Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2018

Arbetslösheten minskade bland inrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2019-02-21 9.30

Under 2018 var i genomsnitt 5 113 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 91 000 jämfört med 2017. Antalet arbetslösa uppgick till 344 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,3 procent, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Ungdomsarbetslösheten minskade för fjärde året i följd.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Ökad sysselsättningsgrad bland inrikes födda

Under 2018 ökade befolkningen i åldersgruppen 15-74 år med 58 000 personer till i genomsnitt 7 461 000 jämfört med 2017. Arbetskraften uppgick till 5 457 000, en ökning med 77 000. Arbetskraftstalet ökade 0,4 med procentenheter till 73,1 procent.

Antalet sysselsatta ökade varje månad under 2018. I genomsnitt var 5 113 000 personer sysselsatta under året. Jämfört med 2017 är det en ökning med 91 000 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 51 000 och uppgick till 2 680 000 medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 40 000 till 2 433 000. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 45 000 personer och uppgick till 4 102 000. Antalet sysselsatta utrikes födda ökade med 46 000 personer till 1 010 000.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 68,5 procent under 2018. Bland männen ökade sysselsättningsgraden med 0,8 procentenheter till 70,7 procent och bland kvinnorna ökade den med 0,6 procentenheter till 66,3 procent. Bland inrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 70,4 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med 2017. För utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 61,8 procent.

I Stockholms län fortsatte antalet sysselsatta att öka under 2018. Jämfört med året innan ökade antalet sysselsatta med 31 000 personer och uppgick till 1 259 000. I Skåne län ökade antalet med 13 000 till 653 000 och i Dalarnas län ökade antalet sysselsatta med 6 000 personer till 139 000.

Under 2018 ökade antalet sysselsatta inom näringsgrenen ”Byggverksamhet” med 11 000 personer och uppgick till 350 000. Även antalet sysselsatta inom ”Information och kommunikation” fortsatte att öka. Ökningen var 17 000 personer, och totalt var 240 000 personer sysselsatta inom näringsgrenen. Inom ”Offentlig förvaltning” ökade antalet sysselsatta med 23 000 till 363 000.

Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 216 000 undersysselsatta, varav 103 000 män och 113 000 kvinnor. Det är en minskning med 19 000 personer jämfört med året innan.

Antalet fast anställda ökade med 97 000

Antalet fast anställda ökade för femte året i följd och uppgick i genomsnitt till 3 860 000 under 2018, en ökning med 97 000 personer jämfört med 2017. Antalet fast anställda män ökade med 54 000 till 1 980 000 och antalet kvinnor ökade med 43 000 till 1 880 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick i genomsnitt till 762 000 personer, varav 345 000 av dessa var män och 417 000 var kvinnor.

Under 2018 utgjorde de privatanställda 66,6 procent av de anställda, följt av den kommunala sektorn med 25,9 procent. Resterande 6,6 procent arbetade inom statlig sektor. Inom den privata sektorn var i genomsnitt 3 076 000 anställda. Jämfört med 2017 är detta en ökning med 59 000 personer. Antalet anställda inom kommunal sektor ökade med 24 000 till 1 196 000 och inom statlig sektor var 305 000 personer anställda.

Antalet arbetade timmar ökade till 156,2 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 156,2 miljoner timmar under 2018, vilket är en ökning med 3,1 miljoner timmar, eller 2,0 procent, jämfört med 2017. Av dessa utfördes 1,3 miljoner timmar av sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten uppgick till 6,3 procent

Under 2018 var 344 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, en minskning med 14 000 personer jämfört med 2017. Antalet arbetslösa män uppgick till 182 000, en minskning med 13 000, medan antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 162 000.

Arbetslöshetstalet anger andelen arbetslösa av arbetskraften. Under 2018 var arbetslösheten i genomsnitt 6,3 procent för personer i åldern 15-74 år, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Arbetslösheten bland män minskade med 0,5 procentenheter till 6,4 procent, medan den hos kvinnor uppgick till 6,3 procent.

Antalet arbetslösa inrikes födda minskade med 26 000 till 160 000 personer. Bland utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 184 000, en ökning med 12 000. Andelen arbetslösa bland inrikes födda minskade med 0,6 procentenheter till 3,8 procent. Bland utrikes födda uppgick arbetslöshetstalet till 15,4 procent.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade för fjärde året i följd. Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 8 000 personer och uppgick till 104 000, varav 54 000 var heltidsstuderande. Andelen unga arbetslösa minskade med 1,0 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 16,8 procent.

Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15-74 år var i genomsnitt 95 000 under 2018. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet långtidsarbetslösa till 10 000.

I Stockholms, Södermanlands, Västernorrlands och Norrbottens län minskade antalet arbetslösa jämfört med 2017. Stockholms län var minskningen 8 000 personer och antalet uppgick till 74 000. I Södermanlands län minskade antalet med 3 000 till 12 000 arbetslösa. I Västernorrlands län och Norrbottens län minskade antalet arbetslösa med 2 000 personer, och uppgick i båda fallen till 6 000. I Kronobergs län och Blekinge län ökade antalet arbetslösa med 2 000, till 8 000 respektive 7 000 personer.

Personer utanför arbetskraften

Under 2018 uppgick antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften till 2 004 000 personer. Antalet män utanför arbetskraften uppgick till 931 000 och antalet kvinnor var 1 073 000. Bland inrikes födda män minskade antalet med 23 000 till 751 000 och bland utrikes födda män ökade antalet med 17 000 till 180 000. Antalet pensionärer uppgick till 950 000. Antalet personer som uppgav att de var sjuka minskade för fjärde året i följd. De minskade med 18 000 till 271 000 personer. Antalet heltidsstuderande uppgick under året till 495 000, en minskning med 27 000 personer.

Antal externrekryterade uppgick till 354 000 per kvartal

Bland personer i åldern 15-74 år externrekryterades 354 000 personer per kvartal i genomsnitt under 2018. Antalet externrekryterade män och kvinnor var 173 000 respektive 181 000 per kvartal. Bland de externrekryterade var cirka 38 procent eller 134 000 ungdomar i åldern 15-24 år. Det är vanligare att yngre än äldre externrekryteras. Under 2018 blev 62 000 personer internrekryterade i genomsnitt per kvartal, varav hälften män och hälften kvinnor.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Cajsa Krabbe

Telefon
010-479 43 95
E-post
cajsa.krabbe@scb.se

Li Parrilla Stoorhöök

Telefon
010-479 44 98
E-post
li.stoorhook@scb.se