Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2019

Avmattning på arbetsmarknaden

Statistiknyhet från SCB 2019-08-22 9.30

I juli 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 239 000. Andelen arbetslösa var 6,9 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 109,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta och en ökning av andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 629 000 i juli 2019, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 941 000 och antalet kvinnor 2 688 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,9 procent. För män uppgick det till 77,0 procent och för kvinnor var arbetskraftstalet 72,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet personer i arbetskraften och en minskning av andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 492 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent.

Sysselsättningen

I juli 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 239 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 739 000, en minskning med 39 000 jämfört med juli 2018. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 500 000. Det är nu tre månader i rad som AKU inte visat på någon ökning av antalet sysselsatta. Innan dess ökade antalet sysselsatta varje månad sedan september 2016.

Sysselsättningsgraden var 69,8 procent, en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland män minskade sysselsättningsgraden med 1,6 procentenheter till 71,7 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 67,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data visar både antalet och andelen sysselsatta på en minskning jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta var 5 121 000 och sysselsättningsgraden var 68,2 procent.

Anställda

I juli 2019 uppgick antalet anställda till 4 747 000, enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 384 000 och bland kvinnor var motsvarande siffra 2 364 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 934 000, en ökning med 60 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 38 000 till 1 903 000. Antalet fast anställda män var 2 031 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 814 000 personer. Det är en minskning med 90 000 jämfört med juli 2018. Bland män minskade antalet tidsbegränsat anställda med 53 000 till 353 000. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 461 000, en minskning med 38 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2019 till i genomsnitt 109,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade var antalet arbetade timmar i genomsnitt 156,6 miljoner timmar per vecka, en minskning jämfört med närliggande månader.

Arbetslösheten

I juli 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 390 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 50 000 jämfört med juli 2018. Antalet arbetslösa män ökade med 29 000 till 202 000. Antalet arbetslösa kvinnor var 188 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Bland männen ökade arbetslöshetstalet 1,0 procentenheter till 6,9 procent. Bland kvinnor var arbetslöshetstalet 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 110 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 15,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 15 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juli 2019 uppgick antalet arbetslösa till 371 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa medan andelen arbetslösa visar på en ökning jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 108 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 18,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 448 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i juli 2019 till 89,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 91,2 procent och bland kvinnor 87,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

I juli 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 83,6 procent, icke säsongrensat. Det innebär en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män minskade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 85,5 procent och bland kvinnor var den 81,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,3 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–­­­­64 år till 6,3 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Bland kvinnor var arbetslösheten 6,3 procent och bland män ökade den med 0,9 procentenheter till 6,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,1 procent.

Samband på arbetsmarknaden juli 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talJuli 2019Juli 2018Förändring
sedan
Juli
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 510     7 460   50   .
Män
3 821     3 792   29   .
Kvinnor
3 689     3 668   21   .
15-24 år
1 152     1 151   1   .
20-64 år
5 834     5 792   43   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 629 ±41 74,9 5 620 75,3 8   48
Män
2 941 ±30 77,0 2 951 77,8 ‑10   35
Kvinnor
2 688 ±30 72,9 2 670 72,8 18   36
15-24 år
706 ±24 61,3 748 65,0 ‑42 * 28
20-64 år
5 204 ±31 89,2 5 163 89,1 42 * 37
2a. Sysselsatta
5 239 ±42 69,8 5 281 70,8 ‑42   50
Män
2 739 ±32 71,7 2 778 73,3 ‑39 * 38
Kvinnor
2 500 ±32 67,8 2 503 68,2 ‑3   38
15-24 år
596 ±24 51,8 646 56,1 ‑49 * 28
20-64 år
4 878 ±35 83,6 4 884 84,3 ‑6   41
Anställda
4 747 ±47   4 777   ‑30   54
Män
2 384 ±36   2 414   ‑30   42
Kvinnor
2 364 ±34   2 363   1   39
15-24 år
590 ±24   637   ‑47 * 28
20-64 år
4 455 ±41   4 448   7   48
Fast
3 934 ±46   3 873   60 * 52
Tidsbegränsat
814 ±38   904   ‑90 * 47
Undersysselsatta [1]
171 ±18 3,3 235 4,4 ‑64 * 22
Män
85 ±13 3,1 116 4,2 ‑30 * 15
Kvinnor
85 ±13 3,4 119 4,8 ‑34 * 15
15-24 år
60 ±11 10,1 81 12,5 ‑20 * 14
20-64 år
151 ±17 3,1 194 4,0 ‑43 * 21
I arbete
2 985 ±57   2 828   158 * 75
Män
1 604 ±42   1 538   66 * 55
Kvinnor
1 381 ±40   1 290   91 * 52
Arbetade timmar
109 000 ±2 300   102 300   6 700 * 2 700
Män
61 100 ±1 700   58 400   2 700 * 2 100
Kvinnor
47 800 ±1 500   43 900   3 900 * 1 800
2b. Arbetslösa
390 ±26 6,9 339 6,0 50 * 36
därav heltidsstuderande
53 ±11   50   3   15
Män
202 ±19 6,9 173 5,9 29 * 26
Kvinnor
188 ±19 7,0 166 6,2 21   26
15-24 år
110 ±16 15,6 103 13,7 7   22
20-64 år
326 ±23 6,3 279 5,4 48 * 31
Arbetslösa mer än 6 mån
92 ±13 28,4 91 31,6 1   18
3. Ej i arbetskraften
1 881 ±41   1 839   42   48
Män
880 ±30   841   39 * 35
Kvinnor
1 001 ±30   998   3   36
15-24 år
446 ±24   403   43 * 28
20-64 år
630 ±31   629   1   37
Latent arbetssökande
86 ±15   88   ‑1   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
17 900 ±1 000   16 400   1 500 * 1 400

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talJuli
2019
Antal
Juni
2019
Antal
Maj
2019
Antal
Årsförändringstakten
i Juli 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 513 7 509 7 505 48
Män
3 823 3 820 3 818 29
Kvinnor
3 690 3 689 3 687 20
15-24 år
1 155 1 154 1 154 4
20-64 år
5 837 5 833 5 830 44
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 492 5 491 5 492 5
Män
2 873 2 874 2 875 ‑13
Kvinnor
2 619 2 618 2 617 18
15-24 år
595 598 602 ‑39
20-64 år
5 117 5 115 5 114 25
2a. Sysselsatta
5 121 5 126 5 132 ‑62
Män
2 673 2 678 2 683 ‑57
Kvinnor
2 447 2 448 2 448 ‑5
15-24 år
486 489 493 ‑40
20-64 år
4 803 4 807 4 811 ‑44
Anställda
4 633 4 638 4 643 ‑57
Män
2 323 2 327 2 331 ‑52
Kvinnor
2 310 2 311 2 311 ‑4
15-24 år
475 478 482 ‑44
20-64 år
4 386 4 389 4 393 ‑40
Fast
3 928 3 923 3 918 65
Tidsbegränsat
704 715 725 ‑122
I arbete
4 364 4 366 4 369 ‑22
Män
2 329 2 332 2 335 ‑37
Kvinnor
2 036 2 035 2 034 14
Arbetade timmar
156 600 156 700 156 800 ‑1 200
Män
87 500 87 600 87 700 ‑1 300
Kvinnor
69 100 69 100 69 100 100
2b. Arbetslösa
371 366 360 67
Män
199 195 192 44
Kvinnor
172 170 168 23
15-24 år
108 108 108 1
20-64 år
314 308 303 69
3. Ej i arbetskraften
2 021 2 018 2 013 43
Män
950 947 943 41
Kvinnor
1 071 1 071 1 070 2
15-24 år
560 557 553 43
20-64 år
720 718 716 19

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentJuli
2019
Andel
Juni
2019
Andel
Maj
2019
Andel
Årsförändringstakten
i Juli 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,1 73,1 73,2 ‑0,4
Män
75,1 75,2 75,3 ‑0,9
Kvinnor
71,0 71,0 71,0 0,1
15-24 år
51,5 51,8 52,1 ‑3,5
20-64 år
87,7 87,7 87,7 ‑0,2
2a. Sysselsättningsgraden
68,2 68,3 68,4 ‑1,3
Män
69,9 70,1 70,3 ‑2,0
Kvinnor
66,3 66,4 66,4 ‑0,5
15-24 år
42,1 42,4 42,8 ‑3,6
20-64 år
82,3 82,4 82,5 ‑1,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,8 6,7 6,6 1,2
Män
6,9 6,8 6,7 1,6
Kvinnor
6,6 6,5 6,4 0,8
15-24 år
18,2 18,1 18,0 1,4
20-64 år
6,1 6,0 5,9 1,3

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för augusti publiceras 2019-09-17 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se