Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2019

Ökat arbetskraftsdeltagande för både inrikes och utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2019-05-14 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade med 69 000 mellan första kvartalet 2019 och första kvartalet 2018, icke säsongrensat, och arbetslöshetstalet var 6,8 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat ökade sysselsättningen medan arbetslösheten uppvisar en liten förändring och var 6,3 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 454 000 under första kvartalet 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 83 000 jämfört med motsvarande kvartal 2018. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 44 000 till 2 594 000 och antalet män i arbetskraften ökade med 38 000 till 2 860 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,6 procentenheter till 72,8 procent. För kvinnor ökade det med 0,7 procentenheter till 70,4 procent och för män uppgick det till 75,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande kvartal. Antalet personer i arbetskraften uppgick under första kvartalet 2019 till 5 506 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

Under första kvartalet 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 086 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 69 000 jämfört med första kvartalet 2018. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 36 000 till 2 422 000 och antalet sysselsatta män ökade med 33 000 till 2 664 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,5 procentenheter till 67,9 procent, bland kvinnor ökade den med 0,6 procentenheter till 65,8 procent och bland män uppgick den till 69,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick under första kvartalet 2019 till 5 158 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,8 procent.

Anställda

Under första kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 4 595 000 icke säsongrensat, en ökning med 65 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Bland anställda kvinnor ökade antalet med 35 000 till 2 283 000 personer. Anställda män ökade med 30 000 och uppgick till 2 312 000 personer. Antalet fast anställda ökade med 73 000 till 3 885 000. Fast anställda kvinnor ökade med 36 000 till 1 890 000 och antal män ökade med 37 000 till 1 995 000. Bland tidsbegränsat anställda uppgick antalet till 710 000 personer varav 393 000 kvinnor och 317 000 män.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 162,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under första kvartalet 2019. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,2 procent jämfört med första kvartalet 2018.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. Under första kvartalet 2019 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 158,2 miljoner timmar per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under första kvartalet 2019 arbetade 3 945 000 personer heltid vilket är en ökning med 76 000 jämfört med samma kvartal 2018. Antalet heltidsarbetande män ökade med 30 000 till 2 260 000 och antalet heltidsarbetande kvinnor ökade med 46 000 till 1 685 000. Totalt arbetade 345 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 775 000 personer arbetade lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under första kvartalet 2019 till 31,9 timmar per vecka. Jämfört med första kvartalet 2018 innebär det en ökning med 0,2 timmar. För kvinnor ökade antalet timmar med 0,5 timmar per vecka till 29,4 timmar och för män var antalet timmar 34,1.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 222 000 undersysselsatta under första kvartalet 2019. Bland kvinnor minskade antalet med 11 000 till 112 000 och bland män uppgick antalet undersysselsatta till 110 000. Undersysselsatta utgjorde 4,4 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under första kvartalet 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 368 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 172 000 och antalet arbetslösa män var 196 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent bland kvinnor och till 6,9 procent bland män.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar i relation till de föregående kvartalen. Under första kvartalet 2019 uppgick antalet arbetslösa till 348 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15-74 år uppgick under första kvartalet 2019 till 100 000, icke säsongrensat. Bland män var antalet 57 000 och bland kvinnor 43 000.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år var 118 000, icke säsongrensat. Ungdomsarbetslösheten ökade med 2,1 procentenheter till 20,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 80 000 heltidsstuderande, en ökning med 15 000 jämfört med motsvarande kvartal 2018.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 110 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,6 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under första kvartalet 2019 uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 2 040 000 personer, en minskning med 31 000 jämfört med motsvarande period 2018. Antalet män var 952 000 och antalet kvinnor var 1 088 000, en minskning bland kvinnorna med 22 000.

Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 949 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 640 000, en ökning med 23 000 jämfört med första kvartalet 2018. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 258 000, en minskning med 27 000.

Latent arbetssökande

Bland personerna utanför arbetskraften finns personer som inte sökt ett arbete under de senaste fyra veckorna men som velat och kunnat ta ett arbete. Dessa räknas inte som arbetslösa, utan ingår i gruppen latent arbetssökande. Antalet latent arbetssökande i åldern 15-74 år var 106 000 personer under första kvartalet 2019. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet latent arbetssökande 53 000, en minskning med 11 000 jämfört med första kvartalet 2018.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under första kvartalet 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,3 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 408 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Befolkningen som omfattas av AKU utgörs av personer i åldern 15–74 år. Arbetsmarknadsdeltagandet bland de yngre och äldre i denna åldersgrupp är dock markant lägre av naturliga skäl, exempelvis för att det bland dessa finns en stor andel studerande och pensionärer. För att komma närmare det som kan anses utgöra kärnan av den arbetsföra befolkningen beskrivs situationen för åldersgruppen 20–64 år i följande avsnitt.

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år ökade med 0,7 procentenheter och uppgick till 87,3 procent under första kvartalet 2019, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 85,0 procent, en ökning med 0,9 procentenheter, och bland män till 89,6 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,0 procent.

Under första kvartalet 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,1 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 80,1 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Bland män var den 84,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,0 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,8 procent och bland män var den 6,2 procent. I förhållande till närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av andelen arbetslösa, som uppgick till 5,6 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år ökade med 0,5 procentenheter och uppgick till 88,9 procent under första kvartalet 2019, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 87,5 procent och bland inrikes födda män till 90,3 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år ökade det relativa arbetskraftstalet med 1,7 procentenheter till 82,4 procent under första kvartalet 2019. Bland utrikes födda kvinnor ökade arbetskraftstalet med 1,9 procentenheter till 77,6 procent och bland utrikes födda män ökade det med 1,5 procentenheter till 87,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet i båda grupperna. Arbetskraftstalet uppgick till 89,6 procent bland inrikes födda och 83,1 procent bland utrikes födda.

Under första kvartalet 2019 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 86,1 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 84,9 procent, en ökning med 0,7 procentenheter, och bland inrikes födda män var sysselsättningsgraden 87,2 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 69,8 procent. Bland utrikes födda män var sysselsättningsgraden 74,0 procent och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 65,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande kvartal för både inrikes och utrikes födda. Sysselsättningsgraden uppgick under första kvartalet 2019 till 87,0 procent bland inrikes födda och 70,7 procent bland utrikes födda.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 3,2 procent under första kvartalet 2019. Bland inrikes födda kvinnor uppgick arbetslösheten till 3,0 procent och för män till 3,4 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 15,3 procent, och det var ingen skillnad mellan män och kvinnor. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetslösheten för inrikes födda till 2,9 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 14,9 procent.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Kvartal 1 2019 Kvartal 1 2018 Förändring sedan kvartal 1 2018   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Antal Antal    
Befolkningen 7 494   7 443 51    
Män 3 812   3 783 29    
Kvinnor 3 682   3 660 22    
15-24 1 155   1 158 ‑3    
Arbetskraften 5 454 ±24 5 372 83 * 28
Män 2 860 ±17 2 822 38 * 20
Kvinnor 2 594 ±18 2 550 44 * 22
15-24 589 ±14 588 1   17
Sysselsatta 5 086 ±24 5 017 69 * 28
Män 2 664 ±18 2 631 33 * 22
Kvinnor 2 422 ±19 2 387 36 * 22
15-24 471 ±14 482 ‑12   17
Anställda 4 595 ±27 4 530 65 * 31
Män 2 312 ±21 2 282 30 * 25
Kvinnor 2 283 ±20 2 248 35 * 23
Fast anställda 3 885 ±26 3 812 73 * 30
Män 1 995 ±21 1 959 37 * 24
Kvinnor 1 890 ±19 1 853 36 * 22
Tidsbegränsat anställda 710 ±22 718 ‑8   28
Män 317 ±15 323 ‑6   19
Kvinnor 393 ±16 395 ‑1   20
Undersysselsatta 222 ±13 232 ‑11   15
Män 110 ±9 109 1   11
Kvinnor 112 ±9 123 ‑11 * 11
Arbetade timmar 162 100 ±1 100 158 800 3 300 * 1 300
Män 90 900 ± 900 89 700 1 200 * 1 000
Kvinnor 71 300 ± 800 69 100 2 200 * 900
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 163 700   160 100 3 600    
Män 92 000   90 500 1 500    
Kvinnor 71 700   69 600 2 100    
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 345 ±16 353 ‑8   19
Män 144 ±11 144 0   13
Kvinnor 201 ±12 208 ‑7   15
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 775 ±21 774 1   25
Män 250 ±13 245 5   15
Kvinnor 525 ±17 529 ‑4   20
Vanligen arbetad tid 35- timmar 3 945 ±26 3 869 76 * 31
Män 2 260 ±19 2 230 30 * 22
Kvinnor 1 685 ±20 1 639 46 * 24
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 31,9 ±0,2 31,7 0,2 * 0,2
Män 34,1 ±0,3 34,1 0,0   0,3
Kvinnor 29,4 ±0,3 28,9 0,5 * 0,3
Arbetslösa 368 ±15 355 14   20
Därav heltidsstuderande 144 ±10 135 9   14
Män 196 ±11 191 5   15
Kvinnor 172 ±11 163 9   15
15-24 118 ±9 106 13   13
Arbetslösa mer än 6 mån 100 ±8 99 1   11
Ej i arbetskraften 2 040 ±24 2 071 ‑31 * 28
Män 952 ±17 961 ‑9   20
Kvinnor 1 088 ±18 1 110 ‑22 * 22
Latent arbetssökande 106 ±11 113 ‑7   13
Män 55 ±7 60 ‑5   9
Kvinnor 52 ±8 53 ‑2   9
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 16 300 ± 600 16 300 0   800
Män 9 000 ± 400 9 000 0   600
Kvinnor 7 300 ± 400 7 300 0   600

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 1 2019   Kvartal 1 2018 Förändring sedan kvartal 1 2018   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Andel procent   Andel procent Procent- enheter    
15-74 år            
Arbetskraftstal 72,8 ±0,3 72,2 0,6 * 0,4
Män 75,0 ±0,5 74,6 0,4   0,5
Kvinnor 70,4 ±0,5 69,7 0,7 * 0,6
15-24 51,0 ±1,2 50,8 0,2   1,5
Sysselsättningsgrad 67,9 ±0,3 67,4 0,5 * 0,4
Män 69,9 ±0,5 69,5 0,4   0,6
Kvinnor 65,8 ±0,5 65,2 0,6 * 0,6
15-24 40,8 ±1,2 41,7 ‑0,9   1,4
Relativa arbetslöshetstalet 6,8 ±0,3 6,6 0,2   0,4
Män 6,9 ±0,4 6,8 0,1   0,5
Kvinnor 6,6 ±0,4 6,4 0,2   0,6
15-24 20,1 ±1,5 18,0 2,1 * 2,0
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,3 ±0,3 86,6 0,7 * 0,4
Män 89,6 ±0,4 89,0 0,6 * 0,5
Kvinnor 85,0 ±0,5 84,1 0,9 * 0,6
Inrikes födda 88,9 ±0,4 88,4 0,5 * 0,4
Män 90,3 ±0,5 89,9 0,4   0,5
Kvinnor 87,5 ±0,6 86,9 0,6   0,7
Utrikes födda 82,4 ±1,0 80,7 1,7 * 1,1
Män 87,4 ±1,3 85,9 1,5 * 1,5
Kvinnor 77,6 ±1,5 75,7 1,9 * 1,8
Sysselsättningsgrad 82,1 ±0,4 81,4 0,7 * 0,4
Män 84,1 ±0,5 83,5 0,6 * 0,6
Kvinnor 80,1 ±0,6 79,3 0,8 * 0,7
Inrikes födda 86,1 ±0,4 85,4 0,7 * 0,5
Män 87,2 ±0,5 86,6 0,6 * 0,6
Kvinnor 84,9 ±0,6 84,2 0,7 * 0,7
Utrikes födda 69,8 ±1,1 68,6 1,2   1,3
Män 74,0 ±1,5 73,1 0,9   1,8
Kvinnor 65,7 ±1,6 64,3 1,4   1,9
Relativa arbetslöshetstalet 6,0 ±0,3 6,0 0,0   0,3
Män 6,2 ±0,4 6,2 0,0   0,5
Kvinnor 5,8 ±0,4 5,7 0,1   0,5
Inrikes födda 3,2 ±0,2 3,4 ‑0,2   0,3
Män 3,4 ±0,3 3,7 ‑0,3   0,4
Kvinnor 3,0 ±0,3 3,1 ‑0,1   0,4
Utrikes födda 15,3 ±0,9 15,0 0,3   1,2
Män 15,3 ±1,3 14,9 0,4   1,7
Kvinnor 15,3 ±1,4 15,1 0,2   1,9

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Kvartal 1 2019 Kvartal 4 2018 Kvartal 3 2018 Kvartal 2 2018 Kvartal 1 2018 Årsförändringstakten i kvartal 1 2019
Befolkningen 7 493 7 480 7 467 7 455 7 441 52
Män 3 811 3 803 3 796 3 789 3 782 31
Kvinnor 3 682 3 677 3 672 3 666 3 659 21
15-24 1 153 1 153 1 153 1 154 1 156 3
Arbetskraften 5 506 5 489 5 468 5 443 5 421 68
Män 2 886 2 878 2 868 2 856 2 846 33
Kvinnor 2 620 2 611 2 600 2 586 2 575 34
15-24 624 623 622 621 624 2
Sysselsatta 5 158 5 143 5 124 5 101 5 078 61
Män 2 704 2 697 2 687 2 675 2 662 28
Kvinnor 2 454 2 446 2 437 2 426 2 416 34
15-24 514 515 516 519 522 ‑3
Anställda 4 667 4 651 4 633 4 611 4 590 62
Män 2 350 2 341 2 331 2 321 2 311 37
Kvinnor 2 316 2 310 2 302 2 291 2 279 26
Fast anställda 3 899 3 888 3 872 3 850 3 826 46
Män 2 001 1 994 1 987 1 977 1 963 27
Kvinnor 1 898 1 893 1 885 1 874 1 863 19
Tidsbegränsat anställda 768 764 760 761 765 16
Män 349 347 344 344 348 10
Kvinnor 418 417 416 417 416 6
Arbetade timmar 158 157 156 155 155 4
Män 89 88 88 88 87 2
Kvinnor 69 69 68 68 67 2
Arbetslösa 348 346 344 341 343 6
Män 183 181 181 181 184 6
Kvinnor 165 165 163 160 159 1
15-24 110 109 105 102 102 5
Ej i arbetskraften 1 987 1 991 1 999 2 012 2 020 ‑16
Män 925 925 928 933 936 ‑2
Kvinnor 1 062 1 066 1 072 1 079 1 084 ‑14

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 1 2019 Kvartal 4 2018 Kvartal 3 2018 Kvartal 2 2018 Kvartal 1 2018 Årsförändringstakten i kvartal 1 2019
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,5 73,4 73,2 73,0 72,9 0,4
Män 75,7 75,7 75,6 75,4 75,2 0,3
Kvinnor 71,2 71,0 70,8 70,6 70,4 0,5
15-24 54,1 54,1 53,9 53,8 54,0 0,0
Sysselsättningsgrad 68,8 68,8 68,6 68,4 68,2 0,3
Män 70,9 70,9 70,8 70,6 70,4 0,1
Kvinnor 66,7 66,5 66,4 66,2 66,0 0,5
15-24 44,6 44,7 44,8 44,9 45,1 ‑0,4
Relativa arbetslöshetstalet 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 0,0
Män 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 0,1
Kvinnor 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 ‑0,1
15-24 17,6 17,4 17,0 16,4 16,3 0,7
20-64 år            
Arbetskraftstal 88,0 87,9 87,7 87,5 87,2 0,4
Män 90,2 90,2 90,1 89,8 89,6 0,2
Kvinnor 85,7 85,5 85,3 85,0 84,7 0,6
Inrikes födda 89,6 89,5 89,3 89,1 88,9 0,5
Män 90,9 90,9 90,8 90,6 90,4 0,1
Kvinnor 88,2 88,0 87,7 87,5 87,4 1,0
Utrikes födda 83,1 83,0 82,8 82,3 81,7 0,3
Män 87,9 87,8 87,5 87,2 87,0 0,7
Kvinnor 78,2 78,3 78,2 77,5 76,6 ‑0,2
Sysselsättningsgrad 83,0 82,9 82,7 82,5 82,2 0,4
Män 85,1 85,0 84,9 84,6 84,3 0,2
Kvinnor 80,9 80,7 80,5 80,3 80,1 0,7
Inrikes födda 87,0 86,9 86,6 86,4 86,1 0,7
Män 88,2 88,1 87,9 87,7 87,3 0,5
Kvinnor 85,8 85,5 85,3 85,0 84,9 0,9
Utrikes födda 70,7 70,6 70,4 70,0 69,6 0,3
Män 75,0 75,0 74,8 74,5 74,2 0,0
Kvinnor 66,4 66,3 66,2 65,8 65,3 0,4
Relativa arbetslöshetstalet 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 ‑0,1
Män 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 0,0
Kvinnor 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 ‑0,1
Inrikes födda 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 ‑0,2
Män 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 ‑0,4
Kvinnor 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 0,0
Utrikes födda 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 0,0
Män 14,7 14,5 14,5 14,6 14,7 0,6
Kvinnor 15,1 15,3 15,3 15,2 14,8 ‑0,7

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Linnea Wikmark Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.wikmarkkreuger@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se