Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2023

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska

Statistiknyhet från SCB 2023-03-17 8.00

I februari 2023 var 5 169 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 jämfört med februari 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 5,9 procent. Antalet arbetslösa var 459 000 och arbetslöshetstalet var 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 32 000 till 128 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet var 7,4 procent.

– Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska under februari 2023, vilket den har gjort under en längre tid. Vi ser även en ökning i antalet sysselsatta och arbetade timmar. Arbetsmarknaden visar ännu inga tydliga tecken på avmattning, säger Charlotte Breitz, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I februari 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 628 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 92 000 jämfört med februari 2022. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 103 000 till 2 689 000 och antalet män uppgick till 2 939 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,2 procent. Bland kvinnor var det 72,2 procent, en ökning med 2,2 procentenheter, och bland män var det 76,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 660 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,8 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 169 000 i februari 2023, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 personer jämfört med februari föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 79 000 till 2 470 000 och antalet sysselsatta män var 2 699 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,2 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 66,4 procent, en ökning med 1,7 procentenheter, och för män var den 69,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 243 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,3 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I februari 2023 uppgick antalet anställda till 4 692 000, enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 137 000 jämfört med februari 2022. Antalet anställda kvinnor ökade med 91 000 till 2 343 000 och antalet anställda män var 2 349 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 002 000 personer, en ökning med 99 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 952 000 och antalet män var 2 050 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 690 000 personer, av dessa var 391 000 kvinnor och 299 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 734 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 4 003 000 och för tidsbegränsat anställda 731 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av antalet anställda och fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2023 till i genomsnitt 172,8 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 5,9 procent jämfört med februari 2022.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 160,0 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 459 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 219 000 och antalet män var 240 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,1 procent för kvinnor och för män var det 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, minskade med 32 000 till 128 000. Av de långtidsarbetslösa var 53 000 kvinnor och 75 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 170 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 118 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 417 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Det är en ökning i antalet arbetslösa jämfört med närliggande månader. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 150 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,2 procent. För ungdomarna är det en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2023 uppgick det till i genomsnitt 20,7 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 518 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Samband på arbetsmarknaden februari 2023, 15–74 år

Diagram

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Februari 2023 Februari 2022 Förändring
sedan
Februari
2022
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 581 ±14   7 514   67   .
Män 3 859 ±11   3 821   38   .
Kvinnor 3 722 ±9   3 693   29   .
15-24 år 1 179 ±8   1 148   31   .
20-64 år 5 922 ±11   5 864   58   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 628 ±58 74,2 5 536 73,7 92 * 70
Män 2 939 ±45 76,2 2 950 77,2 ‑11   54
Kvinnor 2 689 ±48 72,2 2 586 70,0 103 * 57
15-24 år 643 ±32 54,6 583 50,8 60 * 39
20-64 år 5 160 ±51 87,1 5 086 86,7 74 * 61
2a. Sysselsatta 5 169 ±54 68,2 5 101 67,9 67 * 65
Män 2 699 ±47 69,9 2 710 70,9 ‑11   56
Kvinnor 2 470 ±49 66,4 2 391 64,7 79 * 59
15-24 år 473 ±27 40,1 442 38,5 31   32
20-64 år 4 814 ±51 81,3 4 742 80,9 72 * 61
Anställda 4 692 ±61   4 555   137 * 71
Män 2 349 ±52   2 303   46   61
Kvinnor 2 343 ±51   2 252   91 * 59
15-24 år 465 ±26   434   30   31
20-64 år 4 411 ±58   4 302   109 * 68
Fast 4 002 ±66   3 903   99 * 77
Tidsbegränsat 690 ±54   652   38   69
Undersysselsatta [2] 302 ±37 5,8 288 5,7 14   44
Män 158 ±26 5,8 152 5,6 6   31
Kvinnor 144 ±26 5,8 137 5,7 8   31
15-24 år 87 ±21 18,5 76 17,1 12   25
20-64 år 268 ±35 5,6 257 5,4 12   41
I arbete 4 744 ±61   4 558   186 * 77
Män 2 535 ±50   2 468   67 * 63
Kvinnor 2 209 ±53   2 090   119 * 67
Arbetade timmar 172 800 ±2 600   164 600   8 200 * 3 100
Män 95 800 ±2 200   92 100   3 700 * 2 600
Kvinnor 77 000 ±2 100   72 400   4 600 * 2 400
2b. Arbetslösa 459 ±40 8,2 435 7,9 24   54
därav heltidsstuderande 189 ±30   162   27   41
Män 240 ±31 8,2 240 8,1 0   42
Kvinnor 219 ±32 8,1 195 7,5 24   43
15-24 år 170 ±28 26,4 141 24,2 29   37
20-64 år 346 ±34 6,7 344 6,8 2   46
Arbetslösa mer än 6 mån 128 ±22 31,8 160 41,1 ‑32 * 30
3. Ej i arbetskraften 1 953 ±59   1 978   ‑25   70
Män 920 ±45   871   49   54
Kvinnor 1 033 ±48   1 107   ‑74 * 57
15-24 år 536 ±32   565   ‑29   39
20-64 år 761 ±51   778   ‑17   60
Latent arbetssökande 233 ±35   259   ‑26   42
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 20 700 ±1 500   21 700   ‑1 000   2 000

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd"

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Februari
2023
Antal
Januari
2023
Antal
December
2022
Antal
Årsförändringstakten
i Februari 2023
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 567 7 562 7 558 56
Män 3 850 3 847 3 844 31
Kvinnor 3 718 3 716 3 713 25
15-24 år 1 182 1 180 1 179 18
20-64 år 5 908 5 905 5 901 43
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 660 5 653 5 647 83
Män 2 974 2 973 2 972 15
Kvinnor 2 686 2 680 2 675 68
15-24 år 679 678 677 10
20-64 år 5 193 5 187 5 182 65
2a. Sysselsatta 5 243 5 237 5 232 69
Män 2 763 2 762 2 762 6
Kvinnor 2 480 2 475 2 470 63
15-24 år 528 528 529 1
20-64 år 4 872 4 867 4 862 62
Anställda 4 734 4 728 4 722 79
Män 2 399 2 397 2 397 14
Kvinnor 2 336 2 331 2 325 64
15-24 år 514 515 516 ‑5
20-64 år 4 445 4 439 4 434 72
Fast 4 003 3 996 3 989 89
Tidsbegränsat 731 732 734 ‑11
I arbete 4 498 4 486 4 474 147
Män 2 425 2 422 2 418 41
Kvinnor 2 073 2 064 2 056 106
Arbetade timmar 160 000 159 600 159 100 5 100
Män 90 300 90 100 90 000 2 100
Kvinnor 69 700 69 400 69 200 2 900
2b. Arbetslösa 417 416 415 14
Män 212 211 210 9
Kvinnor 206 205 205 5
15-24 år 150 150 149 9
20-64 år 320 320 320 3
3. Ej i arbetskraften 1 907 1 909 1 911 ‑28
Män 875 874 873 16
Kvinnor 1 031 1 035 1 038 ‑44
15-24 år 503 502 501 8
20-64 år 716 717 719 ‑21

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Februari
2023
Andel
Januari
2023
Andel
December
2022
Andel
Årsförändringstakten
i Februari 2023
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,8 74,8 74,7 0,5
Män 77,3 77,3 77,3 ‑0,2
Kvinnor 72,3 72,1 72,0 1,4
15-24 år 57,4 57,5 57,5 ‑0,1
20-64 år 87,9 87,9 87,8 0,4
2a. Sysselsättningsgraden 69,3 69,3 69,2 0,4
Män 71,8 71,8 71,9 ‑0,4
Kvinnor 66,7 66,6 66,5 1,3
15-24 år 44,7 44,8 44,9 ‑0,6
20-64 år 82,5 82,4 82,4 0,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,4 7,4 7,4 0,1
Män 7,1 7,1 7,1 0,3
Kvinnor 7,7 7,7 7,7 0,0
15-24 år 22,2 22,1 22,0 1,0
20-64 år 6,2 6,2 6,2 0,0

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2023-03-28, kl. 08:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Charlotte Breitz

Telefon
010-479 40 63
E-post
charlotte.breitz@scb.se

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se