Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2017:

Antalet anställda ökar i både privat och kommunal sektor

Statistiknyhet från SCB 2017-05-16 9.30

Under första kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 924 000 personer, en ökning med 113 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet arbetslösa minskade med 19 000 till 378 000 och arbetslösheten minskade med 0,5 procentenheter till 7,1 procent. Antalet anställda ökade med 100 000 till 4 424 000. Det var en ökning i både privat och kommunal sektor. Enligt säsongrensade och utjämnade data minskar antalet och andelen arbetslösa i jämförelse med de föregående kvartalen. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten uppgick till 6,7 procent.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen 15–74 år. Där framgår att antalet sysselsatta ökade med 113 000 till 4 924 000 första kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal året innan. Samtidigt visar säsongrensade och utjämnade data på en positiv utveckling för både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal. Bland utrikes födda fortsätter antalet sysselsatta att öka, en utveckling som pågått sedan andra kvartalet 2010.

För femte kvartalet i rad ökade antalet sysselsatta inom näringsgrenen Byggverksamhet. Även antalet sysselsatta inom Finansiell verksamhet, företagstjänster och Vård och omsorg ökade under första kvartalet 2017.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Under det första kvartalet 2017 minskade antalet undersysselsatta med 21 000 till 240 000. Det var sjunde kvartalet i rad som antalet undersysselsatta minskade. Antalet undersysselsatta kvinnor minskade med 13 000 till 126 000 och antalet undersysselsatta män uppgick till 115 000.

Jämfört med första kvartalet 2016 har både antalet fast och tidsbegränsat anställda ökat. Sammanlagt ökade antalet anställda med 100 000 till 4 424 000. Antalet fast anställda ökade med 74 000 till 3 714 000 och antalet tidsbegränsat anställda ökade med 26 000 till 710 000. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 30 000 till 1 814 000 och antalet fast anställda män ökade med 45 000 till 1 900 000. För sjätte kvartalet i rad ökade antalet anställda i privat sektor som uppgick till 2 925 000 personer, en ökning med 38 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Även antalet kommunalt anställda ökade, med 57 000 till 1 157 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet tidsbegränsat och fast anställda jämfört med närliggande kvartal.

Vid jämförelse med motsvarande kvartal 2016 visar icke säsongrensade siffror en minskning av antalet arbetslösa i åldern 15–74 år med 19 000 till 378 000. Antalet arbetslösa kvinnor var 167 000 och antalet arbetslösa män 211 000. Arbetslösheten uppgick till 7,1 procent för befolkningen, en minskning med 0,5 procentenheter. Bland män minskade arbetslösheten med 0,6 procentenheter till 7,6 procent och bland kvinnor minskade den med 0,5 procentenheter till 6,6 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data minskar antalet och andelen arbetslösa i relation till kvartalen innan. Under kvartalet uppgick antalet arbetslösa till 356 000 och andelen arbetslösa var 6,7 procent i åldersgruppen 15–74 år.

Första kvartalet 2017 var 59,4 procent av befolkningen 15–74 år i arbete, en ökning med 0,9 procentenheter. För män ökade andelen med 1,1 procentenheter till 62,5 procent och bland kvinnor uppgick den till 56,2 procent. Andelen utrikes födda i arbete ökade med 2,6 procentenheter till 53,9 procent.

Under första kvartalet 2017 var antalet arbetade timmar i genomsnitt 158,4 miljoner timmar per vecka, icke säsongrensat. Bland män var genomsnittet per vecka 89,5 miljoner timmar och bland kvinnor 68,9 miljoner.

Mellan fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 visar flödesstatistiken för personer i åldern 15–74 år ett nettoinflöde av 47 000 personer till gruppen arbetslösa. Ökningen består av ett inflöde på 61 000 från gruppen ej i arbetskraften och ett utflöde till gruppen sysselsatta på 14 000. Samtidigt gick 7 000 personer från att vara sysselsatta till ej i arbetskraften, vilket resulterade i att gruppen ej i arbetskraften minskade med 54 000 personer.

Arbetsmarknaden i korthet, första kvartalet 2017:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).

Befolkningen 15–74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 66,7 procent (67,6 procent), en ökning med 0,8 procentenheter.
  • Antalet sysselsatta var 4 924 000 (4 986 000), en ökning med 113 000 personer jämfört med kvartal 1 2016.
  • Arbetslösheten var 7,1 procent (6,7 procent), en minskning med 0,5 procentenheter.
  • Antalet arbetslösa var 378 000 (356 000), en minskning med 19 000 personer.
  • Arbetskraftstalet var 71,9 procent (72,4 procent), en ökning med 0,5 procentenheter.
  • Arbetskraften var 5 303 000 (5 342 000), en ökning med 94 000 personer jämfört med kvartal 1 2016.

Befolkningen 20–64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 80,8 procent (81,7 procent), en ökning med 0,8 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 6,5 procent (6,0 procent), en minskning med 0,3 procentenheter.
Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Diagram

Arbetslöshet, 15–74 år

Diagram

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Första kvartalet 2017

Antal

Illustration

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med första kvartalet 2016. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för först kvartalet 2017.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Pär Sandberg

Telefon
010-479 47 35
E-post
par.sandberg@scb.se

Krister Näsén

Telefon
010-479 49 08
E-post
krister.nasen@scb.se