Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2018:

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Statistiknyhet från SCB 2018-05-22 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 043 000 i april 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78 000 jämfört med april 2017. Antalet fast anställda ökade med 116 000 till 3 872 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,5 miljoner per vecka vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 4,2 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 366 000 och arbetslöshetstalet till 6,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,1 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 410 000 i april 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 jämfört med april 2017. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 826 000 och antalet kvinnor ökade med 46 000 till 2 584 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,6 procent. Bland männen uppgick det till 74,6 procent och bland kvinnorna var det 70,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som uppgick till 5 430 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent vilket är en svag ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 043 000 i april 2018. Det är en ökning med 78 000 jämfört med april 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 51 000 till 2 417 000 och sysselsatta män uppgick till 2 627 000. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent. Bland männen var den 69,4 procent och bland kvinnorna 66,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i april 2018 till 5 097 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,4 procent.

Anställda

I april 2018 uppgick antalet anställda till 4 560 000, en ökning med 77 000 jämfört med april 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet med 40 000 till 2 273 000 och bland män var antalet 2 287 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 116 000 till 3 872 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 75 000 till 1 994 000 och bland kvinnor ökade antalet med 41 000 och uppgick till 1 878 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 688 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade medan det skedde en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2018 till i genomsnitt 165,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 4,2 procent jämfört med april 2017.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I april 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 366 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 199 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 167 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland män och 6,5 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 109 000, varav 71 000 var heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet bland ungdomarna uppgick till 17,9 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april 2018 uppgick antalet arbetslösa till 333 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,1 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 98 000 och arbetslöshetstalet var 15,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,9 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 398 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87,3 procent i april 2018, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,4 procent och bland kvinnorna var den 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,3 procent.

I april 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,0 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med april 2017. Sysselsättningsgraden uppgick till 83,8 procent bland män och 80,1 procent bland kvinnor. Säsongrensade och utjämnade data visar också på en ökning av sysselsättningsgraden vilken uppgick till 82,5 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 6,1 procent. Bland männen var det 6,3 procent och bland kvinnor 5,9 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten och uppgick till 5,5 procent.

Samband på arbetsmarknaden april 2018, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden mars 2018, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talApril 2018April 2017Förändring
sedan
April
2017
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 449     7 390   60   .
Män
3 786     3 754   33   .
Kvinnor
3 663     3 636   27   .
15-24 år
1 154     1 161   ‑7   .
20-64 år
5 783     5 740   44   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 410 ±39 72,6 5 352 72,4 58 * 46
Män
2 826 ±28 74,6 2 814 75,0 12   33
Kvinnor
2 584 ±30 70,5 2 538 69,8 46 * 36
15-24 år
607 ±23 52,6 629 54,2 ‑22   27
20-64 år
5 050 ±32 87,3 4 982 86,8 69 * 38
2a. Sysselsatta
5 043 ±39 67,7 4 966 67,2 78 * 46
Män
2 627 ±30 69,4 2 600 69,3 27   35
Kvinnor
2 417 ±31 66,0 2 366 65,1 51 * 37
15-24 år
498 ±22 43,2 505 43,5 ‑7   26
20-64 år
4 742 ±34 82,0 4 660 81,2 82 * 40
Anställda
4 560 ±44   4 482   77 * 51
Män
2 287 ±34   2 249   38   40
Kvinnor
2 273 ±33   2 233   40 * 38
15-24 år
492 ±22   494   ‑2   26
20-64 år
4 314 ±40   4 248   65 * 47
Fast
3 872 ±44   3 756   116 * 50
Tidsbegränsat
688 ±34   726   ‑39   44
Undersysselsatta [1]
226 ±21 4,5 249 5,0 ‑23   24
Män
104 ±14 4,0 114 4,4 ‑10   17
Kvinnor
122 ±15 5,0 135 5,7 ‑14   18
15-24 år
65 ±11 13,0 68 13,5 ‑4   14
20-64 år
203 ±19 4,3 226 4,8 ‑23   23
I arbete
4 605 ±45   4 430   175 * 56
Män
2 449 ±32   2 388   60 * 41
Kvinnor
2 156 ±35   2 041   115 * 44
Arbetade timmar
165 500 ±1 800   152 600   12 900 * 2 100
Män
93 100 ±1 400   86 400   6 700 * 1 700
Kvinnor
72 500 ±1 300   66 200   6 300 * 1 600
2b. Arbetslösa
366 ±24 6,8 386 7,2 ‑20   33
därav heltidsstuderande
147 ±18   165   ‑19   24
Män
199 ±19 7,0 214 7,6 ‑15   25
Kvinnor
167 ±18 6,5 172 6,8 ‑5   24
15-24 år
109 ±15 17,9 124 19,7 ‑15   21
20-64 år
308 ±22 6,1 322 6,5 ‑14   30
Arbetslösa mer än 6 mån
101 ±14 33,1 114 33,5 ‑13   18
3. Ej i arbetskraften
2 040 ±39   2 038   2   46
Män
961 ±28   940   21   33
Kvinnor
1 079 ±30   1 098   ‑19   36
15-24 år
547 ±23   532   15   27
20-64 år
733 ±32   758   ‑25   38
Latent arbetssökande
74 ±13   81   ‑7   16
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
15 900 ± 900   17 100   ‑1 200   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talApril
2018
Antal
Mars
2018
Antal
Februari
2018
Antal
Årsförändringstakten
i April 2018
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 450 7 445 7 441 53
Män
3 787 3 784 3 782 28
Kvinnor
3 663 3 661 3 659 24
15-24 år
1 155 1 156 1 156 ‑5
20-64 år
5 784 5 780 5 777 38
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 430 5 425 5 420 64
Män
2 852 2 849 2 846 35
Kvinnor
2 578 2 576 2 574 29
15-24 år
620 622 624 ‑22
20-64 år
5 048 5 043 5 037 69
2a. Sysselsatta
5 097 5 088 5 080 98
Män
2 673 2 668 2 664 52
Kvinnor
2 424 2 420 2 416 45
15-24 år
522 522 523 ‑5
20-64 år
4 770 4 762 4 754 96
Anställda
4 609 4 601 4 592 98
Män
2 324 2 320 2 315 55
Kvinnor
2 284 2 281 2 277 43
15-24 år
511 511 511 ‑3
20-64 år
4 353 4 345 4 338 89
Fast
3 843 3 834 3 825 111
Tidsbegränsat
765 767 767 ‑14
I arbete
4 325 4 316 4 307 104
Män
2 320 2 316 2 311 50
Kvinnor
2 005 2 001 1 996 54
Arbetade timmar
156 200 155 800 155 400 4 600
Män
88 100 87 900 87 700 2 200
Kvinnor
68 000 67 800 67 600 2 300
2b. Arbetslösa
333 336 339 ‑33
Män
179 180 182 ‑17
Kvinnor
155 156 157 ‑16
15-24 år
98 99 101 ‑16
20-64 år
278 281 283 ‑27
3. Ej i arbetskraften
2 020 2 021 2 021 ‑12
Män
935 936 936 ‑7
Kvinnor
1 085 1 085 1 085 ‑5
15-24 år
535 534 532 16
20-64 år
735 738 740 ‑31

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentApril
2018
Andel
Mars
2018
Andel
Februari
2018
Andel
Årsförändringstakten
i April 2018
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,9 72,9 72,8 0,3
Män
75,3 75,3 75,3 0,4
Kvinnor
70,4 70,4 70,3 0,3
15-24 år
53,7 53,8 54,0 ‑1,6
20-64 år
87,3 87,2 87,2 0,6
2a. Sysselsättningsgraden
68,4 68,3 68,3 0,8
Män
70,6 70,5 70,4 0,9
Kvinnor
66,2 66,1 66,0 0,8
15-24 år
45,2 45,2 45,2 ‑0,3
20-64 år
82,5 82,4 82,3 1,1
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,1 6,2 6,3 ‑0,7
Män
6,3 6,3 6,4 ‑0,7
Kvinnor
6,0 6,1 6,1 ‑0,7
15-24 år
15,8 16,0 16,2 ‑2,0
20-64 år
5,5 5,6 5,6 ‑0,6

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2018

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2018

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2018

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2018

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för maj publiceras 2018-06-19 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se

Linnea Wikmark Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.wikmarkkreuger@scb.se