Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 3:e kvartalet 2020

Kraftig försämring på arbetsmarknaden för unga och utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2020-10-27 9.30

Under tredje kvartalet 2020 uppgick andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 67,6 procent, en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Andelen arbetslösa ökade med 2,1 procentenheter och uppgick till 8,6 procent. Ökningen var störst bland personer i åldern 15–24 år samt utrikes födda. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 130,7 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 4,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av arbetslösheten.

För information om outlierkorrigering av säsongrensade serier, se länk nedan:

Information om säsongrensning i AKU 2020 (pdf)

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 576 000 under tredje kvartalet 2020, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 642 000 och antalet män 2 934 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,0 procent. För kvinnor uppgick det till 71,4 procent, och för män till 76,5 procent. Det relativa arbetskraftstalet för ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 54,2 procent, vilket var en minskning med 4,2 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften under tredje kvartalet 2020 till 5 525 000, vilket motsvarar 73,3 procent av befolkningen. Arbetskraftstalet ligger på samma nivå som under första kvartalet 2020 då effekterna av covid-19 ännu inte hade fått något större genomslag på den svenska arbetsmarknaden.

Sysselsättningen

Under tredje kvartalet 2020 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 096 000, icke säsongrensat. Det är en minskning med 103 000 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Sysselsättningen minskade bland både kvinnor och män. Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 48 000 till 2 413 000, och antalet sysselsatta män minskade med 55 000 till 2 683 000. Störst var minskningen i Västra Götalands län, där antalet sysselsatta minskade med 28 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2019. Inom Gävleborgs län minskade antalet sysselsatta med 12 000 personer.

Sysselsättningsgraden minskade med 1,6 procentenheter till 67,6 procent. Bland kvinnor minskade den med 1,5 procentenheter till 65,2 procent, och bland män med 1,7 procentenheter till 69,9 procent. Sysselsättningsgraden för ungdomar i åldern 15-24 år minskade med 6,6 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019, och uppgick till 42,1 procent. Sysselsättningsgraden minskade även för de i åldrarna 25-44 år.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till
5 018 000. Det är en minskning med 107 000, varav 53 000 ungdomar, jämfört med första kvartalet 2020. Sysselsättningsgraden var 66,6 procent, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020.

Anställda

Under tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 4 588 000, icke säsongrensat, en minskning med 99 000 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet anställda kvinnor minskade med 48 000 till 2 273 000 och antalet anställda män minskade med 51 000 till 2 315 000. Antalet fast anställda uppgick totalt till 3 842 000 personer, varav 1 857 000 var kvinnor och 1 985 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 74 000 och uppgick till 746 000 personer. Bland de tidsbegränsat anställda var 417 000 kvinnor. Bland män minskade antalet tidsbegränsat anställda med 46 000 och uppgick till 330 000.

Jämfört med första kvartalet 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 103 000, varav 86 000 var tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 130,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under tredje kvartalet 2020. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Störst var minskningen i branschen Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat minskade med 25,0 procent jämfört med det tredje kvartalet 2019. Inom Transport var minskningen 17,1 procent och inom Personliga och kulturella tjänster minskade antalet arbetade timmar med 10,0 procent. Minskningar skedde även inom branscherna Tillverkning och utvinning, energi och miljö och Vård och omsorg. Antalet arbetade timmar ökade däremot med 11,2 procent inom branschen Offentlig förvaltning.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,5 miljoner timmar per vecka. Det är en minskning med 6,7 miljoner timmar i genomsnitt per vecka jämfört med första kvartalet 2020, då effekterna av covid-19 ännu inte hade fått så stort genomslag på den svenska arbetsmarknaden.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under tredje kvartalet 2020 arbetade 4 019 000 personer heltid, en minskning med 93 000 personer jämfört med det tredje kvartalet 2019. Av de heltidsarbetande var 2 284 000 män, vilket är en minskning med 67 000 personer. 1 735 000 av de heltidsarbetande var kvinnor. Totalt arbetade 291 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 767 000 personer lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under tredje kvartalet 2020 till 25,6 timmar per vecka. Jämfört med tredje kvartalet 2019 innebär det en minskning med 1,0 timme per vecka. Bland kvinnor var antalet arbetade timmar i genomsnitt 23,4 timmar per vecka och bland män 27,6 timmar, en minskning med 1,5 timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick till 3 675 000 för tredje kvartalet 2020, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela eller delar av veckan i sin huvudsyssla efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela eller delar av veckan uppgick under tredje kvartalet 2020 till 2 112 000 personer icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 1 444 000. Av dessa var 1 080 000 frånvarande på grund av semester och 108 000 var frånvarande på grund av sjukdom. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 21 000 och antalet som var frånvarande på grund av permittering var 17 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering var 104 000. Motsvarande siffra för personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 60 000.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbete till 4 223 000, vilket är en minskning med 82 000 jämfört med första kvartalet 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 795 000, en minskning med 25 000 jämfört med första kvartalet.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 320 000 undersysselsatta under tredje kvartalet 2020, en ökning med 52 000 personer. Bland kvinnor ökade antalet undersysselsatta med 35 000 till 162 000, och bland män ökade antalet med 18 000 till 158 000. Undersysselsatta utgjorde 6,3 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under tredje kvartalet 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 481 000, icke säsongrensat, en ökning med 116 000 personer. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,6 procent, vilket är en ökning med 2,1 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 229 000, en ökning med 48 000 personer. Antalet arbetslösa män var 251 000, en ökning med 68 000 personer. Arbetslöshetstalet ökade med 2,3 procentenheter till 8,6 procent bland män och med 1,8 procentenheter till 8,7 procent bland kvinnor. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har arbetslöshetstalet ökat mest i Södermanlands län och Uppsala län. I Södermanlands län ökade arbetslöshetstalet med 6,9 procentenheter till 13,7 procent och i Uppsala län ökade arbetslöshetstalet med 4,1 procentenheter till 9,1 procent. Arbetslöshetstalet ökade även i Stockholms län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län samt Örebro län.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 112 000 och en ökning av andelen arbetslösa med 2,0 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020. Under tredje kvartalet 2020 uppgick antalet arbetslösa till 507 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15-74 år var 109 000 under tredje kvartalet 2020, icke säsongrensat. 60 000 män respektive 49 000 kvinnor var långtidsarbetslösa.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 140 000 personer, icke säsongrensat, en ökning med 28 000 personer. Detta motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 22,4 procent, en ökning med 5,8 procentenheter. Av de arbetslösa ungdomarna var 45 000 heltidsstuderande.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med första kvartalet. Antalet arbetslösa ökade med 38 000 till 162 000 och arbetslöshetstalet ökade med 6,9 procentenheter till 27,4 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under tredje kvartalet 2020 bestod denna grupp av 1 961 000 personer, varav 902 000 var män och 1 059 000 var kvinnor.

Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 916 000 pensionärer, en minskning med 25 000 personer jämfört med tredje kvartalet 2019. En bidragande orsak till detta är att befolkningen i åldern 65–74 år minskat. Antalet heltidsstuderande uppgick till 392 000, en ökning med 35 000 personer. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 223 000, en minskning med 35 000 personer.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15-74 år var 179 000 personer under tredje kvartalet 2020, en ökning med 43 000 personer. Bland kvinnor ökade antalet latent arbetssökande med 25 000 till 90 000 personer och bland män ökade antalet med 19 000 till 89 000 personer. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet latent arbetssökande 112 000, vilket innebär en ökning med 38 000 personer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under tredje kvartalet 2020 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 24,4 miljoner timmar per vecka, en ökning med 6,7 miljoner timmar jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 610 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,0 procent under tredje kvartalet 2020, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 85,5 procent och bland män uppgick det till 90,4 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 87,4 procent.

Under tredje kvartalet 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,1 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året. Bland kvinnor var siffran 78,9 procent, en minskning med 1,1 procentenheter, och bland män var den 83,2 procent, en minskning med 2,2 procentenheter. Sysselsättningsgraden utifrån säsongrensade och utjämnade data uppgick till 80,1 procent, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,9 procent, vilket är en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019. Arbetslösheten bland kvinnor ökade med 1,7 procentenheter till 7,8 procent. Bland män ökade arbetslösheten med 2,2 procentenheter till 8,0 procent. I förhållande till första kvartalet 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen arbetslösa med 1,9 procentenheter till 8,3 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 89,6 procent, icke säsongrensat, under tredje kvartalet 2020. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 88,3 procent, och bland inrikes födda män uppgick det till 90,9 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 83,3 procent under tredje kvartalet 2020. Bland utrikes födda kvinnor ökade arbetskraftstalet med 2,4 procentenheter till 77,6 procent. Arbetskraftstalet uppgick till 88,9 procent bland utrikes födda män. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 89,0 procent bland inrikes födda medan arbetskraftstalet bland utrikes födda uppgick till 82,5 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med första kvartalet 2020.

Under tredje kvartalet 2020 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 85,7 procent, icke säsongrensat. Det motsvarar en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 84,8 procent och bland inrikes födda män var den 86,5 procent, en minskning på 1,6 procentenheter. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 67,6 procent, en minskning med 2,9 procentenheter. Bland utrikes födda män var motsvarande siffra 73,3 procent, vilket är en minskning med 3,9 procentenheter, och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 61,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 84,8 procent för inrikes födda och en minskning med 2,2 procentenheter till 66,5 procent bland utrikes födda jämfört med första kvartalet 2020.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 4,4 procent under tredje kvartalet 2020, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland inrikes födda kvinnor uppgick arbetslösheten till 3,9 procent och bland inrikes födda män uppgick den till 4,9 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 18,9 procent, en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2019. Bland utrikes födda kvinnor ökade arbetslösheten med 4,8 procentenheter och uppgick till 20,4 procent, och bland utrikes födda män ökade arbetslösheten med 4,5 procentenheter till 17,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning i arbetslöshetstalet för både inrikes och utrikes födda, jämfört med första kvartalet 2020. Arbetslöshetstalet bland inrikes födda ökade med 1,3 procentenheter till 4,7 procent och bland utrikes födda ökade det med 3,5 procentenheter till 19,4 procent.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talKvartal 3 2020 Kvartal 3 2019Förändring sedan kvartal 3 2019 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal AntalAntal  
Befolkningen 7 537   7 515 22    
Män 3 836   3 824 12    
Kvinnor 3 701   3 691 10    
15-24 1 153   1 153 ‑1    
Arbetskraften 5 576 ±30 5 563 13   41
Män 2 934 ±22 2 921 13   29
Kvinnor 2 642 ±23 2 642 0   31
15-24 625 ±17 673 ‑48 * 23
Sysselsatta 5 096 ±32 5 199 ‑103 * 43
Män 2 683 ±24 2 738 ‑55 * 32
Kvinnor 2 413 ±25 2 461 ‑48 * 34
15-24 485 ±17 561 ‑76 * 24
Anställda 4 588 ±35 4 688 ‑99 * 46
Män 2 315 ±27 2 366 ‑51 * 35
Kvinnor 2 273 ±26 2 322 ‑48 * 34
Fast anställda 3 842 ±33 3 867 ‑25   44
Män 1 985 ±26 1 991 ‑5   35
Kvinnor 1 857 ±25 1 877 ‑20   33
Tidsbegränsat anställda 746 ±28 820 ‑74 * 39
Män 330 ±19 375 ‑46 * 26
Kvinnor 417 ±21 445 ‑28   29
Undersysselsatta 320 ±19 268 52 * 26
Män 158 ±13 140 18 * 17
Kvinnor 162 ±14 128 35 * 19
Arbetade timmar 130 700 ±1 600 138 000 ‑7 300 * 2 200
Män 74 100 ±1 200 79 600 ‑5 500 * 1 700
Kvinnor 56 500 ±1 100 58 400 ‑1 900 * 1 500
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 132 200   138 200 ‑6 000    
Män 75 000   79 300 ‑4 300    
Kvinnor 57 200   58 900 ‑1 700    
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 291 ±18 280 11   24
Män 131 ±12 118 13   16
Kvinnor 160 ±13 162 ‑2   18
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 767 ±27 788 ‑21   37
Män 259 ±17 260 0   23
Kvinnor 508 ±21 529 ‑21   29
Vanligen arbetad tid 35- timmar 4 019 ±34 4 112 ‑93 * 46
Män 2 284 ±25 2 351 ‑67 * 34
Kvinnor 1 735 ±26 1 761 ‑26   36
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 25,6 0,3 26,6 ‑1,0 * 0,4
Män 27,6 0,4 29,1 ‑1,5 * 0,5
Kvinnor 23,4 0,4 23,7 ‑0,3   0,5
Arbetslösa 481 ±21 364 116 * 31
Därav heltidsstuderande 102 ±11 83 19 * 16
Män 251 ±15,0 183 68 * 22,0
Kvinnor 229 ±17,0 181 48 * 24,0
15-24 140 ±13,0 112 28 * 18,0
Arbetslösa mer än 6 mån 109 ±11,0 97 13   16,0
Ej i arbetskraften 1 961 ±30 1 952 9   41
Män 902 ±22 903 ‑1   29
Kvinnor 1 059 ±23 1 049 10   31
Latent arbetssökande 179 ±14 136 43 * 19
Män 89 ±10 71 19 * 13
Kvinnor 90 ±10 65 25 * 14
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 24 400 ± 800 17 700 6 700 * 1 200
Män 13 200 ± 600 9 400 3 800 * 900
Kvinnor 11 200 ± 600 8 300 2 900 * 900

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
ProcentKvartal 3 2020 Kvartal 3 2019Förändring sedan kvartal 3 2019 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Andel procent Andel procentProcent- enheter  
15-74 år            
Arbetskraftstal 74,0 ±0,4 74,0 0,0   0,5
Män 76,5 ±0,6 76,4 0,1   0,8
Kvinnor 71,4 ±0,6 71,6 ‑0,2   0,8
15-24 54,2 ±1,5 58,4 ‑4,2 * 2,0
Sysselsättningsgrad 67,6 ±0,4 69,2 ‑1,6 * 0,6
Män 69,9 ±0,6 71,6 ‑1,7 * 0,8
Kvinnor 65,2 ±0,7 66,7 ‑1,5 * 0,9
15-24 42,1 ±1,5 48,7 ‑6,6 * 2,0
Relativa arbetslöshetstalet 8,6 ±0,4 6,5 2,1 * 0,5
Män 8,6 ±0,5 6,3 2,3 * 0,7
Kvinnor 8,7 ±0,6 6,9 1,8 * 0,9
15-24 22,4 ±1,9 16,6 5,8 * 2,7
20-64 år            
Arbetskraftstal 88,0 ±0,4 88,0 0,0   0,6
Män 90,4 ±0,6 90,6 ‑0,2   0,8
Kvinnor 85,5 ±0,7 85,2 0,3   0,9
Inrikes födda 89,6 ±0,5 89,9 ‑0,3   0,6
Män 90,9 ±0,6 91,2 ‑0,3   0,8
Kvinnor 88,3 ±0,7 88,5 ‑0,2   0,9
Utrikes födda 83,3 ±1,1 82,2 1,1   1,5
Män 88,9 ±1,4 88,9 0,0   1,8
Kvinnor 77,6 ±1,7 75,2 2,4 * 2,3
Sysselsättningsgrad 81,1 ±0,5 82,8 ‑1,7 * 0,6
Män 83,2 ±0,7 85,4 ‑2,2 * 0,9
Kvinnor 78,9 ±0,8 80,0 ‑1,1 * 1,0
Inrikes födda 85,7 ±0,5 86,8 ‑1,1 * 0,7
Män 86,5 ±0,7 88,1 ‑1,6 * 1,0
Kvinnor 84,8 ±0,8 85,5 ‑0,7   1,1
Utrikes födda 67,6 ±1,3 70,5 ‑2,9 * 1,8
Män 73,3 ±1,8 77,2 ‑3,9 * 2,4
Kvinnor 61,8 ±2,0 63,5 ‑1,7   2,7
Relativa arbetslöshetstalet 7,9 ±0,4 5,9 2,0 * 0,5
Män 8,0 ±0,5 5,8 2,2 * 0,7
Kvinnor 7,8 ±0,6 6,1 1,7 * 0,9
Inrikes födda 4,4 ±0,3 3,4 1,0 * 0,5
Män 4,9 ±0,5 3,5 1,4 * 0,7
Kvinnor 3,9 ±0,5 3,4 0,5   0,7
Utrikes födda 18,9 ±1,2 14,2 4,7 * 1,8
Män 17,6 ±1,6 13,1 4,5 * 2,3
Kvinnor 20,4 ±2,0 15,6 4,8 * 2,8

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talKvartal 3 2020Kvartal 2 2020Kvartal 1 2020Kvartal 4 2019Kvartal 3 2019Årsförändringstakten i kvartal 3 2020
Befolkningen 7 539 7 536 7 531 7 525 7 516 14
Män 3 837 3 835 3 833 3 829 3 825 8
Kvinnor 3 702 3 701 3 698 3 696 3 692 7
15-24 1 154 1 154 1 154 1 154 1 155 ‑1
Arbetskraften 5 525 5 499 5 520 5 529 5 510 106
Män 2 917 2 910 2 908 2 905 2 891 29
Kvinnor 2 608 2 589 2 613 2 624 2 619 77
15-24 594 597 610 631 633 ‑13
Sysselsatta 5 018 5 035 5 125 5 143 5 132 ‑66
Män 2 648 2 661 2 703 2 703 2 695 ‑53
Kvinnor 2 370 2 373 2 422 2 439 2 436 ‑13
15-24 432 443 485 505 507 ‑46
Anställda 4 513 4 528 4 616 4 636 4 625 ‑58
Män 2 280 2 295 2 331 2 333 2 327 ‑61
Kvinnor 2 234 2 233 2 286 2 303 2 299 2
Fast anställda 3 842 3 839 3 859 3 878 3 864 10
Män 1 984 1 977 1 983 1 990 1 985 28
Kvinnor 1 858 1 862 1 876 1 888 1 879 ‑18
Tidsbegränsat anställda 672 689 757 758 761 ‑69
Män 296 318 348 344 341 ‑89
Kvinnor 376 371 409 414 420 20
Arbetade timmar 147 144 153 155 154 9
Män 83 81 87 88 88 5
Kvinnor 64 63 66 67 66 4
Arbetslösa 507 464 396 387 378 172
Män 269 249 205 202 196 82
Kvinnor 238 216 190 185 182 90
15-24 162 154 125 126 126 33
Ej i arbetskraften 2 014 2 037 2 011 1 995 2 006 ‑92
Män 920 925 925 924 933 ‑21
Kvinnor 1 094 1 111 1 086 1 072 1 073 ‑70

*För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 2 2020 är årsförändringstakten prickad. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentKvartal 3 2020Kvartal 2 2020Kvartal 1 2020Kvartal 4 2019Kvartal 3 2019Årsförändringstakten i kvartal 3 2020
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,3 73,0 73,3 73,5 73,3 1,3
Män 76,0 75,9 75,9 75,9 75,6 0,6
Kvinnor 70,5 70,0 70,6 71,0 70,9 1,9
15-24 51,5 51,8 52,9 54,7 54,8 ‑1,1
Sysselsättningsgrad 66,6 66,8 68,1 68,3 68,3 ‑1,0
Män 69,0 69,4 70,5 70,6 70,5 ‑1,5
Kvinnor 64,0 64,1 65,5 66,0 66,0 ‑0,5
15-24 37,4 38,4 42,0 43,8 43,9 ‑4,0
Relativa arbetslöshetstalet 9,2 8,4 7,2 7,0 6,9 2,9
Män 9,2 8,5 7,1 7,0 6,8 2,7
Kvinnor 9,1 8,3 7,3 7,0 7,0 3,2
15-24 27,4 25,8 20,5 19,9 19,9 6,2
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,4 87,0 87,1 87,4 87,3 1,3
Män 89,9 89,9 89,8 90,0 89,8 0,0
Kvinnor 84,7 84,0 84,3 84,7 84,7 2,7
Inrikes födda 89,0 88,8 88,9 89,3 89,2 0,9
Män 90,5 90,5 90,4 90,6 90,5 ‑0,3
Kvinnor 87,5 86,9 87,4 87,9 87,9 2,1
Utrikes födda 82,5 81,8 81,7 81,8 81,4 2,8
Män 88,4 88,1 88,1 88,1 87,6 1,0
Kvinnor 76,6 75,4 75,2 75,4 75,1 4,9
Sysselsättningsgrad 80,1 80,5 81,6 82,0 82,0 ‑1,4
Män 82,4 82,9 84,1 84,4 84,4 ‑2,1
Kvinnor 77,8 78,0 78,9 79,5 79,5 ‑0,6
Inrikes födda 84,8 85,0 85,9 86,2 86,1 ‑1,0
Män 85,7 86,2 87,2 87,3 87,2 ‑2,0
Kvinnor 83,8 83,8 84,5 85,0 85,0 ‑0,1
Utrikes födda 66,5 67,0 68,7 69,3 69,5 ‑1,9
Män 72,3 72,8 74,9 75,5 75,7 ‑2,2
Kvinnor 60,6 61,0 62,3 63,0 63,3 ‑1,3
Relativa arbetslöshetstalet 8,3 7,5 6,4 6,2 6,1 3,0
Män 8,4 7,8 6,3 6,2 6,0 2,3
Kvinnor 8,1 7,2 6,4 6,2 6,1 3,7
Inrikes födda 4,7 4,2 3,4 3,5 3,5 2,1
Män 5,2 4,8 3,6 3,7 3,6 1,8
Kvinnor 4,2 3,6 3,3 3,3 3,3 2,4
Utrikes födda 19,4 18,2 16,0 15,2 14,7 5,0
Män 18,2 17,4 15,0 14,3 13,7 3,4
Kvinnor 20,8 19,1 17,2 16,4 15,8 6,8

* För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 2 2020 är årsförändringstakten prickad. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)

Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)

Namnlös

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för 4:e kvartalet 2020 publiceras 2021-01-28 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Marija Kamath

Telefon
010–479 41 21
E-post
marija.kamath@scb.se

Eric Hellsing

Telefon
010-479 43 16
E-post
eric.hellsing@scb.se