Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2017:

Sysselsättningen ökar för män

Statistiknyhet från SCB 2017-08-24 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 164 000 i juli 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 105 000 jämfört med juli 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 362 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 98,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Fortsatt ökning av arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 526 000 i juli 2017, icke säsongrensat. Jämfört med juli 2016 var det en ökning med 126 000, varav 77 000 män och 49 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,9 procentenheter och uppgick till 74,7 procent. Bland män ökade det relativa arbetskraftstalet med 1,1 procentenheter och uppgick till 77,0 procent. Bland kvinnor var motsvarande siffra 72,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften och små förändringar av arbetskraftstalet jämfört med närliggande månader. I juli 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 378 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.

Sysselsättningsgraden ökade

I juli 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 164 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 105 000 jämfört med juli 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 703 000, en ökning med 70 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 461 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,8 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med juli 2016. Bland männen ökade den med 1,0 procentenheter och uppgick till 71,9 procent, bland kvinnor var den 67,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta samt små förändringar av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande månader. I juli 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 015 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,7 procent.

Antalet fast anställda ökade

Antalet anställda i juli 2017 uppgick till 4 683 000 enligt icke säsongrensade data, en ökning med 110 000 jämfört med juli 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 761 000, en ökning med 61 000 jämfört med juli 2016. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 49 000 och uppgick till 922 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda minskar.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2017 i genomsnitt till 98,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det ingen signifikant skillnad jämfört med juli 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I juli 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,1 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa var 362 000

I juli 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 362 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 193 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 169 000. Bland män uppgick arbetslöshetstalet till 6,7 procent och bland kvinnor till 6,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 109 000 arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 14,4 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa samt små förändringar av arbetslösheten jämfört med närliggande månader. I juli 2017 uppgick antalet arbetslösa till 363 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa och på en ökning av andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 112 000 och arbetslöshetstalet var 18,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,9 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 448 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 88,7 procent i juli 2017, icke säsongrensat, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med juli 2016. Andelen i arbetskraften var 91,0 procent bland män, en ökning med 0,9 procentenheter och bland kvinnor var andelen 86,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,1 procent.

I juli 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 83,4 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 85,5 procent och bland kvinnor var den 81,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,8 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,0 procent i juli 2017. Bland män var arbetslösheten 6,1 procent och bland kvinnor var den 5,8 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,1 procent.

Samband på arbetsmarknaden juli 2017

15–74 år

Samband på arbetsmarknaden juli 2017

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talJuli 2017Juli 2016Förändring
sedan
Juli
2016
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 402     7 319   83   .
Män
3 761     3 713   48   .
Kvinnor
3 641     3 607   35   .
15-24 år
1 157     1 163   ‑6   .
20-64 år
5 749     5 685   64   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 526 ±38 74,7 5 400 73,8 126 * 45
Män
2 896 ±27 77,0 2 819 75,9 77 * 32
Kvinnor
2 630 ±29 72,2 2 581 71,6 49 * 34
15-24 år
755 ±21 65,2 751 64,6 3   25
20-64 år
5 100 ±30 88,7 5 004 88,0 96 * 36
2a. Sysselsatta
5 164 ±39 69,8 5 059 69,1 105 * 47
Män
2 703 ±29 71,9 2 632 70,9 70 * 35
Kvinnor
2 461 ±30 67,6 2 427 67,3 35   36
15-24 år
646 ±22 55,8 644 55,4 1   26
20-64 år
4 796 ±33 83,4 4 712 82,9 84 * 39
Anställda
4 683 ±43   4 573   110 * 51
Män
2 351 ±33   2 288   62 * 39
Kvinnor
2 332 ±31   2 284   47 * 37
15-24 år
632 ±22   628   5   26
20-64 år
4 380 ±39   4 298   82 * 45
Fast
3 761 ±42   3 700   61 * 49
Tidsbegränsat
922 ±37   873   49 * 46
Undersysselsatta [1]
223 ±20 4,3 218 4,3 4   24
Män
113 ±14 4,2 100 3,8 12   17
Kvinnor
110 ±14 4,5 118 4,9 ‑8   16
15-24 år
64 ±10 9,9 71 11,0 ‑7   13
20-64 år
195 ±18 4,1 190 4,0 5   22
I arbete
2 712 ±53   2 632   80 * 69
Män
1 482 ±38   1 440   42   50
Kvinnor
1 230 ±37   1 193   38   48
Arbetade timmar
98 000 ±2 100   95 300   2 700 * 2 500
Män
56 300 ±1 600   54 800   1 500   1 900
Kvinnor
41 800 ±1 400   40 500   1 300   1 700
2b. Arbetslösa
362 ±24 6,6 341 6,3 21   33
därav heltidsstuderande
62 ±11   55   7   15
Män
193 ±18 6,7 187 6,6 6   25
Kvinnor
169 ±17 6,4 154 6,0 15   23
15-24 år
109 ±15 14,4 107 14,3 2   20
20-64 år
304 ±22 6,0 292 5,8 13   29
Arbetslösa mer än 6 mån
113 ±14 34,9 96 31,9 17   20
3. Ej i arbetskraften
1 876 ±38   1 919   ‑43   45
Män
865 ±27   893   ‑29   32
Kvinnor
1 011 ±29   1 026   ‑14   34
15-24 år
403 ±21   412   ‑9   25
20-64 år
649 ±30   681   ‑32   36
Latent arbetssökande
101 ±14   124   ‑24 * 17
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
17 900 ±1 000   18 600   ‑700   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talJuli
2017
Antal
Juni
2017
Antal
Maj
2017
Antal
Årsförändrings-
takten
i Juli 2017
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 406 7 401 7 395 64
Män
3 762 3 760 3 757 34
Kvinnor
3 644 3 641 3 638 30
15-24 år
1 160 1 161 1 161 ‑8
20-64 år
5 752 5 748 5 744 44
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 378 5 373 5 367 64
Män
2 824 2 821 2 817 38
Kvinnor
2 554 2 552 2 549 26
15-24 år
624 626 628 ‑24
20-64 år
5 009 5 003 4 998 62
2a. Sysselsatta
5 015 5 011 5 006 53
Män
2 627 2 624 2 620 40
Kvinnor
2 388 2 387 2 386 13
15-24 år
511 513 515 ‑23
20-64 år
4 703 4 699 4 694 53
Anställda
4 517 4 512 4 507 55
Män
2 266 2 263 2 260 34
Kvinnor
2 251 2 249 2 247 21
15-24 år
498 500 502 ‑26
20-64 år
4 281 4 276 4 271 57
Fast
3 761 3 755 3 747 82
Tidsbegränsat
755 758 760 ‑27
I arbete
4 243 4 238 4 233 54
Män
2 282 2 279 2 276 36
Kvinnor
1 961 1 959 1 958 19
Arbetade timmar
152 100 151 900 151 700 2 000
Män
86 100 86 000 85 900 1 400
Kvinnor
66 000 65 900 65 900 700
2b. Arbetslösa
363 362 361 11
Män
196 197 197 ‑2
Kvinnor
166 165 164 14
15-24 år
112 112 112 ‑1
20-64 år
306 305 304 9
3. Ej i arbetskraften
2 028 2 028 2 028 0
Män
938 939 939 ‑4
Kvinnor
1 089 1 089 1 089 4
15-24 år
536 535 534 16
20-64 år
743 745 746 ‑18

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentJuli
2017
Andel
Juni
2017
Andel
Maj
2017
Andel
Årsförändrings-
takten
i Juli 2017
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,6 72,6 72,6 0,2
Män
75,1 75,0 75,0 0,3
Kvinnor
70,1 70,1 70,1 0,1
15-24 år
53,8 53,9 54,0 ‑1,7
20-64 år
87,1 87,1 87,0 0,4
2a. Sysselsättningsgraden
67,7 67,7 67,7 0,1
Män
69,8 69,8 69,8 0,4
Kvinnor
65,5 65,6 65,6 ‑0,2
15-24 år
44,1 44,2 44,4 ‑1,7
20-64 år
81,8 81,7 81,7 0,3
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,7 6,7 6,7 0,1
Män
7,0 7,0 7,0 ‑0,2
Kvinnor
6,5 6,5 6,4 0,5
15-24 år
18,0 18,0 17,9 0,6
20-64 år
6,1 6,1 6,1 0,1

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2017

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2017

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2017

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2017

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns på SCB:s webbplats i form av diagram och tabeller, som till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för augusti publiceras 2017-09-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Miaomiao Zhu

Telefon
010-479 48 56
E-post
miaomiao.zhu@scb.se

Vanja Hultkrantz

Telefon
010-479 46 03
E-post
vanja.hultkrantz@scb.se