Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 3:e kvartalet 2017:

Ökad sysselsättningsgrad bland äldre

Statistiknyhet från SCB 2017-11-07 9.30

Under tredje kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 104 000 personer, en ökning med 130 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Bland de äldre i åldern 65-74 år ökade sysselsättningsgraden med 2,2 procentenheter till 17,3 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 339 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,2 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter sysselsättningen att öka medan arbetslösheten visar på små förändringar i jämförelse med föregående kvartal.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år ökade tredje kvartalet 2017 med 130 000 personer till 5 104 000 personer, jämfört med samma kvartal året innan. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, ökade med 1,0 procentenheter till 68,9 procent. Sysselsättningsgraden ökade bland både män och kvinnor. Bland utrikes födda ökade sysselsättningsgraden med 1,6 procentenheter till 62,8 procent. Bland inrikes födda ökade den med 1,0 procentenheter och uppgick till 70,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt positiv utveckling av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal.

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen Byggverksamhet fortsatte att öka och uppgick tredje kvartalet till 347 000, en ökning med 15 000 personer jämfört med samma kvartal 2016. Antalet sysselsatta ökade även inom Information och kommunikation, Offentlig förvaltning och Utbildning.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 222 000 undersysselsatta och utgjorde 4,3 procent av de sysselsatta under tredje kvartalet 2017.

Antalet anställda ökade med 132 000 jämfört med motsvarande kvartal 2016 och uppgick till 4 612 000 under tredje kvartalet 2017. Totalt ökade antalet fast anställda med 93 000 till 3 786 000. Bland kvinnorna ökade antalet fast anställda med 48 000 personer till 1 852 000 och bland män ökade antalet med 45 000 till 1 934 000 personer. Det totala antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 826 000 personer vilket var en ökning med 39 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda män ökade med 28 000 till 389 000 och antalet tidsbegränsat anställda kvinnor var 438 000.

Antalet anställda i privat sektor fortsatte att öka och uppgick till 3 087 000 personer, en ökning med 79 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Även antalet anställda i kommunal sektor ökade och uppgick till 1 185 000, en ökning med 49 000. Antalet anställda i statlig sektor uppgick totalt till 295 000 personer.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 339 000 personer under tredje kvartalet 2017. Av de arbetslösa var 182 000 män och 158 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 6,2 procent av arbetskraften. För kvinnorna uppgick arbetslösheten till 6,1 procent och för männen var den 6,3 procent. För utrikes födda var arbetslöshetstalet 14,6 procent medan det bland inrikes födda var 4,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa i relation till närliggande kvartal. Under kvartalet uppgick antalet arbetslösa till 363 000 och andelen arbetslösa var 6,7 procent.

Under det tredje kvartalet 2017 uppgick det totala antalet arbetade timmar i genomsnitt till 137,0 miljoner per vecka, icke-säsongrensat. Kalenderkorrigerat innebär detta en ökning med 1,1 procent jämfört med det tredje kvartalet 2016.

Av ungdomarna i arbetskraften i åldern 15-24 år var 14,6 procent arbetslösa, vilket motsvarar 97 000 personer. Av dessa var 30 000 heltidsstuderande. Bland män i åldern 15-24 år var 15,3 procent arbetslösa, och bland kvinnor 13,8 procent.

Bland äldre i åldern 65-74 år ökade sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, med 2,2 procentenheter till 17,3 procent. Totalt var 193 000 i denna åldersgrupp sysselsatta, en ökning med 25 000 personer. Bland kvinnor i åldern 65-74 år var 12,9 procent sysselsatta. Bland männen 21,8 procent, en ökning med 3,6 procentenheter. Utvecklingen är fortsatt ökande för såväl andelen som antalet sysselsatta bland äldre enligt säsongrensade och utjämnade data.

Flödesstatistiken visar ett utflöde från arbetslöshet i åldern 15-74 år med 43 000 personer mellan andra och tredje kvartalet 2017. Utflödet består främst av personer som gick från att vara arbetslösa till att bli sysselsatta, 35 000 personer. Samtidigt gick 8 000 personer netto från att vara arbetslösa till att vara utanför arbetskraften. Antalet sysselsatta ökade med 54 000 då det även var ett positivt inflöde av personer som tidigare varit utanför arbetskraften med 19 000. I gruppen som stått utanför arbetskraften skedde ett nettoutflöde med 11 000 personer.

Arbetsmarknaden i korthet, tredje kvartalet 2017:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 68,9 procent (67,9 procent), en ökning med 1,0 procentenheter.
  • Antalet sysselsatta var 5 104 000 (5 034 000), en ökning med 130 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2016.
  • Arbetslösheten var 6,2 procent (6,7 procent).
  • Antalet arbetslösa var 339 000 (363 000).
  • Arbetskraftstalet var 73,5 procent (72,8 procent), en ökning med 1,1 procentenheter.
  • Arbetskraften var 5 443 000 (5 396 000), en ökning med 135 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2016.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 82,7 procent (81,9 procent), en ökning med 0,7 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 5,7 procent (6,1 procent).
Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Diagram

Arbetslöshet, 15–74 år

Diagram

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Tredje kvartalet 2017. Antal personer

Illustration

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med tredje kvartalet 2016. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för tredje kvartalet 2017.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Mattias Enlund

Telefon
010-479 43 25
E-post
mattias.enlund@scb.se

Fredrik Öhrström

Telefon
010-479 41 12
E-post
fredrik.ohrstrom@scb.se