Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2019

Arbetslösheten ökar

Statistiknyhet från SCB 2019-09-17 9.30

I augusti 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 129 000. Andelen arbetslösa var 7,1 procent, en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med augusti 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till 134,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet och andelen sysselsatta, samt en ökning av antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,1 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

I augusti 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 522 000, icke säsongrensat. Antalet män uppgick till 2 882 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 640 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,5 procent. Bland män var det 75,4 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 71,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet personer i arbetskraften och på en minskning av andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 493 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 129 000 i augusti 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 674 000 personer. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 455 000. Det är fjärde månaden i rad som antalet sysselsatta inte ökar. Innan dess har antalet sysselsatta ökat varje månad sedan september 2016.

Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 69,9 procent, en minskning med 1,4 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 66,5.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 103 000, vilket är en minskning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 67,9 procent, vilket var en minskning jämfört med månaderna före.

Anställda

I augusti 2019 uppgick antalet anställda till 4 660 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 336 000. Bland kvinnor var 2 324 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 854 000. Antalet fast anställda män var 1 976 000 och antalet fast anställda kvinnor var 1 878 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 806 000 personer. Bland män var antalet 361 000, vilket är en minskning med 34 000 personer. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 446 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet fast anställda och på en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2019 till i genomsnitt 134,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 393 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 185 000. Antalet arbetslösa män var 208 000, vilket är en ökning med 33 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland kvinnor. Bland män var det 7,2 procent, en ökning med 1,1 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 115 000. Det är en ökning med 24 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,2 procent. Det är en ökning med 4,3 procentenheter. Av de arbetslösa ungdomarna var 18 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa till 390 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Senast arbetslöshetstalet låg på denna nivå var i december 2015.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 115 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2019 uppgick det till i genomsnitt 18,2 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 455 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i augusti 2019 till 88,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 90,3 procent. Bland kvinnor uppgick det till 86,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

I augusti 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,3 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 1,0 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 84,0 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Bland kvinnor var den 80,5 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,0 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,7 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 7,0 procent, en ökning med 1,3 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 6,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,5 procent.

Samband på arbetsmarknaden augusti 2019, 15–74 år

Trädet

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talAugusti 2019Augusti 2018Förändring
sedan
Augusti
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 514     7 464   49   .
Män
3 823     3 794   29   .
Kvinnor
3 691     3 670   20   .
15-24 år
1 152     1 150   2   .
20-64 år
5 838     5 796   42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 522 ±41 73,5 5 502 73,7 20   49
Män
2 882 ±30 75,4 2 882 76,0 0   35
Kvinnor
2 640 ±31 71,5 2 620 71,4 20   37
15-24 år
630 ±24 54,7 653 56,7 ‑23   28
20-64 år
5 152 ±33 88,2 5 119 88,3 33   39
2a. Sysselsatta
5 129 ±43 68,3 5 165 69,2 ‑36   51
Män
2 674 ±32 69,9 2 707 71,3 ‑33   39
Kvinnor
2 455 ±33 66,5 2 458 67,0 ‑3   39
15-24 år
515 ±24 44,7 562 48,9 ‑47 * 29
20-64 år
4 806 ±36 82,3 4 829 83,3 ‑23   43
Anställda
4 660 ±48   4 693   ‑33   55
Män
2 336 ±37   2 370   ‑34   42
Kvinnor
2 324 ±35   2 324   1   40
15-24 år
504 ±24   554   ‑51 * 28
20-64 år
4 401 ±43   4 425   ‑24   50
Fast
3 854 ±46   3 864   ‑10   52
Tidsbegränsat
806 ±39   829   ‑23   48
Undersysselsatta [1]
203 ±20 3,9 211 4,1 ‑8   24
Män
105 ±15 3,9 100 3,7 5   18
Kvinnor
98 ±14 4,0 111 4,5 ‑13   17
15-24 år
54 ±11 10,4 62 11,0 ‑8   13
20-64 år
178 ±19 3,7 187 3,9 ‑9   23
I arbete
3 664 ±56   3 669   ‑5   74
Män
1 975 ±41   1 994   ‑19   54
Kvinnor
1 689 ±40   1 675   14   52
Arbetade timmar
134 000 ±2 200   134 800   ‑800   2 700
Män
75 500 ±1 700   76 800   ‑1 300   2 000
Kvinnor
58 500 ±1 500   58 000   500   1 800
2b. Arbetslösa
393 ±26 7,1 337 6,1 56 * 36
därav heltidsstuderande
54 ±11   68   ‑14   15
Män
208 ±20 7,2 176 6,1 33 * 27
Kvinnor
185 ±19 7,0 161 6,2 23   26
15-24 år
115 ±16 18,2 91 13,9 24 * 22
20-64 år
345 ±24 6,7 290 5,7 55 * 33
Arbetslösa mer än 6 mån
103 ±14 30,2 98 33,2 5   19
3. Ej i arbetskraften
1 992 ±41   1 962   30   49
Män
941 ±30   912   29   35
Kvinnor
1 051 ±31   1 051   1   37
15-24 år
522 ±24   498   25   28
20-64 år
687 ±33   677   10   39
Latent arbetssökande
102 ±17   99   3   20
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
18 200 ±1 000   16 000   2 200 * 1 400

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talAugusti
2019
Antal
Juli
2019
Antal
Juni
2019
Antal
Årsförändringstakten
i Augusti 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 517 7 513 7 509 46
Män
3 825 3 823 3 820 27
Kvinnor
3 692 3 690 3 689 19
15-24 år
1 155 1 155 1 154 4
20-64 år
5 840 5 837 5 833 43
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 493 5 491 5 491 15
Män
2 872 2 873 2 874 ‑7
Kvinnor
2 621 2 619 2 617 22
15-24 år
594 596 599 ‑28
20-64 år
5 121 5 118 5 116 36
2a. Sysselsatta
5 103 5 110 5 118 ‑83
Män
2 661 2 667 2 674 ‑71
Kvinnor
2 441 2 442 2 444 ‑12
15-24 år
478 482 486 ‑43
20-64 år
4 788 4 793 4 800 ‑65
Anställda
4 619 4 625 4 632 ‑73
Män
2 313 2 319 2 324 ‑62
Kvinnor
2 305 2 306 2 307 ‑11
15-24 år
467 471 475 ‑47
20-64 år
4 373 4 378 4 384 ‑57
Fast
3 913 3 912 3 911 9
Tidsbegränsat
706 713 721 ‑82
I arbete
4 352 4 355 4 359 ‑41
Män
2 321 2 325 2 329 ‑47
Kvinnor
2 031 2 030 2 030 6
Arbetade timmar
156 200 156 300 156 500 ‑1 500
Män
87 300 87 400 87 500 ‑1 400
Kvinnor
68 900 68 900 69 000 ‑100
2b. Arbetslösa
390 382 373 97
Män
211 205 200 63
Kvinnor
179 176 174 34
15-24 år
115 114 113 16
20-64 år
333 325 316 100
3. Ej i arbetskraften
2 024 2 021 2 018 31
Män
953 950 947 34
Kvinnor
1 071 1 071 1 071 ‑3
15-24 år
561 559 555 31
20-64 år
719 719 717 7

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentAugusti
2019
Andel
Juli
2019
Andel
Juni
2019
Andel
Årsförändringstakten
i Augusti 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,1 73,1 73,1 ‑0,3
Män
75,1 75,2 75,2 ‑0,7
Kvinnor
71,0 71,0 71,0 0,2
15-24 år
51,4 51,6 51,9 ‑2,6
20-64 år
87,7 87,7 87,7 0,0
2a. Sysselsättningsgraden
67,9 68,0 68,2 ‑1,5
Män
69,6 69,8 70,0 ‑2,3
Kvinnor
66,1 66,2 66,3 ‑0,7
15-24 år
41,4 41,7 42,1 ‑3,9
20-64 år
82,0 82,1 82,3 ‑1,7
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,1 7,0 6,8 1,7
Män
7,3 7,2 7,0 2,2
Kvinnor
6,8 6,7 6,6 1,2
15-24 år
19,4 19,1 18,8 3,5
20-64 år
6,5 6,4 6,2 1,9

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2019

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2019

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för september publiceras 2019-10-17 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Linnea Wikmark Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.wikmarkkreuger@scb.se

Cajsa Krabbe

Telefon
010-479 43 95
E-post
cajsa.krabbe@scb.se