Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2022

Antalet anställda ökar

Statistiknyhet från SCB 2022-05-10 8.00

Under första kvartalet 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 076 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 154 000 jämfört med första kvartalet 2021. Antalet fast anställda ökade med 82 000 till 3 905 000, och antalet tidsbegränsat anställda ökade med 47 000 till 657 000. Andelen arbetslösa var 8,1 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 159,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,5 procent och arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen se: Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se).

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande, se länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se). Ytterligare länkade serier planeras att publiceras i juni 2022.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 525 000 under första kvartalet 2022, icke säsongrensat, vilket är en ökning jämfört med första kvartalet 2021 med 75 000 personer. Antalet kvinnor var 2 606 000, en ökning med 47 000, och antalet män uppgick till 2 919 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,5 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. För kvinnor uppgick det till 70,5 procent, en ökning med 1,2 procentenheter, och för män till 76,4 procent, en ökning med 0,8 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften, jämfört med närliggande kvartal. Antalet personer i arbetskraften uppgick under första kvartalet 2022 till 5 578 000, vilket motsvarar 74,3 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

Under första kvartalet 2022 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 076 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 154 000 personer jämfört med första kvartalet 2021. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,5 procent, en ökning med 2,0 procentenheter. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 380 000, en ökning med 72 000, och antalet män var 2 696 000, en ökning med 82 000. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,4 procent, en ökning med 1,9 procentenheter, och bland män var den 70,6 procent, en ökning med 2,2 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick under första kvartalet 2022 till 5 146 000 och det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

Under första kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 4 562 000, icke säsongrensat, en ökning med 129 000 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Av dessa var 2 233 000 kvinnor, en ökning med 52 000, och 2 328 000 var män, en ökning med 77 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 905 000 personer, vilket är en ökning med 82 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 871 000, en ökning med 39 000, och antalet fast anställda män var 2 034 000, en ökning med 43 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 657 000 personer, vilket är en ökning med 47 000. Av dessa var 362 000 kvinnor, och antalet män ökade med 34 000 till 294 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 628 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 920 000 och för tidsbegränsat anställda 708 000. Jämfört med närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 159,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under första kvartalet 2022. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,0 miljoner timmar per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under första kvartalet 2022 arbetade 4 005 000 personer heltid, vilket är en ökning med 168 000 personer jämfört med första kvartalet 2021. Av dessa var 1 743 000 kvinnor, en ökning med 101 000, och 2 262 000 var män, en ökning med 67 000. Totalt arbetade 308 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 610 000 personer lång deltid (20–34 timmar), en minskning med 43 000.

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under första kvartalet 2022 till 31,3 timmar per vecka. Jämfört med första kvartalet 2021 innebär det en minskning med 0,5 timmar. För kvinnor var antalet timmar 29,3, och för män var antalet 33,1 timmar, en minskning med 0,6 timmar.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 285 000 undersysselsatta under första kvartalet 2022, vilket jämfört med första kvartalet 2021 är en minskning med 49 000 personer. Bland de undersysselsatta var 134 000 kvinnor, en minskning med 31 000, och 151 000 var män. Undersysselsatta utgjorde 5,6 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under första kvartalet 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 449 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 79 000 personer jämfört med första kvartalet 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,1 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 226 000, en minskning med 25 000, och antalet arbetslösa män var 223 000, en minskning med 54 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,7 procent bland kvinnor, en minskning med 1,1 procentenheter, och 7,6 procent bland män, en minskning med 2,0 procentenheter.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antal och andel arbetslösa, i relation till de föregående kvartalen. Under första kvartalet 2022 uppgick antalet arbetslösa till 432 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 146 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 24,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 99 000 heltidsstuderande.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antal och andel arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 142 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,6 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under första kvartalet 2022 bestod denna grupp av 1 990 000 personer, en minskning med 76 000 personer jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet kvinnor var 1 089 000, en minskning med 46 000, och antalet män var 901 000.

Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 880 000 pensionärer, en minskning med 27 000 personer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 670 000, en minskning med 46 000. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 262 000, en ökning med 66 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15–74 år var 275 000 personer under första kvartalet 2022. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet latent arbetssökande 132 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under första kvartalet 2022 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,9 miljoner timmar per vecka, en minskning med 4,5 miljoner timmar jämfört med första kvartalet 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 548 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Befolkningen som redovisas i AKU utgörs av personer i åldern 15–74 år. Arbetsmarknadsdeltagandet bland de yngre och äldre i denna åldersgrupp är dock markant lägre av naturliga skäl, exempelvis för att det bland dessa finns en stor andel studerande och pensionärer. För att komma närmare det som kan anses utgöra kärnan av den arbetsföra befolkningen beskrivs situationen för åldersgruppen 20–64 år i följande avsnitt.

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 87,0 procent under första kvartalet 2022, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bland kvinnor uppgick det till 84,2 procent, en ökning med 1,0 procentenheter, och bland män till 89,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på ett arbetskraftstal, som uppgick till 87,7 procent.

Under första kvartalet 2022 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,9 procent icke säsongrensat, en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med första kvartalet 2021. Bland kvinnor var motsvarande siffra 77,8 procent, en ökning med 2,0 procentenheter, och bland män var den 83,8 procent, en ökning med 2,3 procentenheter. I förhållande till närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 81,9 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,0 procent, vilket är en minskning med 1,9 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2021. Bland kvinnor var arbetslösheten 7,6 procent, en minskning med 1,3 procentenheter, och bland män var den 6,5 procent, en minskning med 2,5 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen arbetslösa, som uppgick till 6,6 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20–64 år [1]

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 88,0 procent under första kvartalet 2022, enligt icke-säsongrensade data. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 86,1 procent, och bland inrikes födda män uppgick det till 89,8 procent. Bland utrikes födda i åldern 20–64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 84,2 procent, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2021. Motsvarande siffra var 79,0 procent bland utrikes födda kvinnor, en ökning med 2,7 procentenheter, och 89,3 procent bland utrikes födda män.

Under första kvartalet 2022 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 84,5 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 82,7 procent, och bland inrikes födda män ökade sysselsättningsgraden med 1,3 procentenheter till 86,3 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 70,5 procent, en ökning med 5,4 procentenheter. Bland utrikes födda kvinnor var motsvarande siffra 64,3 procent, en ökning med 5,4 procentenheter. Bland utrikes födda män uppgick sysselsättningsgraden till 76,6 procent, en ökning med 5,5 procentenheter.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 3,9 procent under första kvartalet 2022, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Både bland inrikes födda kvinnor och män uppgick arbetslöshetstalet till 3,9 procent, en minskning med 0,7 respektive 1,4 procentenheter. Andelen arbetslösa bland utrikes födda uppgick till 16,3 procent, en minskning med 4,9 procentenheter. Bland utrikes födda kvinnor var den 18,7 procent och bland män var den 14,3 procent, en minskning med 4,1 respektive 5,5 procentenheter.

[1] Säsongrensade och utjämnade data redovisas ej för inrikes respektive utrikes födda. Redovisningen uteblir eftersom serierna inte är länkade.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Kvartal 1 2022   Kvartal 1 2021 Förändring sedan kvartal 1 2021   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Antal Antal    
Befolkningen 7 515 ±10 7 516 ‑1    
Män 3 820 ±7 3 821 ‑2    
Kvinnor 3 695 ±6 3 695 1    
15-24 1 155 ±6 1 148 6    
Arbetskraften 5 525 ±32 5 450 75 * 40
Män 2 919 ±25 2 890 28   31
Kvinnor 2 606 ±26 2 559 47 * 33
15-24 600 ±17 562 38 * 22
Sysselsatta 5 076 ±30 4 922 154 * 37
Män 2 696 ±25 2 614 82 * 32
Kvinnor 2 380 ±26 2 308 72 * 33
15-24 454 ±14 410 45 * 18
Anställda 4 562 ±34 4 432 129 * 42
Män 2 328 ±28 2 251 77 * 35
Kvinnor 2 233 ±28 2 181 52 * 34
Fast anställda 3 905 ±37 3 823 82 * 45
Män 2 034 ±29 1 991 43 * 35
Kvinnor 1 871 ±29 1 832 39 * 35
Tidsbegränsat anställda 657 ±29 610 47 * 38
Män 294 ±19 260 34 * 26
Kvinnor 362 ±22 350 13   29
Undersysselsatta 285 ±20 334 ‑49 * 25
Män 151 ±14 168 ‑18   18
Kvinnor 134 ±14 165 ‑31 * 17
Arbetade timmar 159 000 ±1 500 156 400 2 600 * 1 800
Män 89 300 ±1 200 87 900 1 400   1 500
Kvinnor 69 700 ±1 100 68 500 1 200   1 400
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 157 700   157 100 600    
Män 88 500   88 200 300    
Kvinnor 69 200   68 900 300    
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 308 ±21 300 8   27
Män 136 ±15 132 4   19
Kvinnor 173 ±15 168 4   19
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 610 ±28 654 ‑43 * 35
Män 231 ±17 229 2   21
Kvinnor 379 ±22 425 ‑46 * 27
Vanligen arbetad tid 35- timmar 4 005 ±36 3 837 168 * 45
Män 2 262 ±27 2 195 67 * 34
Kvinnor 1 743 ±29 1 642 101 * 37
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 31,3 ±0,3 31,8 ‑0,5 * 0,3
Män 33,1 ±0,4 33,7 ‑0,6 * 0,4
Kvinnor 29,3 ±0,4 29,7 ‑0,4   0,5
Arbetslösa 449 ±21 528 ‑79 * 29
Därav heltidsstuderande 173 ±15 201 ‑28 * 22
Män 223 ±16 277 ‑54 * 23,0
Kvinnor 226 ±16 251 ‑25 * 22,0
15-24 146 ±14 152 ‑6   20,0
Ej i arbetskraften 1 990 ±32 2 066 ‑76 * 40
Män 901 ±25 931 ‑30   31
Kvinnor 1 089 ±26 1 135 ‑46 * 33
Latent arbetssökande 275 ±20 285 ‑10   24
Män 144 ±14 138 6   18
Kvinnor 131 ±14 147 ‑16   17
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 21 900 ± 800 26 400 ‑4 500 * 1 100
Män 11 800 ± 600 14 100 ‑2 300 * 900
Kvinnor 10 200 ± 600 12 300 ‑2 100 * 900

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 1 2022   Kvartal 1 2021 Förändring sedan kvartal 1 2021   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Andel procent   Andel procent Procent- enheter    
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,5 ±0,4 72,5 1,0 * 0,5
Män 76,4 ±0,6 75,6 0,8 * 0,8
Kvinnor 70,5 ±0,7 69,3 1,2 * 0,9
15-24 52,0 ±1,5 48,9 3,1 * 1,9
Sysselsättningsgrad 67,5 ±0,4 65,5 2,0 * 0,5
Män 70,6 ±0,7 68,4 2,2 * 0,8
Kvinnor 64,4 ±0,7 62,5 1,9 * 0,9
15-24 39,4 ±1,3 35,7 3,7 * 1,6
Relativa arbetslöshetstalet 8,1 ±0,4 9,7 ‑1,6 * 0,5
Män 7,6 ±0,5 9,6 ‑2,0 * 0,8
Kvinnor 8,7 ±0,6 9,8 ‑1,1 * 0,8
15-24 24,3 ±2,1 27,1 ‑2,8   2,9
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,0 ±0,5 86,4 0,6 * 0,6
Män 89,6 ±0,6 89,5 0,1   0,8
Kvinnor 84,2 ±0,8 83,2 1,0 * 1,0
Inrikes födda 88,0 ±0,5 87,7 0,3   0,7
Män 89,8 ±0,7 89,7 0,1   0,9
Kvinnor 86,1 ±0,9 85,7 0,4   1,1
Utrikes födda 84,2 ±1,2 82,6 1,6 * 1,5
Män 89,3 ±1,5 88,8 0,5   1,9
Kvinnor 79,0 ±2,0 76,3 2,7 * 2,4
Sysselsättningsgrad 80,9 ±0,5 78,7 2,2 * 0,6
Män 83,8 ±0,7 81,5 2,3 * 0,9
Kvinnor 77,8 ±0,8 75,8 2,0 * 1,0
Inrikes födda 84,5 ±0,6 83,4 1,1 * 0,7
Män 86,3 ±0,8 85,0 1,3 * 1,0
Kvinnor 82,7 ±0,9 81,7 1,0   1,2
Utrikes födda 70,5 ±1,3 65,1 5,4 * 1,7
Män 76,6 ±1,9 71,1 5,5 * 2,4
Kvinnor 64,3 ±2,1 58,9 5,4 * 2,7
Relativa arbetslöshetstalet 7,0 ±0,3 8,9 ‑1,9 * 0,5
Män 6,5 ±0,5 9,0 ‑2,5 * 0,7
Kvinnor 7,6 ±0,6 8,9 ‑1,3 * 0,8
Inrikes födda 3,9 ±0,3 5,0 ‑1,1 * 0,5
Män 3,9 ±0,5 5,3 ‑1,4 * 0,7
Kvinnor 3,9 ±0,5 4,6 ‑0,7 * 0,7
Utrikes födda 16,3 ±1,1 21,2 ‑4,9 * 1,6
Män 14,3 ±1,6 19,8 ‑5,5 * 2,3
Kvinnor 18,7 ±1,9 22,8 ‑4,1 * 2,7

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Kvartal 1 2022 Kvartal 4 2021 Kvartal 3 2021 Kvartal 2 2021 Kvartal 1 2021 Årsförändringstakten i kvartal 1 2022
Befolkningen 7 512 7 511 7 510 7 511 7 512 5
Män 3 817 3 816 3 816 3 817 3 819 6
Kvinnor 3 695 3 695 3 694 3 694 3 694 0
15-24 1 153 1 149 1 147 1 147 1 147 19
Arbetskraften 5 578 5 568 5 561 5 545 5 519 37
Män 2 940 2 936 2 933 2 926 2 914 15
Kvinnor 2 638 2 632 2 628 2 619 2 605 22
15-24 630 626 625 621 610 19
Sysselsatta 5 146 5 112 5 076 5 043 5 017 138
Män 2 730 2 708 2 686 2 666 2 652 85
Kvinnor 2 417 2 403 2 391 2 377 2 365 53
15-24 488 478 470 465 461 42
Anställda 4 628 4 597 4 572 4 550 4 528 122
Män 2 357 2 336 2 317 2 303 2 291 85
Kvinnor 2 270 2 261 2 255 2 247 2 238 37
Fast anställda 3 920 3 899 3 872 3 848 3 833 85
Män 2 037 2 023 2 005 1 991 1 985 57
Kvinnor 1 883 1 876 1 867 1 857 1 849 28
Tidsbegränsat anställda 708 699 700 702 695 37
Män 320 313 312 311 306 28
Kvinnor 388 386 388 390 389 9
Arbetade timmar 152 152 153 152 151 ‑1
Män 86 86 86 86 85 ‑1
Kvinnor 66 66 67 66 66 0
Arbetslösa 432 457 485 501 502 ‑100
Män 210 228 247 260 262 ‑70
Kvinnor 221 229 237 242 240 ‑31
15-24 142 148 154 155 149 ‑22
Ej i arbetskraften 1 934 1 942 1 949 1 966 1 994 ‑32
Män 878 880 883 891 905 ‑10
Kvinnor 1 057 1 062 1 066 1 075 1 089 ‑23

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll (fr.o.m. januari 2021, dessförinnan omfattades samtliga folkbokförda). Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 1 2022 Kvartal 4 2021 Kvartal 3 2021 Kvartal 2 2021 Kvartal 1 2021 Årsförändringstakten i kvartal 1 2022
15-74 år            
Arbetskraftstal 74,3 74,1 74,1 73,8 73,5 0,4
Män 77,0 76,9 76,9 76,7 76,3 0,3
Kvinnor 71,4 71,3 71,1 70,9 70,5 0,6
15-24 54,7 54,5 54,5 54,1 53,2 0,8
Sysselsättningsgrad 68,5 68,1 67,6 67,2 66,8 1,8
Män 71,5 71,0 70,4 69,9 69,4 2,1
Kvinnor 65,4 65,1 64,7 64,4 64,0 1,4
15-24 42,3 41,6 41,0 40,6 40,1 3,0
Relativa arbetslöshetstalet 7,7 8,2 8,7 9,0 9,1 ‑1,9
Män 7,2 7,8 8,4 8,9 9,0 ‑2,4
Kvinnor 8,4 8,7 9,0 9,2 9,2 ‑1,2
15-24 22,6 23,7 24,7 25,0 24,5 ‑4,3
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,7 87,7 87,7 87,6 87,3 0,0
Män 90,3 90,3 90,4 90,3 90,1 ‑0,3
Kvinnor 85,0 84,9 84,8 84,7 84,5 0,4
Sysselsättningsgrad 81,9 81,4 81,0 80,5 80,1 1,7
Män 84,7 84,2 83,6 83,0 82,6 2,1
Kvinnor 78,9 78,6 78,2 77,9 77,5 1,2
Relativa arbetslöshetstalet 6,6 7,1 7,6 8,1 8,2 ‑1,9
Män 6,1 6,8 7,5 8,1 8,2 ‑2,7
Kvinnor 7,2 7,4 7,8 8,1 8,2 ‑1,0

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2022

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), första kvartalet 2022

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-25

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för 2:a kvartalet 2022 publiceras 2022-08-18, kl. 08:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Lena Johansson

Telefon
010-479 40 95
E-post
lena.johansson@scb.se

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se