Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar att påbörja ett arbete 2005–2016:

Var femte arbetslös ska börja nytt arbete inom 3 månader

Statistiknyhet från SCB 2018-01-30 9.30

Under 2016 var i genomsnitt 366 000 arbetslösa. Av de arbetslösa avvaktade 75 000 ett arbete som de skulle påbörja inom 3 månader. Det motsvarar 20,5 procent av de arbetslösa totalt. Av ungdomar i åldern 15-24 år var 39 000 arbetslösa avvaktare. Därmed utgjorde ungdomarna över hälften av avvaktarna totalt. Av de arbetslösa som avvaktar ett arbete var 45,2 procent heltidsstuderande eller studenter med sommarlov.

Temarapporten för fjärde kvartalet 2017 ger en beskrivning av arbetslösa som avvaktar att påbörja ett arbete. Kriterierna för att ingå i gruppen arbetslösa avvaktare är att personen är utan arbete, inväntar ett arbete inom 3 månader samt kan ta ett arbete inom 14 dagar. De som avvaktar att påbörja ett arbete behöver inte möta kriteriet att ha sökt arbete under de senaste 4 veckorna för att räknas som arbetslösa. Det som utmärker gruppen avvaktare är att de är på väg in på arbetsmarknaden.

Många av de arbetslösa avvaktar att påbörja ett arbete

År 2016 var i genomsnitt 366 000 arbetslösa, varav 75 000 avvaktade ett arbete som de skulle påbörja inom 3 månader. Det motsvarade 20,5 procent av de arbetslösa totalt.

En jämförelse mellan könen visar att andelen av de arbetslösa som avvaktade ett arbete som började inom 3 månader var något högre bland kvinnor än bland män. Antalet avvaktande arbetslösa män uppgick till 37 000 medan antalet kvinnor uppgick till 38 000. Detta i kombination med att antalet arbetslösa är högre bland män än bland kvinnor gör att andelen avvaktare av de arbetslösa uppgick till 23,3 procent bland kvinnorna och 18,3 procent bland männen.

Främst unga och studerande som är avvaktande arbetslösa

Av ungdomar i åldern 15-24 år var 39 000 arbetslösa som avvaktade ett arbete år 2016. Därmed utgjorde ungdomarna över hälften av avvaktarna totalt. I åldern 25-34 år uppgick antalet avvaktare till 15 000. I de äldre åldersgrupperna var antalet avvaktare lägre.

Av de arbetslösa ungdomarna var 32,4 procent avvaktare och var tredje arbetslös ungdom avvaktade därmed ett arbete som började inom 3 månader. Andelen avvaktare sjunker sedan med stigande ålder till och med åldersgruppen 45-54 år, där andelen var 10,1 procent. Andelen var dock högre i den äldsta åldersgruppen 55-74 år och uppgick till 15,3 procent.

En stor andel av de arbetslösa som avvaktar ett arbete är heltidsstuderande eller studenter med sommarlov. Av avvaktarna var 45,2 procent heltidsstuderande eller studenter med sommarlov. Andelen var högst i den yngsta åldersgruppen och uppgick till 67,2 procent bland avvaktarna i åldern 15-24 år.

Högre andel avvaktare bland arbetslösa inrikes födda

Uppdelning på inrikes och utrikes födda visar att en betydligt högre andel av de arbetslösa inrikes födda har fått ett arbete som de avvaktar att börja. Bland de arbetslösa inrikes födda avvaktade 28,6 procent ett arbete som de skulle påbörja inom 3 månader, medan motsvarande andel var 10,7 procent för utrikes födda. År 2016 var det totala antalet arbetslösa inrikes födda 202 000 och antalet arbetslösa utrikes födda 164 000. Då avvaktarna exkluderas var antalet arbetslösa istället något högre bland utrikes födda. Antalet arbetslösa utan avvaktare var år 2016 144 000 bland inrikes födda medan det var 147 000 bland utrikes födda.

Arbetslösheten högst när många avvaktar ett arbete

De arbetslösa som avvaktar att påbörja ett arbete inom 3 månader är som högst inför sommaren med en topp i juni. Det innebär att den säsongsmässigt höga arbetslösheten inför sommaren till stor del beror på att många har fått arbete men räknas i statistiken som arbetslösa innan de börjat sitt arbete.

Säsongsvariationen är tydligast bland unga. Mellan augusti och februari låg antalet arbetslösa avvaktare på omkring 20 000 till 30 000 bland 15–24-åringarna. Inför sommaren ökade antalet successivt och uppgick i juni till cirka 110 000 över perioden 2012–2016.

Arbetslösa avvaktare stabila över tid

Avvaktande arbetslösa som andel av arbetskraften har varit relativt stabil under perioden 2005–2016. Samtidigt har andelen arbetslösa exklusive avvaktare varierat över perioden. Det är alltså främst arbetslösa exklusive avvaktare som stått för variationen i arbetslösheten. 2016 uppgick arbetslösheten till 6,9 procent och avvaktarna utgjorde 1,4 procent av arbetskraften. Arbetslösheten exklusive avvaktare uppgick till 5,5 procent.

Sverige har relativt hög andel arbetslösa avvaktare

En internationell jämförelse av avvaktare visar att Sverige är ett av de länder i Europa med högst andel av de arbetslösa som avvaktar att påbörja ett arbete inom 3 månader. Vid jämförelse med exempelvis Danmark har Sverige högre arbetslöshet, men när arbetslösa som avvaktar att påbörja ett arbete exkluderas så är skillnaderna i arbetslöshet betydligt mindre. Andelen avvaktare kan påverkas av förutsättningarna att studera, exempelvis kan längre studieuppehåll då man inte får studiemedel göra arbetslösheten mer säsongsbetonad och därmed påverka antalet avvaktare.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Mattias Enlund

Telefon
010-479 43 25
E-post
mattias.enlund@scb.se

Fredrik Öhrström

Telefon
010-479 41 12
E-post
fredrik.ohrstrom@scb.se