Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2017:

Fortsatt ökning av sysselsättningen

Statistiknyhet från SCB 2018-02-13 9.30

Under fjärde kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 025 000 personer, en ökning med 104 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,6 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 322 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,0 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter både antalet och andelen sysselsatta att öka medan antalet och andelen arbetslösa minskar i jämförelse med föregående kvartal.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen. Under det fjärde kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 025 000 personer. Jämfört med motsvarande kvartal 2016 är det en ökning med 104 000. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 39 000 till 2 388 000. Av männen var 2 637 000 sysselsatta, en ökning med 65 000 personer. Antalet sysselsatta bland utrikes födda ökade med 56 000 personer till 975 000 och antalet sysselsatta bland inrikes födda ökade med 48 000 personer till 4 050 000.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 67,6 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen var den 69,9 procent, en ökning med 1,0 procentenheter och för kvinnorna var den 65,4 procent. Bland inrikes födda var sysselsättningsgraden 69,4 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 61,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt positiv utveckling av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal.

Antalet sysselsatta inom näringsgrenen Handel ökade med 21 000 personer jämfört med samma kvartal 2016 och uppgick till 578 000. Inom Information och kommunikation ökade antalet med 23 000 till 231 000. Inom Offentlig förvaltning ökade antalet sysselsatta med 22 000 till 349 000.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 236 000 undersysselsatta. Av dessa var 112 000 män och 125 000 kvinnor. Undersysselsatta utgjorde 4,7 procent av de sysselsatta.

Antalet anställda ökade med 111 000 jämfört med motsvarande kvartal 2016 och uppgick till 4 535 000 under fjärde kvartalet 2017. Antalet anställda män ökade med 64 000 till 2 285 000 och bland kvinnorna uppgick antalet till 2 250 000, en ökning med 47 000. Antalet fast anställda ökade med 88 000 till 3 789 000. Bland kvinnorna ökade antalet fast anställda med 39 000 personer till 1 845 000 och bland män ökade antalet med 49 000 till 1 944 000 personer. Det totala antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 746 000 personer.

Antalet anställda i privat sektor fortsatte att öka och uppgick till 3 036 000 personer, en ökning med 89 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet privat anställda män ökade med 51 000 till 1 833 000 och antalet privat anställda kvinnor ökade med 39 000 till 1 203 000. I kommunal sektor uppgick antalet anställda till 1 170 000, en ökning med 35 000.

Under det fjärde kvartalet 2017 uppgick det totala antalet arbetade timmar i genomsnitt till 161,7 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat innebär detta en ökning med 2,0 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Bland män var genomsnittet per vecka 91,3 miljoner timmar och för kvinnor 70,4 miljoner.

Under fjärde kvartalet 2017 var 322 000 personer i åldern 15–74 år arbetslösa. Av de arbetslösa var 172 000 män och 150 000 kvinnor. Bland utrikes födda var antalet arbetslösa 168 000. Arbetslösheten minskade med 0,4 procentenheter och uppgick till 6,0 procent av arbetskraften. För kvinnorna uppgick arbetslösheten till 5,9 procent och för männen minskade den med 0,6 procentenheter till 6,1 procent. Bland inrikes födda minskade arbetslösheten med 0,5 procentenheter och uppgick till 3,7 procent. Bland utrikes födda var motsvarande siffra 14,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data minskar antalet och andelen arbetslösa i relation till kvartalen innan. Under kvartalet uppgick antalet arbetslösa till 355 000 och andelen arbetslösa var 6,6 procent i åldersgruppen 15–74 år.

Av ungdomarna i arbetskraften var 14,4 procent arbetslösa, vilket motsvarar 84 000 personer, varav 46 000 var heltidsstuderande. Bland män i åldern 15–24 år var 14,9 procent arbetslösa, och bland kvinnor 13,9 procent.

Flödesstatistiken visar ett utflöde från sysselsatta i åldern 15–74 år med 53 000 personer mellan tredje och fjärde kvartalet 2017. Utflödet består av personer som gick från att vara sysselsatta till att vara utanför arbetskraften, 76 000 personer. Samtidigt gick 23 000 personer netto från att vara arbetslösa till att vara sysselsatta.

Arbetsmarknaden i korthet, fjärde kvartalet 2017:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

Sysselsättningsgraden var 67,6 procent (68,0 procent), en ökning med 0,7 procentenheter.
Antalet sysselsatta var 5 025 000 (5 052 000), en ökning med 104 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2016.
Arbetslösheten var 6,0 procent (6,6 procent).
Antalet arbetslösa var 322 000 (355 000).
Arbetskraftstalet var 72,0 procent (72,8 procent), en ökning med 0,6 procentenheter.
Arbetskraften var 5 347 000 (5407 000), en ökning med 92 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Befolkningen 20-64 år:

Sysselsättningsgraden var 81,7 procent (82,0 procent), en ökning med 0,7 procentenheter.
Arbetslösheten var 5,6 procent (5,9 procent).

Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Arbetslöshet, 15–74 år

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Fjärde kvartalet 2017. Antal personer

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2016. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för fjärde kvartalet 2017.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstrom@scb.se