2022

-1,8 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

67,7 %

Referenstid: mars 2022

1,9 %-enheter

jämfört med samma period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

74,3 %

Referenstid: mars 2022

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

7,6 %

Referenstid: mars 2022

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

68,6 %

Referenstid: mars 2022

Statistiknyheter

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2022

2022-05-10

Under första kvartalet 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 076 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 154 000 jämfört med första kvartalet 2021. Antalet fast anställda ökade med 82 000 till 3 905 000, och antalet tidsbegränsat anställda ökade med 47 000 till 657 000. Andelen arbetslösa var 8,1 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 159,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,5 procent och arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jämförande studie AKU och Af 2016 – Arbetslöshetstid i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och tid utan arbete på Arbetsförmedlingen (Af) Rapport 2018-11-13
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR. Bakgrundsfakta – arbetsmarknad och utbildning 2016:1 Rapport 2018-07-18
Employed and hours worked in Labour Force Surveys and National Accounts. Background Facts – Labour and Education Statistics 2016:1 Rapport 2018-07-11
Over- and undercoverage in the Labour Force Survey (LFS) – a register-based study Rapport 2018-04-23
Analysis on nonresponse bias for the Swedish Labour Force Surveys (LFS) Rapport 2018-04-23
Bakgrundsfakta: Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie Rapport 2017-05-31
Bakgrundsfakta: Analys av bortfallsbias avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Rapport 2017-05-24
Jämförande studie AKU och Af 2015 Rapport 2016-06-30
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR Rapport 2016-06-22
Bakgrundsfakta: Bortfallsmönster i AKU Rapport 2015-09-03
Background facts: Measurement errors study in the Swedish labour force surveys Rapport 2015-08-24
Background facts: Estimating household-related parameters in the Swedish LFS – theory and practice Rapport 2015-08-12
Background facts: Flow statistics – an early indicator of turning points on the labour market? Rapport 2015-04-30
Bakgrundsfakta: Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna Rapport 2014-02-13
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (AF) arbetslöshetsstatistik – En jämförande studie Rapport 2013-09-12
Bakgrundsfakta: Deltidssysselsatta arbetssökande Rapport 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970–1986 Rapport 2013-08-27
Background facts: Part-time employed job seekers Rapport 2013-08-27
Background facts: Revising Surveys – Linking Old and New Data Rapport 2013-05-23
Background facts: Youth unemployment – comparability in statistics between a number of European countries Rapport 2013-05-23
Background facts: Consistent Seasonal Adjustment Rapport 2013-05-23
Bakgrundsfakta: Ungdomsarbetslöshet – jämförbarhet i statistiken mellan ett antal europeiska länder Rapport 2013-04-02
Background facts: Linking a system of time series, Recalculation of Labour Force Surveys 1987–1992 Rapport 2012-12-18
Background facts: Actual Hours Worked in the Swedish LFS – Four articles Rapport 2012-12-10
Bakgrundsfakta: Urvals- och estimationsförfarandet i de svenska arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2005– Rapport 2011-11-25
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år – Fyra forskarperspektiv på arbetsmarknaden Rapport 2011-09-30
Background facts: Recruitment Statistics from the Swedish Labour Force Surveys Rapport 2011-09-26
Bakgrundsfakta: Basic principles for Labour Force Surveys (LFS) and labour market statistics Rapport 2011-06-22
Bakgrundsfakta: Rekryteringsstatistik från Arbetskraftsundersökning (AKU) Rapport 2010-12-09
Bakgrundsfakta: Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken Rapport 2010-05-25
Bakgrundsfakta: Flow Statistics from the Swedish Labour Force Survey Rapport 2005-12-05
Bakgrundsfakta: Flödesstatistik från AKU Rapport 2005-11-16
Visa äldre rapporter (150)

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0401