Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Ungas situation på arbetsmarknaden 2016:

De flesta yngre i Sverige har arbetat under sina studier

Statistiknyhet från SCB 2018-10-02 9.30

I EU-länderna var andelen personer i åldersgruppen 15-34 år som inte arbetat i samband med sina studier 54 procent. I Sverige var den andelen betydligt lägre, 17 procent, vilket var näst lägst av medlemsländerna i EU. Sysselsättningsgraden var lägre bland de som inte arbetat under studierna. I Sverige var skillnaden jämfört med hela åldersgruppen 15-34 år 18,2 procentenheter. I Sverige var 72,5 procent av personerna i åldersgruppen ovilliga att flytta för ett jobb och 72,2 procent var ovilliga att pendla i över en timme.

I den andra temarapporten för 2018 behandlas unga personer på arbetsmarknaden. Rapporten är baserad på en tilläggsundersökning under 2016 som riktades till personer i åldern 15-34 år och bestod av två olika delar. En del behandlade utbildningsbakgrund, med fokus på arbetslivserfarenhet under studierna. Den andra delen behandlade övergången från studier till arbete.

Vanligt med arbete under studierna i Sverige

I EU-länderna var andelen personer i åldersgruppen 15-34 år som inte arbetat i samband med sina studier 54 procent, vilket är lägre än sju år tidigare då 65 procent inte arbetat under studierna. Finland var det land med lägst andel som inte hade arbetat i samband med studierna, 8 procent medan Sverige hade näst lägst andel, 17 procent. Högst var andelen i Rumänien och Grekland. Det vanligaste var att ha utfört betalt arbete i kombination med obetalt arbete, endast i ett fåtal länder var det vanligast att endast ha utfört obetalt arbete.

Sysselsättningsgraden bland de som inte arbetat under sina studier var lägre jämfört med hela åldersgruppen i samtliga länder utom i Tyskland och Tjeckien. Skillnaden mellan grupperna var störst i Nederländerna, Ungern och Sverige. I Sverige var sysselsättningsgraden bland de som inte arbetat under studierna 18,2 procentenheter lägre jämfört med hela åldersgruppen 15-34 år.

Jämför man arbetslösheten i hela åldersgruppen 15-34 år med arbetslösheten bland de som ej arbetat under studierna framgår att arbetslösheten var högre bland de som inte hade arbetat under sina studier i samtliga länder utom i Tjeckien och Rumänien. Bland medlemsländerna i EU var skillnaden i genomsnitt 3,3 procentenheter. Skillnaden mellan grupperna var som störst i Sverige där arbetslösheten var 8,6 procentenheter högre bland de som inte arbetat under studierna.

Det vanligaste sättet att hitta ett arbete var via vänner, bekanta och familj. I EU-länderna var det 32,1 procent av de anställda som hade hittat sitt nuvarande arbete på detta sätt. Därefter var annonser eller direkt kontakt med arbetsgivaren vanligast. Minst vanligt var det att ha hittat sitt arbete via en offentlig arbetsförmedling, endast 4,1 procent av de anställda angav detta svarsalternativ.

72,5 procent ovilliga att flytta för ett arbete

I EU:s medlemsländer var i genomsnitt 77 procent av personerna i åldern 15-34 år inte villiga att flytta för ett arbete. De var inte heller villiga att pendla i mer än en timme för att arbeta. Det var 23,8 procent av de tillfrågade som antingen pendlade eller kunde tänka sig att pendla i över en timme för ett jobb. Minst villiga att pendla var ungdomar i Nederländerna och Turkiet.

I Sverige var 72,5 procent av de unga ovilliga att flytta för ett jobb och 72,2 procent ovilliga att pendla i över en timme. Yngre personer (15-24 år), de med förgymnasial utbildning, utrikes födda och män var mer villiga att flytta och pendla för ett jobb jämfört med andra grupper.

I Sverige var andelen av de sysselsatta i åldern 25-34 år som angav att de hade ett arbete som i stor utsträckning motsvarade studierna 63,9 procent bland de med eftergymnasial utbildning medan andelen bland de med förgymnasial utbildning var 26,6 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning återfinns i rapporten Ungas situation på arbetsmarknaden 2016 (pdf).

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se

Linnea Wikmark Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.wikmarkkreuger@scb.se