Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), andra kvartalet 2022

Sysselsättningen ökar bland både inrikes och utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2022-08-18 8.00

Under andra kvartalet 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 228 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 154 000 jämfört med andra kvartalet 2021. Antalet arbetade timmar per vecka ökade med 2,7 procent kalenderkorrigerat. Andelen arbetslösa minskade med 1,4 procentenheter till 8,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,0 procent och arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 712 000 under andra kvartalet 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 82 000 personer jämfört med andra kvartalet 2021 av vilka 47 000 var kvinnor och 34 000 män. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 712 000 och antalet män var 2 999 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,8 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. För kvinnor ökade arbetskraftsdeltagandet med 1,2 procentenheter till 73,3 procent. För män uppgick arbetskraftsdeltagandet till 78,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften, jämfört med närliggande kvartal. Antalet personer i arbetskraften uppgick under andra kvartalet 2022 till 5 628 000, vilket motsvarar 74,7 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

Under andra kvartalet 2022 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 228 000, icke säsongrensat, en ökning med 154 000 personer jämfört med andra kvartalet 2021. Det motsvararar en sysselsättningsgrad på 69,4 procent, en ökning med 1,8 procentenheter. Antalet sysselsatta ökade bland såväl kvinnor som män. Bland kvinnor ökade antalet med 70 000 till 2 470 000 och bland män med 84 000 till 2 759 000. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 66,7 och bland män var den 72,0 procent. Det är en ökning bland både kvinnor och män jämfört med andra kvartalet 2021 med 1,7 respektive 1,9 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick under andra kvartalet 2022 till 5 197 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,0 procent.

Anställda

Under andra kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 4 715 000, icke säsongrensat, en ökning med 123 000 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet anställda kvinnor ökade med 43 000 till 2 319 000, och antalet anställda män ökade med 79 000 till 2 396 000. Antalet fast anställda ökade med 86 000 till 3 941 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 888 000, och antalet fast anställda män ökade med 65 000 till 2 053 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 774 000 personer. Av dessa var 430 000 kvinnor och 343 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 683 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 939 000 och för tidsbegränsat anställda 744 000. Jämfört med närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under andra kvartalet 2022. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning om 2,7 procent jämfört med andra kvartalet 2021. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 155,1 miljoner per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under andra kvartalet 2022 arbetade 4 143 000 personer heltid, vilket är en ökning med 158 000 personer jämfört med andra kvartalet 2021. För kvinnor ökade antalet heltidsarbetande med 77 000 till 1 804 000 och ökningen för män var 82 000 till 2 340 000. Totalt arbetade 289 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och antalet personer som arbetade lång deltid (20–34 timmar) minskade med 43 000 till 618 000.

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under andra kvartalet 2022 till 30,5 timmar per vecka. Jämfört med andra kvartalet 2021 innebär det en minskning med 0,8 timmar. För kvinnor minskade antalet timmar med 0,8 till 28,1, och för män minskade antalet timmar med 0,9 till 32,6 timmar.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 292 000 undersysselsatta under andra kvartalet 2022, vilket jämfört med andra kvartalet 2021 är en minskning med 37 000 personer. Antalet undersysselsatta kvinnor minskade med 21 000 till 146 000. Under samma period var 146 000 män undersysselsatta. Undersysselsatta utgjorde 5,6 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under andra kvartalet 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 483 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 72 000 personer jämfört med andra kvartalet 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent, en minskning med 1,4 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 243 000, och antalet arbetslösa män minskade med 49 000 till 241 000. Arbetslösheten minskade bland både män och kvinnor. Arbetslöshetstalet för kvinnor minskade med 1,1 procentenheter till 8,9 procent medan minskningen bland män var 1,8 procentenheter till 8,0 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antal och andel arbetslösa, i relation till de föregående kvartalen. Under andra kvartalet 2022 uppgick antalet arbetslösa till 431 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 191 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,0 procent, en minskning med 4,1 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var 118 000 heltidsstuderande.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 143 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,6 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under andra kvartalet 2022 bestod denna grupp av 1 824 000 personer, en minskning med 55 000 personer jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet kvinnor var 991 000, en minskning med 38 000, och antalet män var 834 000.

Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 877 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande minskade med 57 000 till 437 000, och antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka ökade med 35 000 till 276 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15–74 år var 235 000 personer under andra kvartalet 2022. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet latent arbetssökande 100 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under andra kvartalet 2022 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 23,3 miljoner timmar per vecka, vilket är en minskning med 3,8 miljoner timmar jämfört med andra kvartalet 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 583 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Befolkningen som redovisas i AKU utgörs av personer i åldern 15–74 år. Arbetsmarknadsdeltagandet bland de yngre och äldre i denna åldersgrupp är dock markant lägre av naturliga skäl, exempelvis för att det finns en stor andel studerande och pensionärer. För att komma närmare det som kan anses utgöra kärnan av den arbetsföra befolkningen beskrivs situationen för åldersgruppen 20–64 år i följande avsnitt.

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,5 procent under andra kvartalet 2022, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 85,9 procent, och bland män till 91,0 procent. I förhållande till närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,9 procent.

Under andra kvartalet 2022 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,7 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2021. Bland kvinnor ökade andelen sysselsatta med 1,4 procentenheter till 79,9 procent. Bland män ökade andelen sysselsatta med 1,8 procentenheter till 85,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 82,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,6 procent, vilket är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2021. Bland kvinnor var arbetslösheten 7,0 procent, en minskning med 1,3 procentenheter, bland män var minskningen 2,0 procentenheter till 6,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen arbetslösa, som uppgick till 6,4 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 89,6 procent under andra kvartalet 2022, enligt icke-säsongrensade data. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 87,8 procent, och bland inrikes födda män uppgick det till 91,3 procent. Bland utrikes födda i åldern 20–64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 85,6 procent. Motsvarande siffra var 80,9 procent bland utrikes födda kvinnor och 90,2 procent bland utrikes födda män. Jämfört med närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetskraftstalet både bland inrikes och utrikes födda. Arbetskraftstalet uppgick till 88,9 procent bland inrikes födda och 85,0 procent bland utrikes födda.

Under andra kvartalet 2022 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 86,3 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 84,9 procent, och bland inrikes födda män ökade den med 1,2 procentenheter till 87,7 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 72,5 procent, en ökning med 3,8 procentenheter. Bland utrikes födda kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 4,2 procentenheter till 66,4 procent. Motsvarande siffra bland utrikes födda män var 78,6 procent, en ökning med 3,6 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande kvartal för både inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda uppgick den till 85,9 procent och motsvarande siffra för utrikes födda var 72,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 3,6 procent under andra kvartalet 2022, en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bland inrikes födda kvinnor minskade arbetslöshetstalet med 0,9 procentenheter till 3,3 procent, och bland inrikes födda män minskade arbetslöshetstalet med 1,5 procentenheter till 3,9 procent. Andelen arbetslösa bland utrikes födda uppgick till 15,3 procent, en minskning med 3,3 procentenheter. Bland utrikes födda kvinnor var det 17,9 procent och bland utrikes födda män var det 12,9 procent, en minskning med 3,6 respektive 3,2 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data minskade arbetslösheten bland både inrikes och utrikes födda till 3,4 respektive 15,1 procent.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Kvartal 2 2022   Kvartal 2 2021 Förändring sedan kvartal 2 2021   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Antal Antal    
Befolkningen1 7 536 ±8 7 510 26    
Män 3 833 ±6 3 816 17    
Kvinnor 3 703 ±6 3 694 9    
15-24 1 166 ±4 1 147 19    
Arbetskraften 5 712 ±32 5 630 82 * 40
Män 2 999 ±24 2 965 34 * 31
Kvinnor 2 712 ±26 2 665 47 * 32
15-24 734 ±18 693 41 * 23
Sysselsatta 5 228 ±30 5 074 154 * 38
Män 2 759 ±26 2 675 84 * 32
Kvinnor 2 470 ±26 2 399 70 * 33
15-24 544 ±15 484 59 * 19
Anställda 4 715 ±34 4 592 123 * 42
Män 2 396 ±28 2 317 79 * 35
Kvinnor 2 319 ±28 2 275 43 * 34
Fast anställda 3 941 ±38 3 855 86 * 46
Män 2 053 ±29 1 988 65 * 36
Kvinnor 1 888 ±29 1 867 21   35
Tidsbegränsat anställda 774 ±31 737 37   41
Män 343 ±21 329 14   28
Kvinnor 430 ±23 408 22   31
Undersysselsatta 292 ±21 329 ‑37 * 26
Män 146 ±14 162 ‑16   18
Kvinnor 146 ±15 167 ‑21 * 19
Arbetade timmar 159 300 ±1 400 158 600 700   1 700
Män 90 000 ±1 100 89 400 600   1 400
Kvinnor 69 300 ±1 100 69 200 100   1 400
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 161 400   157 100 4 300    
Män 90 700   88 600 2 100    
Kvinnor 70 600   68 500 2 100    
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 289 ±22 272 17   27
Män 127 ±15 106 21 * 18
Kvinnor 162 ±16 166 ‑4   20
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 618 ±28 661 ‑43 * 35
Män 217 ±17 240 ‑23 * 21
Kvinnor 401 ±23 421 ‑20   28
Vanligen arbetad tid 35- timmar 4 143 ±37 3 985 158 * 46
Män 2 340 ±27 2 258 82 * 34
Kvinnor 1 804 ±30 1 727 77 * 37
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 30,5 ±0,2 31,3 ‑0,8 * 0,3
Män 32,6 ±0,3 33,5 ‑0,9 * 0,4
Kvinnor 28,1 ±0,4 28,9 ‑0,8 * 0,5
Arbetslösa 483 ±22 556 ‑72 * 32
Därav heltidsstuderande 199 ±18 221 ‑22   26
Män 241 ±18 290 ‑49 * 26
Kvinnor 243 ±17 266 ‑23   24
15-24 191 ±15 209 ‑18   22
Ej i arbetskraften 1 824 ±32 1 880 ‑55 * 40
Män 834 ±24 851 ‑17   31
Kvinnor 991 ±26 1 029 ‑38 * 32
Latent arbetssökande 235 ±18 238 ‑3   23
Män 118 ±13 115 3   17
Kvinnor 117 ±13 123 ‑6   16
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 23 300 ± 900 27 100 ‑3 800 * 1 200
Män 12 200 ± 700 14 600 ‑2 400 * 1 000
Kvinnor 11 100 ± 600 12 500 ‑1 400 * 900

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 2 2022   Kvartal 2 2021 Förändring sedan kvartal 2 2021   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Andel procent   Andel procent Procent- enheter    
15-74 år            
Arbetskraftstal 75,8 ±0,4 75,0 0,8 * 0,5
Män 78,2 ±0,6 77,7 0,5   0,8
Kvinnor 73,3 ±0,7 72,1 1,2 * 0,9
15-24 63,0 ±1,6 60,4 2,6 * 2,0
Sysselsättningsgrad 69,4 ±0,4 67,6 1,8 * 0,5
Män 72,0 ±0,7 70,1 1,9 * 0,8
Kvinnor 66,7 ±0,7 65,0 1,7 * 0,9
15-24 46,6 ±1,3 42,2 4,4 * 1,7
Relativa arbetslöshetstalet 8,5 ±0,4 9,9 ‑1,4 * 0,5
Män 8,0 ±0,6 9,8 ‑1,8 * 0,8
Kvinnor 8,9 ±0,6 10,0 ‑1,1 * 0,9
15-24 26,0 ±1,9 30,1 ‑4,1 * 2,7
20-64 år            
Arbetskraftstal 88,5 ±0,5 88,4 0,1   0,6
Män 91,0 ±0,6 91,0 0,0   0,8
Kvinnor 85,9 ±0,8 85,6 0,3   1,0
Inrikes födda 89,6 ±0,5 89,7 ‑0,1   0,7
Män 91,3 ±0,7 91,5 ‑0,2   0,9
Kvinnor 87,8 ±0,9 87,9 ‑0,1   1,1
Utrikes födda 85,6 ±1,2 84,5 1,1   1,5
Män 90,2 ±1,5 89,5 0,7   1,8
Kvinnor 80,9 ±1,8 79,3 1,6   2,3
Sysselsättningsgrad 82,7 ±0,5 81,1 1,6 * 0,6
Män 85,3 ±0,7 83,5 1,8 * 0,9
Kvinnor 79,9 ±0,8 78,5 1,4 * 1,0
Inrikes födda 86,3 ±0,6 85,4 0,9 * 0,7
Män 87,7 ±0,8 86,5 1,2 * 1,0
Kvinnor 84,9 ±0,9 84,2 0,7   1,1
Utrikes födda 72,5 ±1,3 68,7 3,8 * 1,6
Män 78,6 ±1,9 75,0 3,6 * 2,4
Kvinnor 66,4 ±2,1 62,2 4,2 * 2,6
Relativa arbetslöshetstalet 6,6 ±0,3 8,2 ‑1,6 * 0,5
Män 6,2 ±0,5 8,2 ‑2,0 * 0,8
Kvinnor 7,0 ±0,6 8,3 ‑1,3 * 0,8
Inrikes födda 3,6 ±0,4 4,8 ‑1,2 * 0,5
Män 3,9 ±0,5 5,4 ‑1,5 * 0,8
Kvinnor 3,3 ±0,5 4,2 ‑0,9 * 0,7
Utrikes födda 15,3 ±1,1 18,6 ‑3,3 * 1,5
Män 12,9 ±1,6 16,1 ‑3,2 * 2,3
Kvinnor 17,9 ±1,7 21,5 ‑3,6 * 2,5

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd" Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Kvartal 2 2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 4 2021 Kvartal 3 2021 Kvartal 2 2021 Årsförändringstakten i kvartal 2 2022
Befolkningen1 7 536 7 519 7 510 7 509 7 511 66
Män 3 832 3 822 3 816 3 815 3 817 42
Kvinnor 3 703 3 697 3 694 3 694 3 694 24
15-24 1 165 1 155 1 148 1 146 1 147 42
Arbetskraften 5 628 5 593 5 569 5 557 5 544 139
Män 2 962 2 946 2 936 2 931 2 925 64
Kvinnor 2 666 2 647 2 633 2 626 2 618 76
15-24 662 642 626 622 620 83
Sysselsatta 5 197 5 155 5 112 5 074 5 043 168
Män 2 749 2 730 2 708 2 685 2 666 75
Kvinnor 2 449 2 425 2 404 2 389 2 377 93
15-24 520 497 478 468 465 90
Anställda 4 683 4 639 4 598 4 569 4 549 173
Män 2 384 2 361 2 336 2 316 2 302 93
Kvinnor 2 299 2 279 2 262 2 253 2 247 80
Fast anställda 3 939 3 922 3 899 3 872 3 848 68
Män 2 054 2 041 2 024 2 004 1 991 49
Kvinnor 1 885 1 881 1 875 1 867 1 857 19
Tidsbegränsat anställda 744 717 699 697 701 105
Män 330 319 312 312 312 44
Kvinnor 413 398 386 386 389 61
Arbetade timmar 155 153 152 153 152 8
Män 87 86 86 86 86 4
Kvinnor 68 67 66 66 66 4
Arbetslösa 431 438 457 483 501 ‑28
Män 214 217 228 246 259 ‑12
Kvinnor 217 222 229 237 242 ‑17
15-24 143 145 149 154 155 ‑7
Ej i arbetskraften 1 907 1 926 1 941 1 951 1 967 ‑74
Män 870 876 880 884 892 ‑22
Kvinnor 1 037 1 050 1 061 1 068 1 076 ‑52

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll (fr.o.m. januari 2021, dessförinnan omfattades samtliga folkbokförda). Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 2 2022 Kvartal 1 2022 Kvartal 4 2021 Kvartal 3 2021 Kvartal 2 2021 Årsförändringstakten i kvartal 2 2022
15-74 år            
Arbetskraftstal 74,7 74,4 74,2 74,0 73,8 1,2
Män 77,3 77,1 76,9 76,8 76,6 0,8
Kvinnor 72,0 71,6 71,3 71,1 70,9 1,6
15-24 56,8 55,6 54,6 54,3 54,0 5,1
Sysselsättningsgrad 69,0 68,6 68,1 67,6 67,1 1,6
Män 71,7 71,4 71,0 70,4 69,9 1,2
Kvinnor 66,1 65,6 65,1 64,7 64,3 2,1
15-24 44,6 43,1 41,6 40,8 40,5 6,1
Relativa arbetslöshetstalet 7,7 7,8 8,2 8,7 9,0 ‑0,7
Män 7,2 7,4 7,8 8,4 8,9 ‑0,5
Kvinnor 8,2 8,4 8,7 9,0 9,2 ‑0,9
15-24 21,6 22,5 23,7 24,8 25,0 ‑3,9
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,9 87,7 87,7 87,6 87,6 0,6
Män 90,4 90,3 90,3 90,4 90,3 0,4
Kvinnor 85,2 85,0 84,9 84,8 84,7 0,8
Inrikes födda 88,9 88,8 88,7 88,8 88,9 0,5
Män 90,6 90,5 90,6 90,7 90,7 0,3
Kvinnor 87,1 86,9 86,8 86,8 86,9 0,7
Utrikes födda 85,0 84,7 84,5 84,2 83,8 1,0
Män 89,9 89,7 89,5 89,3 89,1 0,8
Kvinnor 80,0 79,7 79,5 79,1 78,3 1,2
Sysselsättningsgrad 82,3 81,9 81,4 81,0 80,5 1,4
Män 85,0 84,7 84,2 83,6 83,0 1,3
Kvinnor 79,4 79,0 78,6 78,2 77,8 1,5
Inrikes födda 85,9 85,6 85,3 85,1 84,9 1,1
Män 87,3 87,2 86,9 86,6 86,2 0,8
Kvinnor 84,3 84,0 83,7 83,6 83,5 1,3
Utrikes födda 72,1 71,4 70,3 69,1 67,9 2,9
Män 78,2 77,5 76,2 74,9 73,8 3,1
Kvinnor 66,0 65,3 64,3 63,1 61,9 2,8
Relativa arbetslöshetstalet 6,4 6,6 7,1 7,6 8,1 ‑1,0
Män 6,0 6,3 6,8 7,5 8,0 ‑1,0
Kvinnor 6,8 7,0 7,4 7,8 8,1 ‑0,9
Inrikes födda 3,4 3,6 3,8 4,2 4,5 ‑0,6
Män 3,6 3,7 4,1 4,6 5,0 ‑0,5
Kvinnor 3,2 3,4 3,5 3,8 4,0 ‑0,7
Utrikes födda 15,1 15,7 16,8 18,0 18,9 ‑2,4
Män 13,0 13,6 14,8 16,1 17,2 ‑2,7
Kvinnor 17,5 18,1 19,1 20,2 21,0 ‑2,2

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2022-08-26

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för 3:e kvartalet 2022 publiceras 2022-11-08, kl. 08:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Michella Szukis

Telefon
010-479 41 68
E-post
michella.szukis@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se