Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2021

Fortsatt ökning av sysselsättningen

Statistiknyhet från SCB 2021-08-26 9.30

I juli 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 257 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 454 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 95,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i juli uppgick till 5 078 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,0 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021.

Resultatet för AKU juli 2021 bör användas med en viss försiktighet. Orsaken är att rörligheten på arbetsmarknaden är större under sommaren, i kombination med ett högre bortfall än normalt.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under juli sammantaget är cirka 54 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta kan även de andra skattningarna ha påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen kan ha effekt på de andra skattningarna.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I juli 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 712 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 982 000 och antalet kvinnor var 2 730 000. Det relativa arbetskraftstalet var 76,2 procent. Bland män var det 78,3 procent och bland kvinnor 74,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 577 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,3 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 257 000 i juli 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 503 000 och antalet sysselsatta män 2 754 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 70,1 procent. Bland kvinnor var den 67,9 procent och bland män var den 72,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 078 000 och sysselsättningsgraden var 67,6 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I juli 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 756 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 362 000 och antalet anställda män var 2 394 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 839 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 917 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 592 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 862 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 730 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning bland både fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i juli 2021 till i genomsnitt 95,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Under sommarmånaderna ligger antalet arbetade timmar vanligen lägre till följd av framförallt semestrar.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 153,7 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i juli 2021 till 2 717 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan. I juli 2021 uppgick de till 3 031 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i juli 2021 till 2 563 000. Av dessa var 90 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 2 242 000.

Antalet personer som uppgett att de var frånvarande på grund av permittering i juli 2021 är för lågt för att en skattning ska kunna redovisas. Detsamma gäller för personer frånvarande på grund av arbetsbrist.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 305 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet personer i arbete.

Arbetslösheten

I juli 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,0 procent, icke säsongrensat. Både antalet arbetslösa män och kvinnor var 227 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent för män och 8,3 procent för kvinnor. Av de arbetslösa hade 163 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I juli 2021 uppgick antalet arbetslösa till 499 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,0 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2021 uppgick det till i genomsnitt 25,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 638 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I juli 2021 var antalet latent arbetssökande 267 000 personer och antalet undersysselsatta var 310 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 30 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under juli 2021. Detta innebär att 1,2 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 1,2 procent, motsvarande 29 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 9,3 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 38 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 34,0 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 19,1 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under juli 2021 stod 1 785 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 44 000 som uppgav att de kunnat arbeta men inte sökt något arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden juli 2021, 15–74 år

diagram: Samband på arbetsmarknaden juli 2021, 15–74 år

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talJuli 2021
 Antal Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 496 ±18  
Män 3 809 ±14  
Kvinnor 3 688 ±12  
15-24 år 1 146 ±9  
20-64 år 5 847 ±15  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 712 ±58 76,2
Män 2 982 ±46 78,3
Kvinnor 2 730 ±46 74,0
15-24 år 781 ±33 68,2
20-64 år 5 213 ±49 89,1
2a. Sysselsatta 5 257 ±57 70,1
Män 2 754 ±49 72,3
Kvinnor 2 503 ±48 67,9
15-24 år 645 ±32 56,3
20-64 år 4 847 ±50 82,9
Anställda 4 756 ±64  
Män 2 394 ±54  
Kvinnor 2 362 ±50  
15-24 år 631 ±32  
20-64 år 4 424 ±59  
Fast 3 839 ±69  
Tidsbegränsat 917 ±60  
Undersysselsatta [2] 310 ±38 5,9
Män 174 ±29 6,3
Kvinnor 135 ±25 5,4
15-24 år 85 ±21 13,2
20-64 år 276 ±36 5,7
I arbete 2 717 ±84  
Män 1 495 ±63  
Kvinnor 1 221 ±58  
Arbetade timmar 95 100 ±3 200  
Män 54 600 ±2 500  
Kvinnor 40 400 ±2 100  
2b. Arbetslösa 454 ±40 8,0
därav heltidsstuderande 61 ±18  
Män 227 ±31 7,6
Kvinnor 227 ±32 8,3
15-24 år 136 ±26 17,5
20-64 år 365 ±34 7,0
Arbetslösa mer än 6 mån 163 ±25 41,2
3. Ej i arbetskraften 1 785 ±59  
Män 827 ±45  
Kvinnor 958 ±46  
15-24 år 364 ±33  
20-64 år 635 ±48  
Latent arbetssökande 267 ±37  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 25 500 ±1 700  

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talJuli
2021
Antal
Juni
2021
Antal
Maj
2021
Antal
Årsförändringstakten
i Juli 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 507 7 509 7 510 ‑22
Män 3 813 3 815 3 817 ‑22
Kvinnor 3 694 3 694 3 694 0
15-24 år 1 148 1 148 1 148 ‑1
20-64 år 5 854 5 854 5 854 ‑5
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 577 5 565 5 552 138
Män 2 936 2 932 2 927 48
Kvinnor 2 641 2 633 2 625 89
15-24 år 640 635 630 51
20-64 år 5 145 5 137 5 128 99
2a. Sysselsatta 5 078 5 065 5 051 151
Män 2 680 2 674 2 669 63
Kvinnor 2 398 2 391 2 383 88
15-24 år 485 481 476 54
20-64 år 4 737 4 727 4 716 123
Anställda 4 592 4 579 4 566 153
Män 2 323 2 317 2 310 75
Kvinnor 2 269 2 263 2 256 79
15-24 år 475 471 466 53
20-64 år 4 328 4 318 4 308 122
Fast 3 862 3 856 3 850 73
Tidsbegränsat 730 724 716 80
I arbete 4 305 4 295 4 284 122
Män 2 326 2 321 2 315 63
Kvinnor 1 979 1 974 1 969 59
Arbetade timmar 153 700 153 100 152 600 6 700
Män 86 600 86 300 85 900 4 200
Kvinnor 67 100 66 900 66 700 2 600
2b. Arbetslösa 499 500 501 ‑14
Män 257 258 258 ‑15
Kvinnor 243 243 242 1
15-24 år 154 154 154 ‑3
20-64 år 408 410 412 ‑25
3. Ej i arbetskraften 1 930 1 943 1 958 ‑160
Män 877 883 889 ‑71
Kvinnor 1 053 1 061 1 069 ‑89
15-24 år 508 512 518 ‑52
20-64 år 708 717 727 ‑104

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentJuli
2021
Andel
Juni
2021
Andel
Maj
2021
Andel
Årsförändringstakten
i Juli 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,3 74,1 73,9 2,1
Män 77,0 76,9 76,7 1,7
Kvinnor 71,5 71,3 71,1 2,4
15-24 år 55,7 55,4 54,9 4,5
20-64 år 87,9 87,8 87,6 1,8
2a. Sysselsättningsgraden 67,6 67,5 67,3 2,2
Män 70,3 70,1 69,9 2,1
Kvinnor 64,9 64,7 64,5 2,4
15-24 år 42,3 41,9 41,5 4,7
20-64 år 80,9 80,8 80,6 2,2
2b. Relativa arbetslöshetstalet 9,0 9,0 9,0 ‑0,5
Män 8,7 8,8 8,8 ‑0,7
Kvinnor 9,2 9,2 9,2 ‑0,3
15-24 år 24,1 24,3 24,4 ‑2,4
20-64 år 7,9 8,0 8,0 ‑0,6

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*

Namnlös

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*

Namnlös

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2021-09-21, 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se

Marija Kamath

Telefon
010–479 41 21
E-post
marija.kamath@scb.se