Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Utvecklingen för tidsbegränsat anställda 2005-2019

Tidsbegränsade anställningar blir vanligare bland äldre

Statistiknyhet från SCB 2020-03-31 9.30

Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland kvinnor, unga personer, utrikes födda och bland personer med förgymnasial utbildningsnivå. Den bransch som hade högst andel tidsbegränsat anställda under 2019 var ”Hotell och restaurang”, med 42,2 procent av de anställda. Sedan 2005 har tidsbegränsat anställda i Sverige ökat till antal men inte till andel, med undantag för äldre, utrikes födda samt personer med förgymnasial utbildning, där andelen ökade mellan 2005–2019.

I denna temarapport beskrivs utvecklingen för tidsbegränsat anställda i åldern 15–74 år under perioden 2005–2019. Utöver en beskrivning av utvecklingen över tid görs även en fördjupning av gruppen tidsbegränsat anställda under 2019, av flöden till och från tidsbegränsade anställningar under perioden 2009 till 2019, liksom en internationell jämförelse där utvecklingen i Sverige sätts i relation till utvecklingen i övriga EU under 2018.

En av sex anställda hade en tidsbegränsad anställning under 2019

Under 2019 hade 766 000 personer en tidsbegränsad anställning, vilket motsvarar 16,6 procent av alla anställda. Det var en högre andel kvinnor än män som var tidsbegränsat anställda, 18,3 procent av de anställda kvinnorna jämfört med 14,9 procent bland männen.

Unga, i åldern 15–24 år, utgjorde ungefär en tredjedel, 34,6 procent, av samtliga tidsbegränsat anställda vilket var 28,7 procentenheter högre än bland de fast anställda. Bland unga finns många studenter som arbetar extra vid sidan av studierna eller har en tidsbegränsad anställning under loven. Även i åldern 25–34 år var det vanligt med tidsbegränsade anställningar och personer i denna åldersgrupp utgjorde 28,8 procent av alla tidsbegränsat anställda.

Vanligare med tidsbegränsade anställningar bland utrikes födda

Bland utrikes födda hade en fjärdedel av alla anställda en tidsbegränsad anställning under 2019. Motsvarande siffra bland inrikes födda var en av sju anställda. Utrikes födda utgjorde 30,8 procent utav alla tidsbegränsat anställda, vilket kan jämföras med att endast 18,6 procent av alla fast anställda var utrikes födda.

Fler kvinnor än män med vikariat

Begreppet tidsbegränsade anställningar innefattar flera olika anställningsformer där den vanligaste typen under 2019 var tim- och behovsanställningar som utgjorde 51,2 procent av alla tidsbegränsade anställningar. Tim- och behovsanställningar ökade under perioden 2005–2019 med 148 000 till 393 000, medan den näst största gruppen, vikariat, minskade med 45 000 till 118 000. I tim- och behovsanställningar samt vikariat var andelen kvinnor högre än andelen män medan det motsatta var fallet i grupperna provanställningar samt projekt-/objektsanställning.

Högst andel tidsbegränsat anställda inom ”Hotell och restaurang”

Högst antal tidsbegränsat anställda arbetade under 2019 inom branschen ”Vård och omsorg”, följt av ”Utbildning”. I dessa branscher var antalet kvinnor betydligt högre än antalet män, framförallt inom ”Vård och omsorg” där antalet kvinnor var 108 000, nästan tre gånger högre än antalet män. Högst andel tidsbegränsat anställda fanns i branschen ”Hotell och restaurang”, 42,2 procent, medan den med lägst andel var ”Tillverkning av verkstadsvaror”, 6,6 procent.

Många med tidsbegränsad anställning önskar fast anställning

Merparten av de tidsbegränsat anställda hade föredragit en fast anställning, 57,4 procent, men det var stora variationer mellan olika åldersgrupper. Bland unga i åldern 15–24 år med tidsbegränsad anställning föredrog 42,2 procent en fast anställning. Den åldersgrupp som i högst utsträckning föredrog en fast anställning var 35–54 år, där siffran uppgick till 78,3 procent. Tidsbegränsat anställdas medelarbetstid, 25,5 timmar, var lägre jämfört med fast anställda, 30,4 timmar och de tidsbegränsat anställda önskade i högre utsträckning att öka sin arbetstid.

Tidsbegränsat anställda ökade till antal, men inte till andel

Under perioden 2005–2019 ökade antalet tidsbegränsat anställda, medan andelen av anställda totalt endast ändrades marginellt. Bland anställda med förgymnasial utbildning ökade andelen som hade en tidsbegränsad anställning, från 20,0 procent 2005 till 37,9 procent 2019. Bland anställda med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning låg andelen oförändrad runt ca 15 procent under hela tidsperioden.

Andelen anställda bland inrikes födda som hade en tidsbegränsad anställning var relativt oförändrad över perioden medan andelen ökade något bland de utrikes födda, från 21,1 procent 2005 till 24,7 procent 2019. Andelen tidsbegränsat anställda hos de utrikes födda var 2019 ca 10 procentenheter högre än bland de inrikes födda. En annan grupp som ökade var äldre personer, i åldern 65-74 år, från 38,7 procent av alla anställda 2005 till 48,1 procent av alla anställda 2019.

Vanligare att utrikes- än inrikes födda går från tidsbegränsad anställning till arbetslöshet

Flödena till och från tidsbegränsade anställningar påverkas av konjunkturen. Under 2019 övergick i genomsnitt 11,5 procent av de tidsbegränsat anställda till en fast anställning, 10,3 procent övergick till att vara utanför arbetskraften och 5,7 procent övergick till arbetslöshet. Bland de tidsbegränsat anställda som bytt arbetsmarknadstillstånd var det vanligast att övergå till en fast anställning både bland inrikes- och utrikes födda. Det var en större andel av de utrikes födda än av de inrikes födda som övergick till arbetslöshet vid närmast efterföljande kvartal.

Sverige på sjunde plats i EU sett till andel tidsbegränsat anställda

Arbetsmarknaden skiljer sig mellan EU-länderna och andelen tidsbegränsat anställda varierade under 2018, från fler än var fjärde anställd i Spanien till endast 1,1 procent av de anställda i Rumänien. Sverige låg 2018 på sjunde plats i EU sett till andel av alla anställda som hade en tidsbegränsad anställning, med 16,8 procent, jämfört med EU-genomsnittet på 14,2 procent. I majoriteten av länderna var andelen tidsbegränsat anställda högre bland kvinnor än bland män och den största skillnaden fanns i Cypern.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se

Li Parrilla Stoorhöök

Telefon
010-479 44 98
E-post
li.stoorhook@scb.se