Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2019

Ökad arbetslöshet under 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-02-20 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i genomsnitt 5 132 000 under 2019 och det är en ökning med 34 000 jämfört med 2018. Antalet arbetslösa ökade med 28 000 personer till 373 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,8 procent, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2018. Ungdomsarbetslösheten ökade med 2,6 procentenheter och uppgick till 20,0 procent. För första gången sedan 2013 ökar antalet undersysselsatta. Detsamma gäller för antalet latent arbetssökande.

Under 2019 ökade befolkningen i åldern 15-74 år med 49 000 personer till i genomsnitt 7 510 000 jämfört med 2018. Arbetskraften uppgick till 5 504 000, en ökning med 63 000. Arbetskraftstalet var 73,3 procent.

I genomsnitt var 5 132 000 personer sysselsatta under 2019. Jämfört med 2018 är det en ökning med 34 000 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 26 000 och uppgick till 2 693 000 medan antalet sysselsatta kvinnor var 2 438 000. Bland inrikes födda uppgick antalet sysselsatta till 4 084 000. Antalet sysselsatta som var utrikes födda ökade med 40 000 personer till 1 048 000. Samtidigt växte befolkningen i samma grupp med 65 000 personer.

Sysselsättningsgraden uppgick till i genomsnitt 68,3 procent. För män var sysselsättningsgraden 70,5 procent och för kvinnor 66,1 procent. Bland inrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 70,3 procent och för utrikes födda 61,6 procent.

Under 2019 var flest sysselsatta, sett till antal, i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. I Stockholms län var 1 274 000 sysselsatta under 2019. I Västra Götalands län var antalet 883 000 och i Skåne län var det 645 000. I Jämtlands län minskade antalet sysselsatta med 4 000 till 63 000 personer.

Under 2019 uppmättes få förändringar i sysselsättningen inom de olika näringsgrenarna. Det var endast inom ”Information och kommunikation” som det noterades en säkerställd förändring där antalet sysselsatta ökade med 16 000 personer till 253 000.

Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 282 000 undersysselsatta, vilket är en ökning med 40 000 personer jämfört med året innan. Det är första gången sedan 2013 som antalet undersysselsatta ökade. Av de undersysselsatta 2019 var 143 000 män, en ökning med 27 000, och 139 000 var kvinnor.

Antalet fast anställda uppgick till i genomsnitt 3 860 000 under 2019, varav 1 980 000 var män och 1 880 000 var kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick i genomsnitt till 766 000 personer, varav 346 000 var män och 420 000 var kvinnor.

Under 2019 arbetade 67,2 procent av de anställda inom privat sektor och 26,0 procent inom kommunal sektor. Resterande 6,7 procent arbetade inom statlig sektor. Inom den privata sektorn var i genomsnitt 3 077 000 anställda. Antalet anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 192 000 och inom statlig sektor var 308 000 personer anställda.

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 154,7 miljoner timmar under 2019. Av dessa utfördes 1,4 miljoner timmar av sysselsatta utomlands.

Under 2019 var 373 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, en ökning med 28 000 personer jämfört med 2018. Antalet arbetslösa kvinnor ökade med 20 000 till 181 000 medan antalet arbetslösa män var 192 000.

Under 2019 var arbetslösheten i genomsnitt 6,8 procent för personer i åldern 15-74 år, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2018. Arbetslösheten bland kvinnor ökade med 0,7 procentenheter till 6,9 procent. För män var arbetslösheten 6,7 procent.

Antalet arbetslösa inrikes födda ökade med 16 000 till 186 000 personer. Bland utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 187 000. Andelen arbetslösa bland inrikes födda ökade med 0,4 procentenheter till 4,4 procent. Bland utrikes födda uppgick arbetslöshetstalet till 15,1 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år ökade jämfört med 2018 med 18 000 personer och uppgick till 126 000. Av de unga arbetslösa var 76 000 heltidsstuderande, vilket är en ökning med 20 000 personer jämfört med 2018. Andelen unga arbetslösa ökade med 2,6 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 20,0 procent.

Antalet långtidsarbetslösa, alltså de som varit arbetslösa 27 veckor eller mer, var i genomsnitt 92 000 under 2019 bland personer i åldern 15-74 år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet långtidsarbetslösa till 9 000.

I Stockholms län var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 82 000. I Västra Götalands län var 59 000 personer arbetslösa och i Skåne län var siffran 64 000. I Jämtlands län ökade antalet arbetslösa med 2 000 till 5 000.

Under 2019 uppgick antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften till 2 006 000. Antalet män utanför arbetskraften uppgick till 935 000 och antalet kvinnor var 1 070 000. Bland inrikes födda uppgick antalet till 1 539 000 och bland utrikes födda var antalet 467 000.

Av personerna utanför arbetskraften var 939 000 pensionärer. Antalet personer utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade med 17 000 till 255 000. Det är femte året i rad som antalet sjuka minskade. Antalet heltidsstuderande uppgick under året till 543 000.

Antalet latent arbetssökande var 131 000 personer under 2019, en ökning med 27 000. Det var första gången sedan 2013 som antalet latent arbetssökande ökade. Antalet män ökade med 14 000 till 68 000 och antalet kvinnor ökade med 13 000 till 63 000. Antalet personer i åldern 15-24 år som var latent arbetssökande ökade med 11 000 till 68 000.

Bland personer i åldern 15-74 år externrekryterades 386 000 personer per kvartal i genomsnitt under 2019. Antalet externrekryterade män och kvinnor var 187 000 respektive 199 000 per kvartal. Bland de externrekryterade var cirka 38 procent, eller 147 000, ungdomar i åldern 15-24 år. Det är vanligare att yngre än äldre externrekryteras. Under 2019 blev i genomsnitt 82 000 personer per kvartal internrekryterade, varav ungefär hälften var män och hälften var kvinnor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se

Sarah Baud

Telefon
010-479 40 13
E-post
sarah.baud@scb.se