Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2021

Viss ljusning på en dämpad arbetsmarknad

Statistiknyhet från SCB 2021-03-18 9.30

Från och med den 1 januari 2021 anpassades AKU till EU:s nya ramlag för den sociala statistiken. Förändringarna innebär att statistiken för tillfället är mer osäker, särskilt vid jämförelser över tid. I februari 2021 uppgick antalet sysselsatta till 4 949 000. Antalet arbetslösa var 531 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,7 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 163,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i februari uppgick till 4 992 000 personer, en ökning mot januari. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya ramlagen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år för originalvärden. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021. Däremot avrådes från jämförelser mot föregående år till följd av att utvecklingarna som beskrivs i säsongrensade serier kan bero både på ramlagsförändringar och reella förändringar, som i nuläget inte går att särskilja.

Antalet sysselsatta har minskat dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Definitionsförändringen och det nya viktningsförfarandet innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under februari månad sammantaget är cirka 100 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utfallet för arbetslösa för februari 2021 bör tolkas med viss försiktighet då bortfallet kan ha påverkat nivån för antal och andel arbetslösa.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I februari 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 479 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 915 000 och antalet kvinnor var 2 564 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,9 procent. Bland kvinnor var det 69,5 procent och bland män 76,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 476 000 och arbetskraftstalet uppgick till 72,9 procent. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Utfallet för arbetskraften har påverkats av definitionsändringen för sysselsatta men även av den nya informationen som används vid estimationen.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 4 949 000 i februari 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 301 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 648 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 65,9 procent. Bland kvinnor var den 62,3 procent och bland män uppgick den till 69,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 4 992 000 och sysselsättningsgraden var 66,5 procent. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Antalet sysselsatta har påverkats av definitionsändringen där vissa helt frånvarande inte längre klassas som sysselsatta. Även den nya informationen som används vid estimationen påverkar utfallet.

Anställda

I februari 2021 uppgick antalet anställda till 4 435 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 170 000 och antalet anställda män var 2 266 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 833 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 602 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 504 000. Antalet fast anställda var 3 834 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 670 000. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet anställda.

Anställda är en delmängd av de sysselsatta som har påverkats av både definitionsändringen och den nya informationen som används vid estimationen.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i februari 2021 till i genomsnitt 163,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 150,0 miljoner timmar per vecka, en ökning jämfört med föregående månad.

Antalet arbetade timmar kan påverkas av den nya informationen som används vid estimationen.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i februari 2021 till 4 525 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i februari 2021 uppgick de till 1 057 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i februari 2021 till 432 000. Av dessa var 153 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 63 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 54 000. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 34 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 252 000. Jämfört med januari 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet personer i arbete.

Då det har skett förändringar i definitionen av sysselsatta där vissa helt frånvarande inte längre klassas som sysselsatta kan antalet i arbete ha påverkats.

Arbetslösheten

I februari 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 531 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,7 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 267 000, motsvarande 9,2 procent, och antalet arbetslösa kvinnor var 263 000, motsvarande 10,3 procent.

I februari 2021 uppgick antalet arbetslösa till 484 000 enligt säsongrensade och utjämnade data vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent.

Bortfallet i februari 2021 kan ha påverkat nivån för antal och andel arbetslösa så utfallet bör tolkas med viss försiktighet.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2021 uppgick det till i genomsnitt 25,9 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 648 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I februari 2021 uppgick antalet latent arbetssökande till 278 000 personer och antalet undersysselsatta var 356 000.

För de latent arbetssökande kan den förändrade mätmetoden liksom pandemin ha påverkat nivån.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 75 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under februari 2021. Detta innebär att 17,8 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 17,7 procent bland män och 17,8 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 16,3 procent, motsvarande 60 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 25,4 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 146 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 37,0 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 19,0 procent upplevde att de fått mer att göra.

Av de som inte var sysselsatta och slutat sitt arbete sedan mars 2020 var det 178 000 som uppgav att det var som en följd av pandemin.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under februari 2021 stod 2 033 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 84 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden februari 2021, 15–74 år

bild

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Februari 2021
  Antal   Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) 7 512 ±13  
Män 3 820 ±10  
Kvinnor 3 692 ±9  
15-24 år 1 149 ±5  
20-64 år 5 857 ±11  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 479 ±59 72,9
Män 2 915 ±45 76,3
Kvinnor 2 564 ±48 69,5
15-24 år 556 ±28 48,4
20-64 år 5 071 ±52 86,6
2a. Sysselsatta 4 949 ±55 65,9
Män 2 648 ±48 69,3
Kvinnor 2 301 ±49 62,3
15-24 år 410 ±23 35,6
20-64 år 4 618 ±50 78,9
Anställda 4 435 ±61  
Män 2 266 ±53  
Kvinnor 2 170 ±51  
15-24 år 407 ±23  
20-64 år 4 199 ±59  
Fast 3 833 ±65  
Tidsbegränsat 602 ±49  
Undersysselsatta [1] 356 ±39 7,2
Män 182 ±28 6,9
Kvinnor 173 ±27 7,5
15-24 år 94 ±20 23,0
20-64 år 318 ±37 6,9
I arbete 4 525 ±61  
Män 2 466 ±52  
Kvinnor 2 059 ±52  
Arbetade timmar 163 900 ±2 500  
Män 92 400 ±2 100  
Kvinnor 71 500 ±2 000  
2b. Arbetslösa 531 ±40 9,7
därav heltidsstuderande 204 ±32  
Män 267 ±33 9,2
Kvinnor 263 ±33 10,3
15-24 år 146 ±25 26,3
20-64 år 454 ±36 8,9
Arbetslösa mer än 6 mån 154 ±26 32,3
3. Ej i arbetskraften 2 033 ±59  
Män 906 ±45  
Kvinnor 1 128 ±48  
15-24 år 593 ±28  
20-64 år 785 ±52  
Latent arbetssökande 278 ±38  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 25 900 ±1 600  

1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Februari
2021
Antal
Januari
2021
Antal
December
2020
Antal
Årsförändringstakten
i Februari 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) 7 513 7 515 7 537 ‑23
Män 3 820 3 822 3 835 ‑18
Kvinnor 3 693 3 693 3 702 ‑4
15-24 år 1 146 1 147 1 154 ‑2
20-64 år 5 857 5 857 5 873 3
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 476 5 467 5 563 105
Män 2 894 2 889 2 935 57
Kvinnor 2 582 2 578 2 628 48
15-24 år 588 587 593 6
20-64 år 5 082 5 074 5 165 89
2a. Sysselsatta 4 992 4 983 5 078 105
Män 2 647 2 641 2 684 77
Kvinnor 2 345 2 343 2 394 27
15-24 år 449 448 451 18
20-64 år 4 668 4 661 4 752 82
Anställda 4 504 4 495 4 577 100
Män 2 282 2 275 2 319 78
Kvinnor 2 222 2 220 2 258 22
15-24 år 441 440 443 22
20-64 år 4 264 4 257 4 337 76
Fast 3 834 3 828 3 879 66
Tidsbegränsat 670 667 698 34
I arbete 4 252 4 239 4 329 156
Män 2 298 2 290 2 333 89
Kvinnor 1 954 1 948 1 996 67
Arbetade timmar 150 000 149 800 149 800 2 100
Män 84 100 84 000 84 400 1 300
Kvinnor 66 000 65 900 65 300 900
2b. Arbetslösa 484 484 485 0
Män 247 249 251 ‑21
Kvinnor 237 235 234 21
15-24 år 139 140 142 ‑12
20-64 år 414 413 413 7
3. Ej i arbetskraften 2 037 2 047 1 974 ‑127
Män 926 932 900 ‑75
Kvinnor 1 111 1 115 1 074 ‑52
15-24 år 558 559 561 ‑8
20-64 år 775 783 708 ‑87

*För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU februari 2021 är årsförändringstakten prickad.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Februari
2021
Andel
Januari
2021
Andel
December
2020
Andel
Årsförändringstakten
i Februari 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 72,9 72,8 73,8 1,6
Män 75,8 75,6 76,5 1,8
Kvinnor 69,9 69,8 71,0 1,4
15-24 år 51,3 51,2 51,4 0,6
20-64 år 86,8 86,6 87,9 1,5
2a. Sysselsättningsgraden 66,5 66,3 67,4 1,6
Män 69,3 69,1 70,0 2,4
Kvinnor 63,5 63,4 64,7 0,8
15-24 år 39,2 39,0 39,1 1,6
20-64 år 79,7 79,6 80,9 1,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet 8,8 8,9 8,7 ‑0,2
Män 8,5 8,6 8,6 ‑0,9
Kvinnor 9,2 9,1 8,9 0,6
15-24 år 23,6 23,8 23,9 ‑2,3
20-64 år 8,1 8,1 8,0 0,0

*För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU februari 2021 är årsförändringstakten prickad.

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Namnlös

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Namnlös

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU mars publiceras 2021-04-27, kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Krister Näsén

Telefon
010-479 49 08
E-post
krister.nasen@scb.se

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se