Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 3:e kvartalet 2018

Sysselsättningen fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2018-11-06 9.30

Under tredje kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 183 000 personer, en ökning med 79 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,5 procentenheter till 69,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 139,7 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,1 miljoner timmar. Andelen arbetslösa uppgick till 6,1 procent, vilket motsvarar 335 000 personer.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Under tredje kvartalet 2018 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 183 000. Jämfört med motsvarande kvartal 2017 är det en ökning med 79 000. Antalet sysselsatta män ökade med 48 000 till 2 726 000 och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 32 000 till 2 457 000. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 33 000 till 4 150 000, och bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 46 000 till 1 033 000 under tredje kvartalet 2018.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, fortsatte att öka tredje kvartalet och uppgick till 69,4 procent. Det motsvarar en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2017. Sysselsättningsgraden bland männen var 71,8 procent, en ökning med 0,7 procentenheter, och bland kvinnorna 66,9 procent. För inrikes födda var sysselsättningsgraden 71,3 procent, en ökning med 0,8 procentenheter, och för utrikes födda var den 62,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt positiv utveckling för både antalet och andelen sysselsatta i relation till närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick till 5 115 000 personer, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Under tredje kvartalet 2018 ökade antalet sysselsatta i Stockholms län med 30 000 till 1 267 000 personer. I Västra Götalands län uppgick antalet sysselsatta till 884 000, en ökning med 18 000 personer. I Östergötlands län ökade antal sysselsatta med 9 000 till 231 000 personer. I Jämtlands län uppgick antalet sysselsatta till 69 000 personer, en ökning med 4 000.

Antalet anställda ökade under tredje kvartalet 2018 med 77 000 personer jämfört med motsvarande kvartal 2017, och uppgick till 4 689 000. Antalet anställda kvinnor ökade med 32 000 personer till 2 322 000. Männen ökade med 45 000 och uppgick till 2 367 000 personer. Förändringen berodde främst på en ökning av fast anställda med 83 000 till 3 868 000 personer. Det totala antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 821 000 personer.

Säsongrensad och utjämnad data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda och en fortsatt minskning av antalet tidsbegränsat anställda jämfört med närliggande kvartal.

Antalet anställda inom privat sektor fortsatte att öka och uppgick till 3 121 000 personer, vilket motsvarar en ökning med 33 000. Även antalet anställda inom kommunal sektor ökade och uppgick till 1 211 000. Det är en ökning med 26 000 personer. Inom statlig sektor uppgick antalet anställda till 308 000 personer.

Under det tredje kvartalet 2018 uppgick det totala antalet arbetade timmar i genomsnitt till 139,7 miljoner per vecka, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 2,1 miljoner timmar när hänsyn tagits till skillnader i helger och andra ledigheter. Bland kvinnor var genomsnittet per vecka 60,5 miljoner timmar och bland män 79,1 miljoner, en ökning med 1,3 miljoner timmar.

Under tredje kvartalet 2018 var 335 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Av de arbetslösa var 170 000 män och 165 000 kvinnor. Bland inrikes födda minskade antalet arbetslösa med 18 000, och uppgick till 153 000. Motsvarande siffra för utrikes födda var 182 000. Arbetslösheten uppgick till 6,1 procent av arbetskraften. För kvinnorna uppgick arbetslösheten till 6,3 procent och för männen var den 5,9 procent. För inrikes födda var arbetslösheten 3,6 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. För utrikes födda var arbetslösheten 15,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data ökar antalet och andelen arbetslösa i relation till kvartalen innan. Under tredje kvartalet uppgick antalet arbetslösa till 351 000 och andelen arbetslösa var 6,4 procent.

Personer som inte sökt ett arbete under de senaste fyra veckorna men som velat och kunnat ta ett arbete benämns som latent arbetssökande. Till antalet var dessa personer 92 000 under tredje kvartalet 2018. Det är en minskning med 22 000 personer jämfört med samma kvartal föregående år.

Av ungdomar i arbetskraften i åldern 15-24 år var 14,2 procent arbetslösa, vilket motsvarar 93 000 personer, varav 28 000 var heltidsstuderande. Bland de unga männen var 15,2 procent arbetslösa, och bland kvinnorna var motsvarande siffra 13,0 procent.

Flödesstatistiken visar att många personer i åldern 15-74 år har rört sig från att ha varit utanför arbetskraften under andra kvartalet 2018 till att vara antingen sysselsatta eller arbetslösa under tredje kvartalet. Många personer har även rört sig från arbetslöshet till sysselsättning mellan kvartalen.

Arbetsmarknaden i korthet, tredje kvartalet 2018:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 69,4 procent (68,5 procent), en ökning med 0,5 procentenheter.
  • Antalet sysselsatta var 5 183 000 (5 115 000), en ökning med 79 000 personer jämfört med andra kvartalet 2017.
  • Arbetslösheten var 6,1 procent (6,4 procent).
  • Antalet arbetslösa var 335 000 (351 000).
  • Arbetskraftstalet var 73,9 procent (73,2 procent).
  • Arbetskraften var 5 518 000 (5 467 000), en ökning med 75 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2017.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 83,3 procent (82,5 procent), en ökning med 0,6 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 5,6 procent (5,9 procent).
Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Arbetslöshet, 15–74 år

Arbetslöshet, 15–74 år

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Tredje kvartalet 2018. Antal personer

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Andra kvartalet 2018. Antal personer

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med tredje kvartalet 2017. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för tredje kvartalet 2018.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Cajsa Krabbe

Telefon
010-479 43 95
E-post
cajsa.krabbe@scb.se

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se