Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2020

Arbetsmarknaden visar motståndskraft

Statistiknyhet från SCB 2021-01-28 9.30

I december 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 054 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa ökade med 121 000 jämfört med samma månad föregående år och uppgick till 450 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,2 procent, en ökning med 2,2 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 129,1 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 4,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen och arbetslösheten har förbättrats sedan juni. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,6 procent.

Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU

Information om justering av outlierhantering i AKU

Arbetskraften

I december 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 504 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften ökade med 67 000 till 2 920 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 584 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,0 procent. Bland kvinnor var det 69,7 procent och bland män 76,1 procent, en ökning med 1,6 procentenheter. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 556 000 personer i arbetskraften, vilket motsvarar ett arbetskraftstal för ungdomar på 48,1 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 554 000. Arbetskraftstalet uppgick i december till 73,7 procent, vilket var på liknande nivå som i februari, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden. Både för antalet personer i arbetskraften och arbetskraftstalet noterades de lägsta nivåerna under 2020 i mars.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 054 000 i december 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 69 000 och uppgick till 2 368 000 och antalet sysselsatta män var 2 686 000. Sysselsättningsgraden minskade med 1,0 procentenheter till 67,0 procent. Bland kvinnor var den 63,9 procent, en minskning med 2,0 procentenheter, och bland män var den 70,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet sysselsatta till 442 000 och sysselsättningsgraden uppgick till 38,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 080 000. Det är en minskning med 74 000 personer, varav 46 000 ungdomar, jämfört med februari 2020. Sysselsättningsgraden var 67,4 procent, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med februari 2020. Däremot visar säsongrensade och utjämnade data på en förbättring av sysselsättningen sedan den lägsta noteringen i juni och antalet sysselsatta har sedan dess ökat med 77 000 personer.

Anställda

I december 2020 uppgick antalet anställda till 4 583 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var antalet anställda 2 241 000 och bland män var antalet anställda 2 341 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 891 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 692 000 personer.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 52 000, medan tidsbegränsat anställda minskade med 61 000 personer. I likhet med sysselsättningen syns en ökning av antalet anställda jämfört med juni, då den lägsta noteringen uppmättes.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i december 2020 till i genomsnitt 129,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,2 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Inom branschen Hotell och restaurang minskade antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat med 40,0 procent jämfört med december 2019 medan Personliga och kulturella tjänster minskade med 23,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 149,3 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 7,3 miljoner timmar i genomsnitt per vecka. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet arbetade timmar per vecka under april och antalet har sedan dess ökat med 9,7 miljoner timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i december 2020 till 3 992 000, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,0 procent jämfört med samma månad året innan.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i december 2020 uppgick de till 2 392 000 personer. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i december 2020 till 1 079 000, icke säsongrensat. Av dessa var 158 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 29 000. Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 473 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 59 000. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 66 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 303 000, vilket var en minskning med 79 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 777 000. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i arbete under april och har sedan dess ökat med 221 000 personer.

Arbetslösheten

I december 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 450 000, icke säsongrensat, en ökning med 121 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en ökning med 2,2 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor ökade med 62 000 till 216 000 och antalet arbetslösa män ökade med 60 000 till 234 000. Bland män ökade arbetslöshetstalet med 1,9 procentenheter till 8,0 procent och bland kvinnor med 2,4 procentenheter till 8,4 procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 114 000 personer, vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 20,4 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 77 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 1,4 procentenheter jämfört med februari 2020. I december 2020 uppgick antalet arbetslösa till 475 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,6 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data noterades den högsta nivån av arbetslösheten under 2020 i juni och den har sedan dess minskat med 0,6 procentenheter. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år ökade med 12 000 till 141 000 och arbetslöshetstalet ökade med 3,2 procentenheter till 23,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2020 uppgick det till i genomsnitt 21,2 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 5,0 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 530 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I december 2020 uppgick antalet latent arbetssökande till 145 000 personer medan antalet undersysselsatta uppgick till 315 000.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i december 2020 till 87,5 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland män var det 90,6 procent, en ökning med 1,5 procentenheter, och bland kvinnor uppgick det till 84,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 87,8 procent.

I december 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,7 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 77,8 procent och bland män var den 83,5 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 81,0 procent, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med februari 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,8 procent, en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var arbetslösheten 7,7 procent, en ökning med 2,2 procentenheter, och bland män 7,8 procent, en ökning med 2,0 procentenheter. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 1,4 procentenheter till 7,8 procent.

Extrafrågor om effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 159 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under december 2020. Detta innebär att 15,0 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 14,9 procent bland män och 15,0 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 14,4 procent, motsvarande 141 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 13,7 procent bland män och 15,0 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 14,3 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 165 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 39,2 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 16,8 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och som har slutat sitt arbete sedan mars var det 110 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under december 2020 stod 2 038 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 61 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19. Utöver detta var det 26 000 personer som angav att de inte hade kunnat börja ett arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden december 2020, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden december 2020, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal December 2020 December 2019 Förändring
sedan
December
2019
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) 7 542     7 527   15   .
Män 3 838     3 831   7   .
Kvinnor 3 704     3 697   8   .
15-24 år 1 156     1 156   0   .
20-64 år 5 877     5 857   20   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 504 ±53 73,0 5 444 72,3 60   71
Män 2 920 ±37 76,1 2 854 74,5 67 * 50
Kvinnor 2 584 ±41 69,7 2 591 70,1 ‑7   54
15-24 år 556 ±30 48,1 562 48,6 ‑7   40
20-64 år 5 144 ±44 87,5 5 056 86,3 88 * 58
2a. Sysselsatta 5 054 ±56 67,0 5 115 68,0 ‑62   74
Män 2 686 ±42 70,0 2 679 69,9 7   56
Kvinnor 2 368 ±43 63,9 2 436 65,9 ‑69 * 57
15-24 år 442 ±30 38,3 470 40,7 ‑28   40
20-64 år 4 744 ±49 80,7 4 770 81,4 ‑26   65
Anställda 4 583 ±61   4 590   ‑8   80
Män 2 341 ±46   2 300   42   61
Kvinnor 2 241 ±44   2 291   ‑49   59
15-24 år 431 ±30   450   ‑19   39
20-64 år 4 344 ±56   4 339   4   73
Fast 3 891 ±59   3 856   35   78
Tidsbegränsat 692 ±47   734   ‑42   65
Undersysselsatta [1] 315 ±33 6,2 290 5,7 25   44
Män 154 ±23 5,7 151 5,6 4   31
Kvinnor 161 ±23 6,8 140 5,7 21   31
15-24 år 78 ±17 17,6 71 15,1 7   23
20-64 år 284 ±31 6,0 268 5,6 15   41
I arbete 3 992 ±68   4 232   ‑240 * 94
Män 2 138 ±50   2 270   ‑132 * 69
Kvinnor 1 854 ±49   1 963   ‑109 * 68
Arbetade timmar 129 100 ±2 600   145 700   ‑16 600 * 3 400
Män 72 700 ±2 000   81 900   ‑9 200 * 2 600
Kvinnor 56 400 ±1 700   63 700   ‑7 300 * 2 300
2b. Arbetslösa 450 ±37 8,2 329 6,0 121 * 53
därav heltidsstuderande 131 ±22   110   20   32
Män 234 ±27 8,0 175 6,1 60 * 40
Kvinnor 216 ±27 8,4 155 6,0 62 * 39
15-24 år 114 ±20 20,4 92 16,3 22   29
20-64 år 400 ±34 7,8 286 5,7 113 * 49
Arbetslösa mer än 6 mån 131 ±21 31,9 103 34,6 28   31
3. Ej i arbetskraften 2 038 ±53   2 083   ‑45   71
Män 918 ±37   977   ‑60 * 50
Kvinnor 1 121 ±41   1 106   15   54
15-24 år 600 ±30   594   6   40
20-64 år 733 ±44   801   ‑68 * 58
Latent arbetssökande 145 ±23   140   5   31
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 21 200 ±1 400   16 200   5 000 * 2 000

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal December
2020
Antal
November
2020
Antal
Oktober
2020
Antal
Årsförändringstakten
i December 2020
Antal
1. Befolkningen (=2+3) 7 542 7 541 7 540 10
Män 3 838 3 838 3 837 5
Kvinnor 3 704 3 703 3 703 6
15-24 år 1 154 1 154 1 154 ‑1
20-64 år 5 876 5 875 5 873 17
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 554 5 548 5 540 82
Män 2 933 2 929 2 925 46
Kvinnor 2 622 2 619 2 615 36
15-24 år 593 592 592 1
20-64 år 5 157 5 151 5 144 75
2a. Sysselsatta 5 080 5 068 5 056 137
Män 2 685 2 678 2 671 86
Kvinnor 2 395 2 391 2 385 51
15-24 år 452 449 445 36
20-64 år 4 757 4 747 4 737 121
Anställda 4 587 4 573 4 558 165
Män 2 324 2 316 2 308 100
Kvinnor 2 262 2 257 2 251 65
15-24 år 444 440 437 40
20-64 år 4 348 4 337 4 324 139
Fast 3 886 3 877 3 868 106
Tidsbegränsat 701 696 690 60
I arbete 4 303 4 289 4 272 168
Män 2 326 2 318 2 309 97
Kvinnor 1 977 1 971 1 963 71
Arbetade timmar 149 300 149 100 148 800 2 600
Män 84 600 84 400 84 200 2 000
Kvinnor 64 700 64 700 64 600 600
2b. Arbetslösa 475 479 485 ‑56
Män 248 251 255 ‑41
Kvinnor 227 228 230 ‑15
15-24 år 141 144 148 ‑35
20-64 år 399 403 407 ‑46
3. Ej i arbetskraften 1 987 1 993 2 000 ‑71
Män 905 909 912 ‑41
Kvinnor 1 082 1 084 1 088 ‑30
15-24 år 561 561 561 ‑2
20-64 år 719 724 730 ‑58

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent December
2020
Andel
November
2020
Andel
Oktober
2020
Andel
Årsförändringstakten
i December 2020
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 73,7 73,6 73,5 1,0
Män 76,4 76,3 76,2 1,1
Kvinnor 70,8 70,7 70,6 0,9
15-24 år 51,4 51,4 51,4 0,1
20-64 år 87,8 87,7 87,6 1,0
2a. Sysselsättningsgraden 67,4 67,2 67,1 1,7
Män 70,0 69,8 69,6 2,2
Kvinnor 64,7 64,6 64,4 1,3
15-24 år 39,1 38,9 38,6 3,1
20-64 år 81,0 80,8 80,6 1,8
2b. Relativa arbetslöshetstalet 8,6 8,6 8,8 ‑1,1
Män 8,4 8,6 8,7 ‑1,5
Kvinnor 8,7 8,7 8,8 ‑0,7
15-24 år 23,8 24,3 24,9 ‑5,9
20-64 år 7,8 7,8 7,9 ‑1,0

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2020

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2020

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU januari publiceras 2021-02-23, kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Simon Nissling

Telefon
010-479 41 25
E-post
simon.nissling@scb.se

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se