Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2022

Återhämtning på arbetsmarknaden under 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-02-28 8.00

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i genomsnitt 5 197 000 under 2022, vilket är en ökning med 138 000 jämfört med 2021. Sysselsättningsgraden ökade med 1,7 procentenheter till 69,0 procent. Antalet arbetslösa minskade med 69 000 personer till 419 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med 2021. Ungdomsarbetslösheten minskade med 3,1 procentenheter och uppgick till 21,7 procent.

– Arbetsmarknaden visade motståndskraft under året, trots ett oroligt ekonomiskt läge. Arbetslösheten minskade på bred front samtidigt som sysselsättningen nådde en hög nivå, säger Åsa Zakrisson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.


För en bild av hur arbetsmarknaden förändrats under året så hänvisas till AKU:s månads- och kvartalsvisa publiceringar på Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraftstalet ökade till 74,5 procent

Befolkningen i åldern 15-74 år uppgick till i genomsnitt 7 536 000 personer under 2022, en ökning med 23 000. Av dessa var 3 832 000 män, en ökning med 14 000, och 3 704 000 kvinnor, en ökning med 9 000. Antalet utrikes födda i befolkningen i åldern 15-74 år uppgick till i genomsnitt 1 820 000 personer under 2022, en ökning med 48 000 jämfört med 2021. Antalet inrikes födda minskade med 25 000 till 5 716 000 personer.

Arbetskraften uppgick till 5 617 000, en ökning med 69 000 jämfört med 2021. Antalet män i arbetskraften var 2 960 000, en ökning med 33 000, och antalet kvinnor var 2 656 000, en ökning med 37 000. Arbetskraftstalet uppgick till 74,5 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. För män var det 77,3 procent och för kvinnor var det 71,7 procent, en ökning med 0,8 procentenheter.

Sysselsättningsgraden på hög nivå

I genomsnitt var 5 197 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta under 2022. Jämfört med 2021 är det en ökning med 138 000 personer, varav 54 000 var ungdomar i åldern 15-24 år. Antalet sysselsatta män ökade med 75 000 till 2 752 000 medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 64 000 till 2 445 000. Bland inrikes födda uppgick antalet sysselsatta till 4 029 000, en ökning med 45 000 varav 35 000 var män. Antalet sysselsatta som var utrikes födda uppgick till 1 168 000, en ökning med 94 000 varav 39 000 var män och 54 000 kvinnor.

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta av befolkningen, i åldersgruppen 15-74 år låg på den högsta nivån sedan 2001, vilket är så långt tillbaka i tiden som det finns jämförbara uppgifter i AKU. Det gäller för såväl män som kvinnor. Sysselsättningsgraden har därmed fullt ut återhämtat sig sedan coronapandemin. Däremot ligger sysselsättningsgraden för inrikes födda unga kvinnor i åldersgruppen 15–24 år fortfarande på en lägre nivå än innan coronapandemin. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,0 procent, vilket var en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående år. För män var den 71,8 procent och för kvinnor 66,0 procent, en ökning med 1,7 respektive 1,6 procentenheter. Sysselsättningsgraden ökade bland såväl inrikes som utrikes födda. Den ökade mer för utrikes födda än för inrikes födda, dock från en lägre nivå. För utrikes födda ökade den med 3,6 procentenheter till 64,2 procent och bland inrikes födda ökade den med 1,1 procentenheter till 70,5 procent. Sysselsättningen var högre bland män än bland kvinnor för både inrikes och utrikes födda, skillnaden mellan könen var dock betydligt större bland utrikes födda. Sysselsättningen ökade särskilt för unga i åldersgruppen 15-24 år, en ökning med 3,9 procentenheter till 44,5 procent.

Den största näringsgrenen var Finansiell verksamhet, företagstjänster, där 969 000 personer var sysselsatta under 2022, en ökning med 69 000 personer. Den näst största näringsgrenen var Vård och omsorg med 758 000 sysselsatta och den tredje största var Utbildning med 575 000 sysselsatta. Den minsta näringsgrenen var Jordbruk, skogsbruk och fiske där 89 000 personer var sysselsatta under 2022. Antalet sysselsatta inom näringsgren Hotell och restaurang ökade mest procentuellt sett, ökningen var 28 000 personer och totalt uppgick näringsgrenen till 157 000 personer.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Under 2022 var 299 000 personer undersysselsatta. Av de undersysselsatta var 156 000 män och 143 000 kvinnor, en minskning med 16 000 bland kvinnorna. Undersysselsatta utgjorde 5,8 procent av de sysselsatta.

Störst procentuell ökning bland tidsbegränsat anställda

Av de sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 683 000 anställda under 2022, vilket motsvarar 90,1 procent. Det var en ökning med 125 000 personer. Antalet fast anställda uppgick till i genomsnitt 3 949 000 under 2022, en ökning med 85 000. Antalet fast anställda män var 2 053 000, en ökning med 52 000, och antalet fast anställda kvinnor var 1 896 000, en ökning med 33 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick i genomsnitt till 734 000 personer. Det var en ökning med 40 000 personer jämfört med föregående år, av vilka 24 000 var män. Ökningen skedde huvudsakligen bland unga i åldersgruppen 15-24 år, där antalet tidsbegränsat anställda ökade med 38 000 personer.

Under 2022 arbetade 66,4 procent av de anställda inom privat sektor, 24,8 procent inom kommunal sektor och 7,6 procent inom statlig sektor. Inom den privata sektorn var i genomsnitt 3 110 000 anställda, en ökning med 106 000 personer jämfört med 2021. Antalet anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 160 000 och inom statlig sektor var 356 000 personer anställda.

Arbetade timmar ökade mest inom Hotell och restaurang

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 155,7 miljoner timmar under 2022, en ökning med 2,5 procent jämfört med 2021.

Störst var ökningen inom näringsgren Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar ökade med 25,7 procent jämfört med föregående år. Inom näringsgren Finansiell verksamhet, företagstjänster, var ökningen 8,0 procent.

Stor minskning av arbetslösheten under året

2022 präglades av en återhämtning på arbetsmarknaden och arbetslösheten minskade till liknande nivåer som före coronapandemin. Den trendmässiga minskningstakten avtog dock under året för att avstanna under det sista kvartalet. Arbetslösheten minskade genomgående jämfört med föregående år, för såväl män som kvinnor, för inrikes och utrikes födda samt för de flesta åldersgrupperna.

Under 2022 var 419 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, en minskning med 69 000 jämfört med 2021. Antalet arbetslösa män minskade med 42 000 till 208 000 och antalet arbetslösa kvinnor minskade med 27 000 till 211 000. Under 2022 var arbetslösheten i genomsnitt 7,5 procent, en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Arbetslösheten bland män uppgick till 7,0 procent och bland kvinnor till 8,0 procent, en minskning för män med 1,5 procentenheter och för kvinnor med 1,1 procentenheter. Antalet arbetslösa inrikes födda minskade med 33 000 till 196 000 personer. Bland utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 223 000, vilket var en minskning med 36 000 personer. Arbetslösheten bland inrikes födda minskade med 0,8 procentenheter till 4,6 procent och bland utrikes födda minskade den med 3,5 procentenheter till 16,0 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 144 000. Av de unga arbetslösa var 84 000 heltidsstuderande. Andelen unga arbetslösa minskade med 3,1 procentenheter till 21,7 procent. Andelen arbetslösa unga män minskade med 5,3 procentenheter till 20,1 procent och andelen arbetslösa unga kvinnor uppgick till 23,5 procent.

Antalet långtidsarbetslösa, de som varit arbetslösa 27 veckor eller mer, var i genomsnitt 142 000 under 2022 bland personer i åldern 15-74 år, vilket var en minskning med 23 000 personer. Antalet långtidsarbetslösa män uppgick till 76 000, en minskning med 12 000 personer, medan antalet långtidsarbetslösa kvinnor uppgick till 66 000, en minskning med 11 000.

Färre personer utanför arbetskraften

Under 2022 var 1 919 000 personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år, vilket var en minskning med 46 000. Antalet män utanför arbetskraften uppgick till 871 000 och antalet kvinnor till 1 048 000. Bland inrikes födda uppgick antalet till 1 490 000, en minskning med 37 000, och bland utrikes födda var antalet 429 000. De personer som kan och skulle vilja arbeta, men som inte söker arbete, kallas latent arbetssökande. Antalet latent arbetssökande uppgick till 253 000 personer under 2022, varav män 128 000 och kvinnor 126 000. Antalet latent arbetssökande bland unga i åldern 15-24 år uppgick till 121 000.

Regional fördelning

Av de tre största länen – Stockholms, Västra Götalands och Skåne län – var sysselsättningsgraden högst i Stockholm, för både män och kvinnor. Sysselsättningsgraden i Stockholms län var 75,7 procent för män och 71,4 för kvinnor. I Västra Götalands län var den 74,2 för män och 67,7 för kvinnor, vilket var en minskning med 3,0 procentenheter för män och 3,5 procentenheter för kvinnor jämfört med 2021. I Skåne län var motsvarande siffra 70,1 för män och 63,3 för kvinnor, en ökning med 2,8 procentenheter bland män.

Jämfört med 2021 minskade arbetslösheten bland män i Stockholms län, med 1,3 procentenheter till 6,7 procent. Bland kvinnor uppgick den till 7,3 procent. I Västra Götalands län minskade den till 5,8 procent bland män och till 7,3 procent bland kvinnor, en minskning med 2,1 procentenheter både för män och kvinnor. I Skåne län var motsvarande siffra 8,5 procent för män och 10,0 procent för kvinnor.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i publikationen Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2022.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Åsa Zakrisson

Telefon
010-479 41 86
E-post
asa.zakrisson@scb.se

Stefan Andersson

Telefon
010-479 40 81
E-post
stefan.andersson1@scb.se