Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

Antalet anställda ökade

Statistiknyhet från SCB 2018-09-18 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 165 000 i augusti 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2017. Antalet anställda ökade med 73 000 till 4 693 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 134,8 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 337 000 och arbetslöshetstalet var 6,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt att arbetslösheten ökar och uppgick till 6,4 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 502 000 i augusti 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 jämfört med augusti 2017. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 43 000 till 2 620 000 och antalet män uppgick till 2 882 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7 procent. För kvinnor uppgick det till 71,4 procent och för män till 76,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som uppgick till 5 460 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 165 000 i augusti 2018. Det är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2017. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 458 000 och antalet sysselsatta män var 2 707 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,2 procent. Bland kvinnorna uppgick den till 67,0 procent och bland männen till 71,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och en liten förändring av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2018 till 5 111 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

I augusti 2018 uppgick antalet anställda till 4 693 000, en ökning med 73 000 jämfört med augusti 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 324 000 och bland män till 2 370 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 67 000 till 3 864 000. Bland kvinnor var antalet fast anställda 1 889 000, en ökning med 43 000, och bland män 1 975 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 829 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade också medan det skedde en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2018 till i genomsnitt 134,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I augusti 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 337 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 161 000 och antalet arbetslösa män var 176 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,2 procent bland kvinnor och 6,1 procent bland män. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 91 000 och arbetslöshetstalet var 13,9 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar däremot säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I augusti 2018 uppgick antalet arbetslösa till 349 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,4 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 106 000 och arbetslöshetstalet var 17,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,0 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 400 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick icke säsongrensat till 88,3 procent i augusti 2018, en ökning med 0,8 procentenheter. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 85,8 procent och bland männen 90,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,6 procent.
I augusti 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 83,3 procent, icke säsongrensat. Sysselsättningsgraden uppgick till 81,0 procent bland kvinnor och 85,6 procent bland män. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, vilken uppgick till 82,6 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,7 procent. Bland kvinnorna var den 5,6 procent och bland männen 5,7 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslösheten, som uppgick till 5,8 procent.

Samband på arbetsmarknaden augusti 2018, 15–74 år

graf visar samband på arbetsmarknaden

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1 000-tal

Augusti 2018

Augusti 2017

Förändring
sedan
Augusti
2017
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3)
7 464     7 408   57   .
Män
3 794     3 764   31   .
Kvinnor
3 670     3 644   26   .
15-24 år
1 150     1 156   ‑6   .
20-64 år
5 796     5 753   43   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 502 ±40 73,7 5 435 73,4 67 * 48
Män
2 882 ±28 76,0 2 859 76,0 24   34
Kvinnor
2 620 ±31 71,4 2 576 70,7 43 * 37
15-24 år
653 ±23 56,7 668 57,7 ‑15   27
20-64 år
5 119 ±33 88,3 5 036 87,5 83 * 39
2a. Sysselsatta
5 165 ±41 69,2 5 109 69,0 56 * 49
Män
2 707 ±31 71,3 2 681 71,2 26   37
Kvinnor
2 458 ±32 67,0 2 428 66,6 30   39
15-24 år
562 ±23 48,9 580 50,2 ‑18   28
20-64 år
4 829 ±35 83,3 4 758 82,7 71 * 42
Anställda
4 693 ±46   4 620   73 * 54
Män
2 370 ±35   2 336   34   41
Kvinnor
2 324 ±34   2 285   39   40
15-24 år
554 ±23   566   ‑12   27
20-64 år
4 425 ±42   4 344   81 * 49
Fast
3 864 ±45   3 796   67 * 52
Tidsbegränsat
829 ±38   824   5   48
Undersysselsatta [1]
211 ±21 4,1 228 4,5 ‑17   25
Män
100 ±14 3,7 111 4,1 ‑11   17
Kvinnor
111 ±15 4,5 117 4,8 ‑6   18
15-24 år
62 ±11 11,0 67 11,6 ‑5   14
20-64 år
187 ±19 3,9 199 4,2 ‑12   23
I arbete
3 669 ±55   3 635   34   72
Män
1 994 ±40   1 957   37   52
Kvinnor
1 675 ±39   1 678   ‑3   52
Arbetade timmar
134 800 ±2 200   133 400   1 400   2 700
Män
76 800 ±1 700   75 200   1 600   2 000
Kvinnor
58 000 ±1 500   58 200   ‑200   1 800
2b. Arbetslösa
337 ±24 6,1 326 6,0 11   33
därav heltidsstuderande
68 ±12   71   ‑4   17
Män
176 ±18 6,1 177 6,2 ‑2   25
Kvinnor
161 ±18 6,2 149 5,8 13   24
15-24 år
91 ±14 13,9 88 13,1 3   19
20-64 år
290 ±22 5,7 278 5,5 12   30
Arbetslösa mer än 6 mån
98 ±14 33,2 103 37,3 ‑5   19
3. Ej i arbetskraften
1 962 ±40   1 973   ‑10   48
Män
912 ±28   905   7   34
Kvinnor
1 051 ±31   1 068   ‑17   37
15-24 år
498 ±23   489   9   27
20-64 år
677 ±33   718   ‑41 * 39
Latent arbetssökande
99 ±16   116   ‑17   19
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
16 000 ±1 000   16 200   ‑200   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal

1 000-tal

Augusti
2018
Antal
Juli
2018
Antal
Juni
2018
Antal
Årsförändringstakten
i Augusti 2018
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 467 7 463 7 459 51
Män
3 796 3 793 3 791 26
Kvinnor
3 672 3 670 3 667 25
15-24 år
1 153 1 154 1 154 ‑6
20-64 år
5 797 5 794 5 791 39
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 460 5 453 5 446 81
Män
2 865 2 861 2 858 39
Kvinnor
2 595 2 592 2 588 42
15-24 år
618 618 619 ‑6
20-64 år
5 080 5 074 5 067 77
2a. Sysselsatta
5 111 5 107 5 102 53
Män
2 681 2 678 2 676 32
Kvinnor
2 430 2 429 2 427 21
15-24 år
512 514 515 ‑18
20-64 år
4 786 4 781 4 776 54
Anställda
4 623 4 618 4 613 56
Män
2 326 2 324 2 322 28
Kvinnor
2 296 2 294 2 292 27
15-24 år
501 502 504 ‑18
20-64 år
4 367 4 363 4 358 56
Fast
3 872 3 865 3 857 86
Tidsbegränsat
751 753 756 ‑31
I arbete
4 328 4 326 4 323 34
Män
2 320 2 318 2 316 20
Kvinnor
2 009 2 008 2 006 14
Arbetade timmar
155 300 155 200 155 100 1 100
Män
87 600 87 500 87 500 900
Kvinnor
67 600 67 600 67 600 200
2b. Arbetslösa
349 346 344 28
Män
184 183 182 7
Kvinnor
165 163 162 21
15-24 år
106 105 104 12
20-64 år
294 293 291 23
3. Ej i arbetskraften
2 007 2 010 2 012 ‑30
Män
931 932 933 ‑13
Kvinnor
1 076 1 078 1 079 ‑17
15-24 år
535 535 535 ‑1
20-64 år
717 721 724 ‑38

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal

Procent

Augusti
2018
Andel
Juli
2018
Andel
Juni
2018
Andel
Årsförändringstakten
i Augusti 2018
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,1 73,1 73,0 0,6
Män
75,5 75,4 75,4 0,5
Kvinnor
70,7 70,6 70,6 0,7
15-24 år
53,6 53,6 53,6 ‑0,2
20-64 år
87,6 87,6 87,5 0,7
2a. Sysselsättningsgraden
68,5 68,4 68,4 0,2
Män
70,6 70,6 70,6 0,4
Kvinnor
66,2 66,2 66,2 0,1
15-24 år
44,4 44,5 44,7 ‑1,3
20-64 år
82,6 82,5 82,5 0,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,4 6,4 6,3 0,4
Män
6,4 6,4 6,4 0,2
Kvinnor
6,4 6,3 6,2 0,7
15-24 år
17,1 16,9 16,7 2,1
20-64 år
5,8 5,8 5,7 0,4

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för september publiceras 2018-10-18 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se

Vanja Hultkrantz

Telefon
010-479 46 03
E-post
vanja.hultkrantz@scb.se