Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2019

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Statistiknyhet från SCB 2019-03-14 9.30

Antalet sysselsatta ökade med 54 000 i februari 2019, icke säsongrensat, medan arbetslöshetstalet var 6,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökade och att arbetslösheten minskade till 6,2 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 451 000 i februari 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 jämfört med motsvarande månad 2018. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 54 000 till 2 591 000 och antalet män i arbetskraften uppgick till 2 860 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,7 procent. För kvinnor ökade det med 1,1 procentenheter till 70,4 procent och för män uppgick det till 75,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i februari 2019 till 5 505 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

I februari 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 093 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 54 000 jämfört med februari 2018. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 424 000 och antalet sysselsatta män var 2 669 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent, bland kvinnor uppgick den till 65,8 procent och bland män till 70,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i februari 2019 till 5 164 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I februari 2019 uppgick antalet anställda till 4 619 000 icke säsongrensat, en ökning med 64 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda kvinnor var 2 292 000 och antalet anställda män var 2 327 000. Antalet fast anställda ökade med 65 000 till 3 887 000 varav 1 889 000 var kvinnor och 1 998 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 732 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av såväl antalet fast som antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2019 till i genomsnitt 167,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 157,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 358 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 167 000 och antalet arbetslösa män var 191 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 procent bland kvinnor och till 6,7 procent bland män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år ökade med 23 000 till 118 000. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 19,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 75 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2019 uppgick antalet arbetslösa till 341 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av antalet arbetslösa och en minskning av andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 107 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,3 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i februari 2019 motsvarar 408 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år ökade med 0,7 procentenheter och uppgick till 87,4 procent i februari 2019, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 84,9 procent, en ökning med 1,2 procentenheter, och bland män till 89,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,1 procent.

I februari 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,3 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 80,1 procent och bland män var den 84,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,2 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,8 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,6 procent och bland män var den 6,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 5,5 procent.

Samband på arbetsmarknaden februari 2019, 15–74 år

Figur: Samband på arbetsmarknaden, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talFebruari 2019Februari 2018Förändring
sedan
Februari
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 494     7 443   51   .
Män
3 812     3 783   29   .
Kvinnor
3 682     3 660   22   .
15-24 år
1 156     1 158   ‑3   .
20-64 år
5 820     5 779   41   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 451 ±41 72,7 5 376 72,2 75 * 49
Män
2 860 ±30 75,0 2 839 75,0 21   35
Kvinnor
2 591 ±32 70,4 2 537 69,3 54 * 37
15-24 år
596 ±25 51,6 581 50,2 15   29
20-64 år
5 088 ±34 87,4 5 012 86,7 77 * 40
2a. Sysselsatta
5 093 ±42 68,0 5 039 67,7 54 * 49
Män
2 669 ±32 70,0 2 645 69,9 24   38
Kvinnor
2 424 ±33 65,8 2 394 65,4 30   39
15-24 år
478 ±24 41,4 487 42,0 ‑8   29
20-64 år
4 792 ±36 82,3 4 725 81,8 67 * 42
Anställda
4 619 ±47   4 555   64 * 54
Män
2 327 ±37   2 301   25   43
Kvinnor
2 292 ±34   2 254   39   39
15-24 år
471 ±24   475   ‑5   28
20-64 år
4 383 ±43   4 318   65 * 49
Fast
3 887 ±45   3 822   65 * 51
Tidsbegränsat
732 ±38   733   ‑1   49
Undersysselsatta [1]
229 ±23 4,5 234 4,6 ‑5   27
Män
112 ±16 4,2 110 4,2 2   19
Kvinnor
117 ±16 4,8 124 5,2 ‑7   19
15-24 år
72 ±13 15,1 58 11,9 14   15
20-64 år
201 ±21 4,2 210 4,5 ‑10   25
I arbete
4 560 ±48   4 537   23   61
Män
2 449 ±36   2 439   10   45
Kvinnor
2 111 ±37   2 098   13   46
Arbetade timmar
167 400 ±1 900   165 700   1 700   2 300
Män
94 300 ±1 500   93 500   800   1 800
Kvinnor
73 100 ±1 400   72 300   800   1 600
2b. Arbetslösa
358 ±26 6,6 337 6,3 21   35
därav heltidsstuderande
131 ±17   130   1   24
Män
191 ±19 6,7 194 6,8 ‑3   26
Kvinnor
167 ±19 6,4 143 5,6 24   26
15-24 år
118 ±16 19,7 95 16,3 23 * 22
20-64 år
296 ±23 5,8 287 5,7 9   31
Arbetslösa mer än 6 mån
97 ±14 29,6 97 32,7 ‑1   19
3. Ej i arbetskraften
2 043 ±41   2 067   ‑24   49
Män
952 ±30   944   8   35
Kvinnor
1 091 ±32   1 123   ‑32   37
15-24 år
560 ±25   577   ‑17   29
20-64 år
731 ±34   767   ‑36   40
Latent arbetssökande
117 ±19   114   3   22
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
16 300 ±1 000   15 600   700   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talFebruari
2019
Antal
Januari
2019
Antal
December
2018
Antal
Årsförändringstakten
i Februari 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 493 7 488 7 484 52
Män
3 811 3 808 3 805 32
Kvinnor
3 682 3 680 3 679 20
15-24 år
1 153 1 153 1 153 4
20-64 år
5 819 5 815 5 812 41
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 505 5 500 5 494 61
Män
2 885 2 883 2 880 29
Kvinnor
2 620 2 617 2 614 32
15-24 år
624 624 624 ‑1
20-64 år
5 123 5 118 5 112 63
2a. Sysselsatta
5 164 5 158 5 151 78
Män
2 708 2 704 2 701 38
Kvinnor
2 457 2 453 2 450 41
15-24 år
517 516 516 4
20-64 år
4 839 4 832 4 825 80
Anställda
4 676 4 668 4 661 88
Män
2 355 2 351 2 347 50
Kvinnor
2 321 2 318 2 314 38
15-24 år
506 506 506 6
20-64 år
4 421 4 414 4 406 85
Fast
3 905 3 900 3 895 65
Tidsbegränsat
770 768 766 24
I arbete
4 366 4 362 4 358 49
Män
2 341 2 339 2 337 25
Kvinnor
2 025 2 023 2 021 24
Arbetade timmar
157 700 157 500 157 200 3 000
Män
88 400 88 400 88 300 1 100
Kvinnor
69 300 69 100 69 000 1 900
2b. Arbetslösa
341 342 343 ‑18
Män
177 178 179 ‑9
Kvinnor
163 164 164 ‑8
15-24 år
107 108 108 ‑5
20-64 år
284 285 287 ‑17
3. Ej i arbetskraften
1 988 1 989 1 990 ‑8
Män
926 926 925 4
Kvinnor
1 062 1 063 1 064 ‑12
15-24 år
529 529 529 5
20-64 år
696 697 700 ‑22

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentFebruari
2019
Andel
Januari
2019
Andel
December
2018
Andel
Årsförändringstakten
i Februari 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,5 73,4 73,4 0,3
Män
75,7 75,7 75,7 0,1
Kvinnor
71,2 71,1 71,1 0,5
15-24 år
54,1 54,1 54,1 ‑0,2
20-64 år
88,1 88,0 88,0 0,5
2a. Sysselsättningsgraden
68,9 68,9 68,8 0,6
Män
71,1 71,0 71,0 0,4
Kvinnor
66,7 66,7 66,6 0,7
15-24 år
44,8 44,8 44,8 0,2
20-64 år
83,2 83,1 83,0 0,8
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,2 6,2 6,3 ‑0,4
Män
6,2 6,2 6,2 ‑0,4
Kvinnor
6,2 6,3 6,3 ‑0,4
15-24 år
17,2 17,3 17,3 ‑0,7
20-64 år
5,5 5,6 5,6 ‑0,4

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2019

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2019

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Under de senaste månaderna har bortfallet i undersökningen varit större än normalt. Det ökade bortfallet har gett en något större osäkerhet i skattningarna men genomförda kontroller indikerar att skattningarnas nivå inte har påverkats.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för mars publiceras 2019-04-18 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstrom@scb.se