Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2020

Långtidsarbetslösheten ökade

Statistiknyhet från SCB 2020-05-07 9.30

Andelen sysselsatta i åldern 15-74 år under första kvartalet 2020 uppgick till 67,1 procent och arbetslöshetstalet var 7,6 procent, icke-säsongrensat. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade antalet långtidsarbetslösa. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 155,8 miljoner per vecka. Säsongrensad och utjämnad data uppvisar en minskning av sysselsättningen, medan arbetslösheten ökade.

AKU mäter arbetsmarknadssituationen löpande under årets alla veckor. AKU för kvartal 1 täcker perioden 30 december 2019 till och med 29 mars 2020, vecka 1–13. Det innebär att referenstiden endast omfattar en kort period påverkad av corona-utbrottets effekter.

I säsongrensningen av data för AKU mars outlierkorrigerades samtliga serier med undantag för arbetslösa, till följd av omvärldshändelser. Korrigeringarnas effekter, bland annat nivåskiften i trendserierna, påverkar säsongrensade samt säsongrensade och utjämnade värden för kvartal 1 2020.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 471 000 under första kvartalet 2020, icke säsongrensat. Antalet män ökade med 35 000 till 2 892 000 och antalet kvinnor var 2 579 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,6 procent. För kvinnor uppgick det till 69,7 procent och för män till 75,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet och andelen personer i arbetskraften, jämfört med närliggande kvartal. Antalet personer i arbetskraften uppgick under första kvartalet 2020 till 5 516 000, vilket motsvarar 73,2 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

Under första kvartalet 2020 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 056 000, icke säsongrensat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,1 procent. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 385 000 och antalet män var 2 670 000. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,5 procent och bland män var den 69,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet och andelen sysselsatta, jämfört med närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick under första kvartalet 2020 till 5 124 000 och det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,0 procent.

Anställda

Under första kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 4 547 000, icke säsongrensat. Av dessa var 2 250 000 kvinnor och 2 297 000 var män. Antalet fast anställda uppgick till 3 851 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 870 000 och antalet fast anställda män var 1 982 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 696 000 personer, varav 380 000 var kvinnor och 316 000 var män.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 155,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under första kvartalet 2020.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar. Under första kvartalet 2020 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,5 miljoner timmar per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under första kvartalet 2020 arbetade 3 922 000 personer heltid, varav 2 253 000 var män och 1 669 000 var kvinnor. Totalt arbetade 354 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 761 000 personer lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under första kvartalet 2020 till 30,8 timmar per vecka. Jämfört med första kvartalet 2019 innebär det en minskning med 1,0 timmar. För kvinnor var antalet timmar 28,3, en minskning med 0,9 timmar, och för män var antalet 33,1 timmar, en minskning med 1,0 timmar.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 287 000 undersysselsatta under första kvartalet 2020. Bland de undersysselsatta var 147 000 män och 140 000 var kvinnor. Undersysselsatta utgjorde 5,7 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under första kvartalet 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 415 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 193 000 och antalet arbetslösa män var 222 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent bland män och 7,5 procent bland kvinnor.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på ökningar av både antal och andel arbetslösa, i relation till de föregående kvartalen. Under första kvartalet 2020 uppgick antalet arbetslösa till 392 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15-74 år ökade under första kvartalet 2020 med 19 000 till 108 000, icke säsongrensat. Antalet var jämt fördelat mellan könen, 54 000 för män respektive kvinnor. För antalet kvinnor var det en ökning med 15 000 personer jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 129 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 86 000 heltidsstuderande.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring antalet arbetslösa och en ökning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 123 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,2 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under första kvartalet 2020 bestod denna grupp av 2 061 000 personer, varav 941 000 var män och 1 120 000 var kvinnor.
Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 930 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 665 000. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 256 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15-74 år var 148 000 personer under första kvartalet 2020. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet latent arbetssökande 80 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under första kvartalet 2020 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,0 miljoner timmar per vecka, en ökning med 1,6 miljoner timmar jämfört med ett år tidigare. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 475 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Befolkningen som omfattas av AKU utgörs av personer i åldern 15–74 år. Arbetsmarknadsdeltagandet bland de yngre och äldre i denna åldersgrupp är dock markant lägre av naturliga skäl, exempelvis för att det bland dessa finns en stor andel studerande och pensionärer. För att komma närmare det som kan anses utgöra kärnan av den arbetsföra befolkningen beskrivs situationen för åldersgruppen 20–64 år i följande avsnitt.

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,6 procent under första kvartalet 2020, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 83,5 procent och bland män till 89,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,1 procent.

Under första kvartalet 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,7 procent, en minskning med 0,7 procentenheter, icke säsongrensat. Bland kvinnor var motsvarande siffra 77,9 procent, en minskning med 1,2 procentenheter, och bland män var den 83,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av sysselsättningsgraden, som uppgick till 81,6 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,8 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter. Bland kvinnor var arbetslösheten 6,7 procent och bland män var den 6,8 procent. I förhållande till närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen arbetslösa, som uppgick till 6,3 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 88,2 procent under första kvartalet 2020, en minskning med 0,6 procentenheter, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 86,4 procent, en minskning med 1,1 procentenheter, och bland inrikes födda män uppgick det till 89,8 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 81,8 procent under första kvartalet 2020. Motsvarande siffra var 75,1 procent bland utrikes födda kvinnor och 88,4 procent bland utrikes födda män. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet bland inrikes födda och små förändringar för utrikes födda jämfört med närliggande kvartal. Det uppgick till 88,8 procent bland inrikes födda och 82,0 procent bland utrikes födda.

Under första kvartalet 2020 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 85,0 procent, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 83,4 procent, en minskning med 1,0 procentenheter, och bland inrikes födda män var den 86,4 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 68,0 procent. Bland utrikes födda män var motsvarande siffra 74,0 procent och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 62,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på minskningar av sysselsättningsgraden för både inrikes- och utrikesfödda jämfört med närliggande kvartal. Bland inrikes födda uppgick den till 85,8 procent och motsvarande för utrikes födda var 68,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 3,6 procent under första kvartalet 2020. Bland inrikes födda kvinnor uppgick arbetslösheten till 3,5 procent och bland män uppgick den till 3,8 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 16,8 procent, en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med första kvartalet 2019. Bland utrikes födda kvinnor var den 17,4 procent och bland män var den 16,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning i arbetslöshetstalet för inrikes födda och en ökning för utrikes födda, jämfört med närliggande kvartal. Arbetslöshetstalet uppgick till 3,4 procent för inrikes födda och 16,0 procent för utrikes födda.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talKvartal 1 2020 Kvartal 1 2019Förändring sedan kvartal 1 2019 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal AntalAntal  
Befolkningen 7 532   7 494 38    
Män 3 833   3 812 21    
Kvinnor 3 699   3 682 16    
15-24 1 155   1 155 ‑1    
Arbetskraften 5 471 ±32 5 446 25   40
Män 2 892 ±23 2 858 35 * 28
Kvinnor 2 579 ±25 2 588 ‑10   31
15-24 577 ±19 606 ‑29 * 23
Sysselsatta 5 056 ±32 5 053 3   40
Män 2 670 ±25 2 652 18   31
Kvinnor 2 385 ±26 2 401 ‑16   32
15-24 448 ±18 467 ‑19   23
Anställda 4 547 ±36 4 551 ‑4   44
Män 2 297 ±28 2 289 8   34
Kvinnor 2 250 ±27 2 262 ‑12   33
Fast anställda 3 851 ±35 3 833 19   42
Män 1 982 ±28 1 966 16   34
Kvinnor 1 870 ±26 1 867 3   32
Tidsbegränsat anställda 696 ±29 718 ‑23   38
Män 316 ±20 323 ‑8   26
Kvinnor 380 ±21 395 ‑15   28
Undersysselsatta 287 ±19 288 ‑1   23
Män 147 ±14 145 2   17
Kvinnor 140 ±13 143 ‑3   16
Arbetade timmar*** .. .. .. ..   ..
Män .. .. .. ..   ..
Kvinnor .. .. .. ..   ..
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat***  .. .. .. ..   ..
Män .. .. .. ..   ..
Kvinnor .. .. .. ..   ..
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 354 ±22 345 9   27
Män 147 ±15 146 1   18
Kvinnor 207 ±16 199 7   20
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 761 ±28 747 14   35
Män 261 ±18 240 22 * 22
Kvinnor 499 ±22 507 ‑8   27
Vanligen arbetad tid 35- timmar 3 922 ±35 3 947 ‑25   43
Män 2 253 ±26 2 260 ‑7   31
Kvinnor 1 669 ±27 1 687 ‑18   33
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka)*** .. .. .. ..   ..
Män .. .. .. ..   ..
Kvinnor .. .. .. ..   ..
Arbetslösa 415 ±22 393 22   30
Därav heltidsstuderande 149 ±15 167 ‑19   21
Män 222 ±16,0 206 16   23
Kvinnor 193 ±16,0 187 6   23
15-24 129 ±13,0 139 ‑9   19
Arbetslösa mer än 6 mån 108 ±12,0 90 19 * 17
Ej i arbetskraften 2 061 ±32 2 049 13   40
Män 941 ±23 954 ‑13   28
Kvinnor 1 120 ±25 1 094 26   31
Latent arbetssökande 148 ±16 134 13   20
Män 75 ±11 70 5   14
Kvinnor 73 ±12 64 9   15
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 19 000 ± 800 17 400 1 600 * 1 100
Män 10 600 ± 600 9 500 1 100 * 900
Kvinnor 8 400 ± 600 7 800 600   800

*** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 1 2020   Kvartal 1 2019 Förändring sedan kvartal 1 2019   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Andel procent   Andel procent Procent- enheter    
15-74 år            
Arbetskraftstal 72,6 ±0,4 72,7 ‑0,1   0,5
Män 75,5 ±0,6 75,0 0,5   0,7
Kvinnor 69,7 ±0,7 70,3 ‑0,6   0,8
15-24 50,0 ±1,6 52,5 ‑2,5 * 2,0
Sysselsättningsgrad 67,1 ±0,4 67,4 ‑0,3   0,5
Män 69,7 ±0,6 69,6 0,1   0,8
Kvinnor 64,5 ±0,7 65,2 ‑0,7   0,9
15-24 38,8 ±1,6 40,5 ‑1,7   2,0
Relativa arbetslöshetstalet 7,6 ±0,4 7,2 0,4   0,5
Män 7,7 ±0,5 7,2 0,5   0,8
Kvinnor 7,5 ±0,6 7,2 0,3   0,8
15-24 22,4 ±2,0 22,9 ‑0,5   2,8
20-64 år            
Arbetskraftstal 86,6 ±0,4 86,8 ‑0,2   0,5
Män 89,5 ±0,6 89,2 0,3   0,7
Kvinnor 83,5 ±0,7 84,3 ‑0,8   0,9
Inrikes födda 88,2 ±0,5 88,8 ‑0,6 * 0,6
Män 89,8 ±0,6 90,0 ‑0,2   0,8
Kvinnor 86,4 ±0,8 87,5 ‑1,1 * 0,9
Utrikes födda 81,8 ±1,2 80,6 1,2   1,5
Män 88,4 ±1,4 86,6 1,8 * 1,8
Kvinnor 75,1 ±1,9 74,5 0,6   2,4
Sysselsättningsgrad 80,7 ±0,5 81,4 ‑0,7 * 0,6
Män 83,4 ±0,7 83,7 ‑0,3   0,9
Kvinnor 77,9 ±0,8 79,1 ‑1,2 * 1,0
Inrikes födda 85,0 ±0,5 85,6 ‑0,6   0,7
Män 86,4 ±0,7 86,7 ‑0,3   0,9
Kvinnor 83,4 ±0,8 84,4 ‑1,0 * 1,0
Utrikes födda 68,0 ±1,4 68,6 ‑0,6   1,7
Män 74,0 ±1,9 74,2 ‑0,2   2,4
Kvinnor 62,0 ±2,1 63,0 ‑1,0   2,6
Relativa arbetslöshetstalet 6,8 ±0,4 6,1 0,7 * 0,5
Män 6,8 ±0,6 6,2 0,6   0,8
Kvinnor 6,7 ±0,6 6,1 0,6   0,8
Inrikes födda 3,6 ±0,3 3,6 0,0   0,5
Män 3,8 ±0,5 3,7 0,1   0,7
Kvinnor 3,5 ±0,5 3,4 0,1   0,6
Utrikes födda 16,8 ±1,3 14,8 2,0 * 1,8
Män 16,3 ±1,8 14,3 2,0   2,5
Kvinnor 17,4 ±2,0 15,4 2,0   2,8

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talKvartal 1 2020Kvartal 4 2019Kvartal 3 2019Kvartal 2 2019Kvartal 1 2019Årsförändringstakten i kvartal 1 2020 *
Befolkningen 7 532 7 524 7 516 7 506 7 493 29
Män 3 833 3 829 3 824 3 818 3 811 15
Kvinnor 3 699 3 695 3 692 3 687 3 682 14
15-24 1 153 1 154 1 155 1 154 1 153 ‑4
Arbetskraften 5 516 5 530 5 511 5 493 5 476 .
Män 2 910 2 905 2 890 2 880 2 870 .
Kvinnor 2 606 2 625 2 621 2 614 2 606 .
15-24 611 630 632 631 627 .
Sysselsatta 5 124 5 144 5 132 5 122 5 114 .
Män 2 704 2 703 2 695 2 689 2 683 .
Kvinnor 2 420 2 441 2 438 2 433 2 431 .
15-24 488 506 506 505 503 .
Anställda ** . . . . . .
Män . . . . . .
Kvinnor . . . . . .
Fast anställda ** . . . . . .
Män . . . . . .
Kvinnor . . . . . .
Tidsbegränsat anställda ** . . . . . .
Män . . . . . .
Kvinnor . . . . . .
Arbetade timmar *** .. .. .. .. .. ..
Män .. .. .. .. .. ..
Kvinnor .. .. .. .. .. ..
Arbetslösa 392 386 379 371 362 24
Män 206 202 196 190 187 18
Kvinnor 186 184 183 181 175 7
15-24 123 125 126 126 124 ‑5
Ej i arbetskraften 2 016 1 994 2 005 2 012 2 017 .
Män 923 924 934 939 941 .
Kvinnor 1 093 1 070 1 071 1 074 1 077 .

*** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

* För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU mars 2020 är årsförändringstakten prickad för kvartal 1 2020. ** Säsongrensad och utjämnad data har inte publicerats för anställda för kvartal 1 2020. För mer information se AKU:s produktsida. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 1 2020 Kvartal 4 2019 Kvartal 3 2019 Kvartal 2 2019 Kvartal 1 2019 Årsförändringstakten i kvartal 1 2020 *
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,2 73,5 73,3 73,2 73,1 .
Män 75,9 75,9 75,6 75,4 75,3 .
Kvinnor 70,5 71,1 71,0 70,9 70,8 .
15-24 53,0 54,6 54,7 54,7 54,4 .
Sysselsättningsgrad 68,0 68,4 68,3 68,2 68,3 .
Män 70,6 70,6 70,5 70,4 70,4 .
Kvinnor 65,4 66,1 66,0 66,0 66,0 .
15-24 42,3 43,8 43,8 43,8 43,6 .
Relativa arbetslöshetstalet 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 0,5
Män 7,1 6,9 6,8 6,6 6,5 0,6
Kvinnor 7,1 7,0 7,0 6,9 6,7 0,5
15-24 20,2 19,8 19,9 20,0 19,8 1,7
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,1 87,5 87,3 87,2 87,2 .
Män 89,9 90,0 89,8 89,6 89,6 .
Kvinnor 84,1 84,8 84,8 84,7 84,7 .
Inrikes födda 88,8 89,3 89,3 89,2 89,1 .
Män 90,4 90,6 90,5 90,4 90,3 .
Kvinnor 87,1 87,9 88,0 88,0 87,9 .
Utrikes födda 82,0 82,0 81,5 81,2 81,1 .
Män 88,4 88,2 87,6 87,3 87,1 .
Kvinnor 75,4 75,6 75,2 75,0 75,1 .
Sysselsättningsgrad 81,6 82,0 82,0 82,1 82,2 .
Män 84,2 84,4 84,4 84,4 84,5 .
Kvinnor 78,8 79,5 79,6 79,7 79,9 .
Inrikes födda 85,8 86,2 86,1 86,2 86,2 .
Män 87,2 87,3 87,2 87,2 87,4 .
Kvinnor 84,3 85,1 85,1 85,0 85,0 .
Utrikes födda 68,9 69,4 69,5 69,6 69,8 .
Män 75,0 75,5 75,7 75,6 75,3 .
Kvinnor 62,6 63,2 63,2 63,6 64,3 .
Relativa arbetslöshetstalet 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 0,5
Män 6,4 6,2 6,0 5,8 5,7 0,5
Kvinnor 6,3 6,2 6,1 6,0 5,7 0,5
Inrikes födda 3,4 3,4 3,5 3,4 3,3 ‑0,3
Män 3,5 3,7 3,6 3,5 3,3 ‑0,6
Kvinnor 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 ‑0,1
Utrikes födda 16,0 15,3 14,7 14,2 14,0 2,7
Män 15,2 14,3 13,6 13,4 13,6 3,4
Kvinnor 16,9 16,4 15,9 15,2 14,4 1,8

* För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU mars 2020 är årsförändringstakten prickad för kvartal 1 2020. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2020

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2020

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2020

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 1:a kvartalet 2020

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för 2:a kvartalet 2020 publiceras 2020-08-11 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Sarah Baud

Telefon
010-479 40 13
E-post
sarah.baud@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se