Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2020

Antalet arbetslösa ökade

Statistiknyhet från SCB 2020-03-13 9.30

I februari 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 077 000. Antalet arbetslösa ökade med 57 000 och uppgick till 454 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 168,4 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta och antalet arbetslösa. Även andelen arbetslösa ökade vilken uppgick till 7,2 procent.

Arbetskraften

I februari 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 531 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 104 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män i arbetskraften ökade med 59 000 till 2 921 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 610 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,4 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var arbetskraftstalet 76,2 procent och bland kvinnor 70,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 550 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,7 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 077 000 i februari 2020, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män var 2 685 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 392 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent, bland män var den 70,0 procent och bland kvinnor 64,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 152 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Däremot uppvisade sysselsättningsgraden endast på en liten förändring och uppgick till 68,4 procent.

Anställda

I februari 2020 uppgick antalet anställda till 4 610 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 344 000 och bland kvinnor var 2 266 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 894 000 varav 2 020 000 män och 1 874 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 716 000 personer. Bland män var 325 000 tidsbegränsat anställda och bland kvinnor var det 392 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2020 till i genomsnitt 168,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick i genomsnitt till 154,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 57 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 218 000, en ökning med 40 000, och antalet arbetslösa män var 236 000. Arbetslöshetstalet var 8,3 procent bland kvinnor, en ökning med 1,4 procentenheter, och 8,1 procent bland män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 140 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 101 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2020 uppgick antalet arbetslösa till 399 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av antalet arbetslösa och på en ökning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 128 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 20,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2020 uppgick det till i genomsnitt 20,4 miljoner timmar per vecka, en ökning med 2,6 miljoner timmar. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i februari 2020 till 87,6 procent, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter. Bland män var det 90,7 procent och bland kvinnor 84,2 procent. Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet vilket uppgick till 87,6 procent.

I februari 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,0 procent och bland kvinnor 78,2 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,0 procent. Det är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet bland personer i åldern 20-64 år till 7,3 procent i februari 2020, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män låg arbetslösheten på 7,4 procent och bland kvinnor på 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet vilket uppgick till 6,4 procent.

Kompletterande information avseende AKU

Statistiken för AKU februari baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att SCB avbrutit samarbetet med den externa leverantör som sedan maj 2018 ansvarat för datainsamlingen för halva AKU:s urval innebär dock att statistiken baseras på ett mindre urval och därför är mer osäker. Detta gäller allmänt, men kan bli extra märkbart för skattningar på mer finfördelad nivå.

Att osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större innebär att osäkerhetsintervallen blir större. Det medför också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna än tidigare för att det ska vara en statistiskt säkerställd förändring. Det bör påpekas att den större osäkerheten som beskrivs här inte avser större skevheter (bias) i skattningarna utan endast större osäkerhetsintervall.

Även säsongrensade och utjämnade data påverkas men i absoluta termer blir effekten mindre än för nivå- och förändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar från flera tidpunkter.

Urvalet för undersökningen kommer att utökas under våren för att minska problematiken av ett mindre urval. Dessutom kommer SCB att arbeta med nya uppgifter från Skatteverket i syfte att förbättra skattningsförfarandet och därmed ytterligare minska osäkerheten i skattningarna.

Samband på arbetsmarknaden februari 2020, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talFebruari 2020Februari 2019Förändring
sedan
Februari
2019
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3) 7 532     7 494   38   .
Män 3 833     3 812   21   .
Kvinnor 3 699     3 682   17   .
15-24 år 1 155     1 156   ‑1   .
20-64 år 5 863     5 820   44   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 531 ±56 73,4 5 427 72,4 104 * 69
Män 2 921 ±39 76,2 2 862 75,1 59 * 48
Kvinnor 2 610 ±44 70,5 2 565 69,7 45   54
15-24 år 615 ±32 53,3 603 52,2 12   40
20-64 år 5 134 ±45 87,6 5 031 86,4 103 * 56
2a. Sysselsatta 5 077 ±56 67,4 5 030 67,1 47   69
Män 2 685 ±43 70,0 2 643 69,3 42   53
Kvinnor 2 392 ±45 64,7 2 387 64,8 5   55
15-24 år 476 ±32 41,2 460 39,8 15   39
20-64 år 4 759 ±48 81,2 4 712 81,0 46   59
Anställda 4 610 ±63   4 571   40   76
Män 2 344 ±49   2 309   35   60
Kvinnor 2 266 ±47   2 262   4   56
15-24 år 465 ±32   452   14   39
20-64 år 4 356 ±57   4 319   37   69
Fast 3 894 ±61   3 841   53   73
Tidsbegränsat 716 ±51   729   ‑13   66
Undersysselsatta [1] 284 ±33 5,6 290 5,8 ‑6   40
Män 146 ±24 5,4 145 5,5 2   29
Kvinnor 138 ±23 5,8 145 6,1 ‑7   28
15-24 år 75 ±18 15,8 92 20,0 ‑17   22
20-64 år 258 ±31 5,4 248 5,3 10   38
I arbete 4 607 ±64   4 512   94 * 83
Män 2 507 ±47   2 425   82 * 61
Kvinnor 2 100 ±50   2 088   12   65
Arbetade timmar*** .. ..   ..   .. . ..
Män .. ..   ..   .. . ..
Kvinnor .. ..   ..   .. . ..
2b. Arbetslösa 454 ±37 8,2 397 7,3 57 * 52
därav heltidsstuderande 165 ±26   158   7   36
Män 236 ±28 8,1 219 7,6 17   39
Kvinnor 218 ±28 8,3 178 6,9 40 * 39
15-24 år 140 ±23 22,7 143 23,7 ‑3   32
20-64 år 375 ±34 7,3 319 6,3 57 * 47
Arbetslösa mer än 6 mån 110 ±21 25,8 96 26,2 14   29
3. Ej i arbetskraften 2 002 ±56   2 068   ‑66   69
Män 912 ±39   950   ‑38   48
Kvinnor 1 090 ±44   1 117   ‑28   54
15-24 år 539 ±32   552   ‑13   40
20-64 år 730 ±45   789   ‑59 * 56
Latent arbetssökande 163 ±28   140   23   34
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 20 400 ±1 400   17 800   2 600 * 1 900

*** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talFebruari
2020
Antal
Januari
2020
Antal
December
2019
Antal
Årsförändringstakten
i Februari 2020
Antal
1. Befolkningen (=2+3) 7 532 7 529 7 527 30
Män 3 833 3 832 3 830 15
Kvinnor 3 699 3 698 3 696 15
15-24 år 1 153 1 153 1 154 ‑6
20-64 år 5 863 5 859 5 855 45
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 550 5 544 5 537 74
Män 2 921 2 916 2 910 62
Kvinnor 2 629 2 628 2 627 13
15-24 år 629 630 630 ‑6
20-64 år 5 134 5 129 5 123 62
2a. Sysselsatta 5 152 5 149 5 146 32
Män 2 710 2 707 2 705 33
Kvinnor 2 442 2 442 2 442 ‑1
15-24 år 502 503 504 ‑12
20-64 år 4 808 4 805 4 802 33
Anställda 4 645 4 642 4 640 26
Män 2 338 2 336 2 334 22
Kvinnor 2 306 2 306 2 305 4
15-24 år 489 490 491 ‑10
20-64 år 4 378 4 376 4 372 33
Fast 3 884 3 882 3 880 17
Tidsbegränsat 761 760 760 9
I arbete 4 345 4 342 4 339 35
Män 2 353 2 350 2 347 37
Kvinnor 1 992 1 993 1 993 ‑2
Arbetade timmar*** .. .. .. ..
Män .. .. .. ..
Kvinnor .. .. .. ..
2b. Arbetslösa 399 395 391 42
Män 211 208 206 29
Kvinnor 188 187 186 14
15-24 år 128 127 127 6
20-64 år 326 324 321 30
3. Ej i arbetskraften 1 982 1 985 1 989 ‑44
Män 912 916 920 ‑47
Kvinnor 1 070 1 069 1 069 2
15-24 år 524 524 524 0
20-64 år 729 730 732 ‑18

*** Korrigerade siffror avseende arbetade timmar för perioden 202002-202007 finns i tabellen "Korrigerade tabeller, arbetade timmar" på www.scb.se/AM0401

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentFebruari
2020
Andel
Januari
2020
Andel
December
2019
Andel
Årsförändringstakten
i Februari 2020
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 73,7 73,6 73,6 0,7
Män 76,2 76,1 76,0 1,3
Kvinnor 71,1 71,1 71,1 0,1
15-24 år 54,6 54,6 54,6 ‑0,2
20-64 år 87,6 87,5 87,5 0,4
2a. Sysselsättningsgraden 68,4 68,4 68,4 0,2
Män 70,7 70,7 70,6 0,6
Kvinnor 66,0 66,0 66,1 ‑0,3
15-24 år 43,5 43,6 43,7 ‑0,8
20-64 år 82,0 82,0 82,0 ‑0,1
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,2 7,1 7,1 0,7
Män 7,2 7,1 7,1 0,8
Kvinnor 7,2 7,1 7,1 0,5
15-24 år 20,3 20,2 20,1 1,1
20-64 år 6,4 6,3 6,3 0,5

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2020

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2020

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för mars publiceras 2020-04-21, kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se

Torbjörn Aschan

Telefon
010-479 68 62
E-post
torbjörn.aschan@scb.se