Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2018:

Antalet anställda i privat sektor ökade

Statistiknyhet från SCB 2018-05-17 9.30

Under första kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 017 000 personer, en ökning med 93 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,4 procent. I den privata sektorn ökade antalet anställda med 89 000 till 3 014 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat var det en ökning med 1,9 procentenheter. Antalet arbetslösa uppgick till 355 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,6 procent, en minskning med 0,5 procentenheter.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Under första kvartalet 2018 avvek resultaten för AKU februari från så väl närliggande månader, som från föregående år. Detta kan ha påverkat kvartalsskattningarna som finns i rapporten. För mer information om skattningarna i februari, se statistiknyheten publicerad för denna månad.

Under det första kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 017 000 personer. Jämfört med motsvarande kvartal 2017 är det en ökning med 93 000. Antalet sysselsatta män ökade med 65 000 till 2 630 000 och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 28 000 till 2 387 000. I gruppen inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 51 000 till 4 044 000 och bland de utrikes födda var motsvarande ökning 42 000, vilket ger totalt 973 000 utrikes födda som var sysselsatta under första kvartalet 2018.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 67,4 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 69,5 procent. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 65,2 procent. Bland inrikes födda var sysselsättningsgraden 69,4 procent, en ökning på 1,1 procentenheter. Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 60,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar att både antalet och andelen sysselsatta fortsätter att öka jämfört med närliggande kvartal.

Jämfört med samma kvartal 2017 ökade antalet sysselsatta inom näringsgrenen Byggverksamhet med 19 000 personer till 347 000 och inom Information och kommunikation ökade antalet med 29 000 till 235 000. Inom Offentlig förvaltning m.m. ökade antalet sysselsatta med 22 000 till 353 000. Inom Personliga och kulturella tjänster ökade antalet till 265 000, en ökning med 15 000. Inom Vård och omsorg minskade däremot antalet sysselsatta, med 21 000 till 737 000.

Antalet anställda i privat sektor fortsatte att öka under första kvartalet 2018 och uppgick till 3 014 000 personer, en ökning med 89 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet privat anställda män ökade med 60 000 till 1 822 000 och antalet privat anställda kvinnor ökade med 30 000 till 1 191 000. I kommunal sektor uppgick antalet anställda till 1 181 000, en ökning med 24 000. Antalet statligt anställda uppgick till 296 000.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 232 000 undersysselsatta. Av dessa var 109 000 män och 123 000 kvinnor. De undersysselsatta utgjorde 4,6 procent av de sysselsatta.

Under första kvartalet 2018 var antalet arbetade timmar i genomsnitt 158,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat var det en ökning med 1,9 procentenheter. Bland män var genomsnittet per vecka 89,7 miljoner timmar och bland kvinnor 69,1 miljoner timmar.

Under första kvartalet 2018 var 355 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket var en minskning med 24 000. Av de arbetslösa var 191 000 män, en minskning med 20 000, och 163 000 var kvinnor. Bland utrikes födda var antalet arbetslösa 178 000 och bland inrikes födda minskade antalet arbetslösa med 27 000 personer till 177 000. Arbetslösheten minskade med 0,5 procentenheter och uppgick till 6,6 procent av arbetskraften. För kvinnorna uppgick arbetslösheten till 6,4 procent och för männen minskade den med 0,8 procentenheter till 6,8 procent. Bland inrikes födda minskade arbetslösheten med 0,6 procentenheter och uppgick till 4,2 procent. Bland utrikes födda var motsvarande siffra 15,5 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data minskar antalet och andelen arbetslösa i relation till kvartalen innan. Under det aktuella kvartalet uppgick antalet arbetslösa till 337 000 och andelen arbetslösa var 6,2 procent i åldersgruppen 15-74 år.

Bland ungdomarna i arbetskraften, d.v.s. personer 15-24 år, minskade andelen arbetslösa med 2,1 procentenheter till 18,0 procent arbetslösa. Totalt var 106 000 ungdomar arbetslösa, varav 66 000 var heltidsstuderande. Bland män i åldern 15-24 år minskade arbetslösheten med 2,4 procentenheter till 19,0 procent, och bland kvinnor var 16,9 procent arbetslösa.

Flödesstatistiken visar en ökning bland sysselsatta i åldern 15-74 år med 20 000 personer mellan fjärde kvartalet 2017 och första kvartalet 2018. Inflödet består av 21 000 personer som gick från att vara arbetslösa till att vara sysselsatta. Samtidigt gick 2 000 personer från att vara sysselsatta till att vara utanför arbetskraften. Flödesstatistiken visar även en ökning av antalet arbetslösa med 32 000 personer.

Arbetsmarknaden i korthet, första kvartalet 2018:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 67,4 procent (68,3 procent), en ökning med 0,7 procentenheter.
  • Antalet sysselsatta var 5 017 000 (5 082 000), en ökning med 93 000 personer jämfört med första kvartalet 2017.
  • Arbetslösheten var 6,6 procent (6,2 procent).
  • Antalet arbetslösa var 355 000 (337 000), en minskning med 24 000.
  • Arbetskraftstalet var 72,0 procent (72,8 procent), en ökning med 0,6 procentenheter.
  • Arbetskraften var 5 372 000 (5 420 000), en ökning med 69 000 personer jämfört med första kvartalet 2017.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 81,4 procent (82,3 procent), en ökning med 0,5 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 6,0 procent (5,6 procent), en minskning med 22 000.
Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Diagram

Arbetslöshet, 15–74 år

Diagram

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Första kvartalet 2018. Antal personer

Illustration: Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Första kvartalet 2018. Antal personer

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med första kvartalet 2017. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för första kvartalet 2018.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Linnea Johansson Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.johanssonkreuger@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se