Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2021

Högre arbetslöshet bland kvinnor än män under 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-06-15 8.00

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var i genomsnitt 5 059 000 under 2021, det motsvarar en sysselsättningsgrad om 67,3 procent. Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick till 151,9 miljoner. Antalet arbetslösa personer var 489 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 24,8 procent.

Konsekvenserna av covid-19 fortsatte att påverka det svenska samhället under 2021 och arbetsmarknaden var inget undantag. Året präglades av flera smittspridningsvågor. Smittspridningen var låg under sommaren och tidig höst, och många av restriktionerna togs bort i slutet av september med anledning av den höga vaccinationstäckningen. I slutet av november upptäcktes omikronvarianten i Sverige och smittspridningen ökade återigen. Det ledde till att restriktioner och rekommendationer återinfördes i december.

Den här rapporten syftar till att ge en ögonblicksbild av arbetsmarknaden 2021 baserat på icke-säsongrensade data. Tidigare år har jämförelser mot föregående tidsperioder beskrivits, detta är inte möjligt för det aktuella året på grund av tidsseriebrott i januari 2021. Under 2022 pågår ett arbeta med att länka centrala serier över tid. I rapporten görs vid vissa tillfällen jämförelser under 2021, dessa jämförelser baseras på säsongrensade och utjämnade data.

Arbetskraftstalet uppgick till 73,8 procent

Befolkningen i åldern 15–74 år uppgick till i genomsnitt 7 512 000 personer under 2021. Av dessa var 3 818 000 män och 3 695 000 kvinnor. Arbetskraften uppgick till 5 547 000, av dessa var 2 928 00 män och 2 620 00 kvinnor. Arbetskraftstalet uppgick till 73,8 procent. För män var det 76,7 procent och för kvinnor var det 70,9 procent.

Sysselsättningsgraden uppgick till 67,3 procent

I genomsnitt var 5 059 000 personer sysselsatta i åldern 15-74 år under 2021. Av dessa var 2 678 000 män och 2 381 000 var kvinnor. Antalet sysselsatta bland inrikes födda var 3 984 000 och bland utrikes födda var antalet 1 074 000.

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 67,3 procent. För män var sysselsättningsgraden 70,1 procent och för kvinnor 64,4 procent. Sysselsättningen är högre bland männen än för kvinnorna för både inrikes och utrikes födda. För inrikes födda män var sysselsättningsgraden 71,5 procent, och för inrikes födda kvinnor var den 67,3 procent. Sysselsättningsgraden för utrikes födda män var 65,9 procent, och för utrikes födda kvinnor var den 55,3 procent.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 319 000 undersysselsatta under 2021. Antalet undersysselsatta män uppgick till 160 000 och antalet kvinnor uppgick till 159 000. Undersysselsatta utgjorde 6,3 procent av de sysselsatta.

Andelen sysselsatta kvinnor inom Utbildning var 71,1 procent

Den största näringsgrenen var Finansiell verksamhet, företagstjänster där 900 000 personer var sysselsatta under 2021. Den andra största näringsgrenen var Vård och omsorg med 750 000 sysselsatta och den tredje största näringsgrenen var Utbildning med 570 000 sysselsatta. I näringsgrenen Vård och omsorg var 76,1 procent kvinnor och i näringsgrenen Utbildning var 71,1 procent var kvinnor. Den minsta näringsgrenen var Jordbruk, skogsbruk och fiske där 87 000 personer var sysselsatta under 2021.

Antalet fast anställda uppgick till 3 864 000

Under 2021 uppgick antalet anställda till 4 558 000. Av dessa var 2 310 000 män och 2 249 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick till i genomsnitt 3 864 000, varav 2 002 000 var män och 1 862 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick i genomsnitt till 694 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 308 000 män och 386 000 kvinnor.

Under 2021 arbetade 65,9 procent av de anställda inom privat sektor, 25,6 procent inom kommunal sektor och 7,4 procent arbetade inom den statliga sektorn. I privat sektor var antalet anställda 3 004 000. Antalet anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 169 000, och inom statlig sektor var 339 000 personer anställda.

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 151,9 miljoner timmar

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 151,9 miljoner timmar under 2021. I genomsnitt arbetade män 85,7 miljoner timmar i veckan under 2021 och kvinnor arbetade i genomsnitt 66,3 miljoner timmar.

Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent under 2021

Under 2021 var i genomsnitt 489 000 personer arbetslösa i åldern 15–74 år, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent. Arbetslösheten var högre bland kvinnor än män under 2021. Arbetslöshetstalet bland män var 8,5 procent, och bland kvinnor var det 9,1 procent. Bland utrikes födda uppgick arbetslöshetstalet till 19,5 procent och för inrikes födda uppgick det till 5,4 procent.

1 965 000 personer var utanför arbetskraften

Under 2021 uppgick gruppen ej i arbetskraften i åldern 15–74 år till 1 965 000 personer. Av personerna ej i arbetskraften var 890 000 män och 1 075 000 kvinnor.

Antalet latent arbetssökande uppgick till 269 000 personer under 2021 för personer i åldern 15–74 år. Antalet latent arbetssökande män var i genomsnitt 135 000 och antalet kvinnor var 134 000.

Definitioner och förklaringar

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) (scb.se).

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i publikationen Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Andreas Tano Bask

Telefon
010-479 67 23
E-post
andreas.tanobask@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se

Michella Szukis

Telefon
010-479 41 68
E-post
michella.szukis@scb.se