Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017:

Antalet anställda fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2017-09-14 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 109 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 326 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,4 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Förändringsskattningar mellan augusti 2016 och augusti 2017 kan vara något överskattade. Detta har effekt på jämförelser med augusti 2016 för exempelvis arbetskraften, sysselsättningen och anställda. Därför bör förändringsskattningarna användas med försiktighet. Tillförlitligheten i nivåskattningarna för augusti 2017 är normala.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 435 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 124 000 jämfört med augusti 2016. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 859 000, en ökning med 75 000 och antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 49 000 och uppgick till 2 576 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,4 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med augusti 2016. Bland männen ökade det med 1,1 procentenheter och uppgick till 76,0 procent och bland kvinnor uppgick det till 70,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften samt en ökning av arbetskraftstalet jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 388 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,7 procent.

Sysselsättningen ökar

I augusti 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 109 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 681 000, en ökning med 79 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 428 000, en ökning med 69 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,0 procent, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med augusti 2016. Bland männen ökade den med 1,2 procentenheter och uppgick till 71,2 procent och bland kvinnor ökade den med 1,3 procentenheter och uppgick till 66,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt en ökning av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 028 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,9 procent.

Antalet fast anställda ökar

Antalet anställda i augusti 2017 uppgick till 4 620 000 enligt icke säsongrensade data, en ökning med 145 000 jämfört med augusti 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 796 000, en ökning med 117 000 jämfört med augusti 2016. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 824 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2017 i genomsnitt till 133,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,9 procent jämfört med augusti 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I augusti 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,2 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa var 326 000

I augusti 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 326 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa män uppgick till 177 000, motsvarande ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 149 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 88 000 arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 13,1 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet arbetslösa som för arbetslöshetstalet jämfört med närliggande månader. I augusti 2017 uppgick antalet arbetslösa till 360 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar för såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 112 000 och arbetslöshetstalet var 17,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,2 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 405 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87,5 procent i augusti 2017, icke säsongrensat. Andelen i arbetskraften var 90,1 procent bland män och bland kvinnor var andelen 84,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,1 procent.

I augusti 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,7 procent icke säsongrensat, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 84,8 procent och bland kvinnor ökade den med 1,4 procentenheter och uppgick till 80,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,9 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,5 procent i augusti 2017, en minskning med 0,6 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 5,8 procent och bland kvinnor minskade den med 0,8 procentenheter och uppgick till 5,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,0 procent.

Samband på arbetsmarknaden augusti 2017

15–74 år

Illustration

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talAugusti
2017
Augusti
2016
Förändring
sedan
Augusti
2016
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 408     7 328   80   .
Män
3 764     3 718   46   .
Kvinnor
3 644     3 610   34   .
15-24 år
1 156     1 163   ‑6   .
20-64 år
5 753     5 692   62   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 435 ±39 73,4 5 311 72,5 124 * 47
Män
2 859 ±28 76,0 2 784 74,9 75 * 34
Kvinnor
2 576 ±29 70,7 2 527 70,0 49 * 35
15-24 år
668 ±22 57,7 652 56,1 16   26
20-64 år
5 036 ±31 87,5 4 950 87,0 86 * 37
2a. Sysselsatta
5 109 ±40 69,0 4 961 67,7 148 * 48
Män
2 681 ±30 71,2 2 603 70,0 79 * 36
Kvinnor
2 428 ±31 66,6 2 358 65,3 69 * 37
15-24 år
580 ±22 50,2 555 47,7 25   26
20-64 år
4 758 ±34 82,7 4 649 81,7 109 * 40
Anställda
4 620 ±44   4 475   145 * 52
Män
2 336 ±34   2 255   81 * 39
Kvinnor
2 285 ±32   2 220   65 * 38
15-24 år
566 ±22   543   23   26
20-64 år
4 344 ±39   4 244   100 * 46
Fast
3 796 ±43   3 679   117 * 49
Tidsbegränsat
824 ±36   796   28   45
Undersysselsatta [1]
228 ±20 4,5 229 4,6 ‑1   24
Män
111 ±14 4,1 110 4,2 1   17
Kvinnor
117 ±14 4,8 119 5,0 ‑2   17
15-24 år
67 ±11 11,6 71 12,7 ‑4   13
20-64 år
199 ±19 4,2 204 4,4 ‑5   23
I arbete
3 635 ±52   3 533   101 * 68
Män
1 957 ±38   1 913   44   50
Kvinnor
1 678 ±37   1 620   58 * 48
Arbetade timmar
133 400 ±2 100   130 700   2 700 * 2 500
Män
75 200 ±1 600   74 200   1 000   1 900
Kvinnor
58 200 ±1 400   56 600   1 600   1 700
2b. Arbetslösa
326 ±23 6,0 350 6,6 ‑24   32
därav heltidsstuderande
71 ±12   73   ‑2   16
Män
177 ±18 6,2 181 6,5 ‑4   24
Kvinnor
149 ±16 5,8 169 6,7 ‑20   22
15-24 år
88 ±14 13,1 97 14,9 ‑10   18
20-64 år
278 ±21 5,5 301 6,1 ‑23   28
Arbetslösa mer än 6 mån
103 ±14 37,3 110 35,1 ‑7   19
3. Ej i arbetskraften
1 973 ±39   2 017   ‑44   47
Män
905 ±28   934   ‑29   34
Kvinnor
1 068 ±29   1 083   ‑15   35
15-24 år
489 ±22   511   ‑22   26
20-64 år
718 ±31   742   ‑24   37
Latent arbetssökande
116 ±17   114   3   20
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
16 200 ± 900   17 100   ‑900   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talAugusti
2017
Antal
Juli
2017
Antal
Juni
2017
Antal
Årsförändrings-
takten i
Augusti 2017
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 411 7 406 7 400 62
Män
3 765 3 762 3 760 33
Kvinnor
3 646 3 643 3 641 29
15-24 år
1 159 1 160 1 160 ‑9
20-64 år
5 756 5 752 5 748 44
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 388 5 382 5 376 72
Män
2 830 2 827 2 823 42
Kvinnor
2 558 2 555 2 553 30
15-24 år
625 626 628 ‑13
20-64 år
5 016 5 010 5 005 65
2a. Sysselsatta
5 028 5 022 5 016 72
Män
2 634 2 630 2 626 46
Kvinnor
2 394 2 392 2 390 26
15-24 år
513 514 515 ‑12
20-64 år
4 714 4 708 4 702 68
Anställda
4 536 4 529 4 521 90
Män
2 278 2 274 2 269 58
Kvinnor
2 258 2 255 2 252 32
15-24 år
499 500 502 ‑15
20-64 år
4 296 4 289 4 282 83
Fast
3 783 3 773 3 763 116
Tidsbegränsat
753 755 758 ‑27
I arbete
4 251 4 245 4 239 75
Män
2 284 2 280 2 277 41
Kvinnor
1 967 1 965 1 962 34
Arbetade timmar
152 200 152 000 151 800 2 300
Män
86 100 86 000 85 800 1 300
Kvinnor
66 100 66 000 65 900 1 100
2b. Arbetslösa
360 360 360 0
Män
196 196 196 ‑4
Kvinnor
164 164 163 4
15-24 år
112 112 112 ‑1
20-64 år
302 302 303 ‑3
3. Ej i arbetskraften
2 023 2 024 2 025 ‑11
Män
935 936 937 ‑9
Kvinnor
1 088 1 088 1 088 ‑2
15-24 år
534 533 533 4
20-64 år
740 742 744 ‑21

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentAugusti
2017
Andel
Juli
2017
Andel
Juni
2017
Andel
Årsförändrings-
takten i
Augusti 2017
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,7 72,7 72,6 0,4
Män
75,2 75,1 75,1 0,5
Kvinnor
70,2 70,1 70,1 0,3
15-24 år
54,0 54,0 54,1 ‑0,7
20-64 år
87,1 87,1 87,1 0,5
2a. Sysselsättningsgraden
67,9 67,8 67,8 0,4
Män
70,0 69,9 69,9 0,6
Kvinnor
65,7 65,7 65,6 0,2
15-24 år
44,3 44,3 44,4 ‑0,7
20-64 år
81,9 81,8 81,8 0,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,7 6,7 6,7 ‑0,1
Män
6,9 6,9 7,0 ‑0,2
Kvinnor
6,4 6,4 6,4 0,1
15-24 år
17,9 17,9 17,9 0,2
20-64 år
6,0 6,0 6,1 ‑0,1

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017:

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017:

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017:

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2017:

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns på SCB:s webbplats i form av diagram och tabeller, som till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för september publiceras 2017-10-19 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Vanja Hultkrantz

Telefon
010-479 46 03
E-post
vanja.hultkrantz@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se