Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2019

Ingen ökning av sysselsättningen

Statistiknyhet från SCB 2019-07-25 9.30

I juni 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 227 000 och andelen arbetslösa var 7,6 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 154,7 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta och en ökning av andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,3 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 655 000 i juni 2019, icke säsongrensat. Det var en ökning med 55 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 952 000 och antalet kvinnor i arbetskraften var 2 703 000. Det relativa arbetskraftstalet var 75,3 procent. För män uppgick det till 77,3 procent och för kvinnor var arbetskraftstalet 73,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet personer i arbetskraften och en minskning av andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 499 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,2 procent.

Sysselsättningen

I juni 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 227 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 725 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 503 000. Det var andra månaden i rad som sysselsättningen inte ökade, jämfört med samma månad föregående år. Innan dess har antalet sysselsatta ökat varje månad sedan september 2016.

Sysselsättningsgraden var 69,6 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 71,3 procent och bland kvinnor 67,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 150 000. Det är en liten förändring jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,6 procent, vilket är en minskning.

Anställda

I juni 2019 uppgick antalet anställda till 4 745 000, enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 376 000 och bland kvinnor var motsvarande siffra 2 368 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 965 000; en ökning med 101 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda män ökade med 62 000 till 2 030 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 935 000; en ökning med 39 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 780 000 personer. Det är en minskning med 64 000 jämfört med juni 2018. Bland män minskade antalet tidsbegränsat anställda med 47 000 till 346 000. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 433 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2019 till i genomsnitt 154,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 157,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I juni 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 427 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 200 000 och antalet arbetslösa män var 227 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,4 procent bland kvinnor och till 7,7 procent bland män. För ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 164 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 67 000 heltidsstuderande, en minskning med 18 000.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juni 2019 uppgick antalet arbetslösa till 349 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet arbetslösa, och en liten förändring av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 104 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 498 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i juni 2019 till 89,1 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 91,1 procent och bland kvinnor 87,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

I juni 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 83,5 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 85,2 procent och bland kvinnor 81,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,7 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,3 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 6,2 procent och bland män var den 6,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 5,7 procent.

Samband på arbetsmarknaden juni 2019, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden juni 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talJuni 2019Juni 2018Förändring
sedan
juni
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 507     7 456   51   .
Män
3 820     3 790   30   .
Kvinnor
3 688     3 666   21   .
15-24 år
1 152     1 152   1   .
20-64 år
5 832     5 789   43   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 655 ±41 75,3 5 599 75,1 55 * 48
Män
2 952 ±29 77,3 2 931 77,3 21   34
Kvinnor
2 703 ±31 73,3 2 669 72,8 34   37
15-24 år
717 ±23 62,2 748 64,9 ‑31 * 28
20-64 år
5 196 ±31 89,1 5 139 88,8 57 * 37
2a. Sysselsatta
5 227 ±41 69,6 5 197 69,7 31   50
Män
2 725 ±31 71,3 2 728 72,0 ‑4   38
Kvinnor
2 503 ±32 67,9 2 468 67,3 35   39
15-24 år
553 ±24 48,0 571 49,6 ‑18   29
20-64 år
4 867 ±34 83,5 4 840 83,6 27   41
Anställda
4 745 ±46   4 708   37   54
Män
2 376 ±36   2 361   15   42
Kvinnor
2 368 ±34   2 347   21   39
15-24 år
539 ±24   554   ‑16   28
20-64 år
4 457 ±41   4 429   29   48
Fast
3 965 ±45   3 864   101 * 52
Tidsbegränsat
780 ±38   844   ‑64 * 47
Undersysselsatta [1]
218 ±21 4,2 221 4,3 ‑3   25
Män
113 ±16 4,2 109 4,0 5   19
Kvinnor
105 ±14 4,2 113 4,6 ‑8   17
15-24 år
68 ±13 12,4 65 11,4 4   15
20-64 år
194 ±20 4,0 193 4,0 1   24
I arbete
4 593 ±49   4 496   97 * 64
Män
2 460 ±36   2 416   44   47
Kvinnor
2 133 ±37   2 080   53 * 48
Arbetade timmar
154 700 ±1 900   158 300   ‑3 600 * 2 200
Män
86 900 ±1 400   89 400   ‑2 500 * 1 700
Kvinnor
67 800 ±1 300   69 000   ‑1 200   1 600
2b. Arbetslösa
427 ±28 7,6 403 7,2 24   38
därav heltidsstuderande
135 ±18   149   ‑14   24
Män
227 ±20 7,7 202 6,9 25   28
Kvinnor
200 ±20 7,4 201 7,5 0   28
15-24 år
164 ±19 22,8 177 23,7 ‑13   25
20-64 år
329 ±24 6,3 299 5,8 29   32
Arbetslösa mer än 6 mån
88 ±13 23,5 83 23,9 5   18
3. Ej i arbetskraften
1 853 ±41   1 857   ‑4   48
Män
867 ±29   859   8   34
Kvinnor
985 ±31   998   ‑13   37
15-24 år
436 ±23   404   32 * 28
20-64 år
636 ±31   650   ‑14   37
Latent arbetssökande
73 ±14   69   4   17
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
19 900 ±1 100   18 300   1 600 * 1 500

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talJuni
2019
Antal
Maj
2019
Antal
April
2019
Antal
Års-
förändrings-
takten
i juni 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 509 7 505 7 501 51
Män
3 821 3 818 3 816 30
Kvinnor
3 689 3 687 3 685 20
15-24 år
1 154 1 154 1 154 4
20-64 år
5 834 5 830 5 826 44
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 499 5 498 5 497 18
Män
2 881 2 880 2 880 3
Kvinnor
2 618 2 617 2 616 15
15-24 år
602 605 608 ‑36
20-64 år
5 117 5 115 5 114 21
2a. Sysselsatta
5 150 5 150 5 150 4
Män
2 693 2 694 2 696 ‑15
Kvinnor
2 458 2 456 2 455 19
15-24 år
497 499 502 ‑27
20-64 år
4 823 4 823 4 823 1
Anställda
4 663 4 661 4 661 13
Män
2 342 2 343 2 343 ‑7
Kvinnor
2 321 2 319 2 317 20
15-24 år
486 488 491 ‑29
20-64 år
4 406 4 406 4 406 6
Fast
3 929 3 922 3 916 84
Tidsbegränsat
733 739 745 ‑71
I arbete
4 387 4 384 4 381 35
Män
2 345 2 345 2 345 3
Kvinnor
2 042 2 039 2 036 32
Arbetade timmar
157 200 157 200 157 200 ‑100
Män
87 900 87 900 88 000 ‑300
Kvinnor
69 300 69 300 69 200 300
2b. Arbetslösa
349 347 346 14
Män
188 186 185 18
Kvinnor
161 161 162 ‑4
15-24 år
104 105 106 ‑9
20-64 år
294 292 290 20
3. Ej i arbetskraften
2 010 2 008 2 004 33
Män
940 938 935 27
Kvinnor
1 070 1 070 1 069 5
15-24 år
553 549 546 40
20-64 år
717 715 712 23

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentJuni
2019
Andel
Maj
2019
Andel
April
2019
Andel
Års-
förändrings-
takten
i juni 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,2 73,3 73,3 ‑0,3
Män
75,4 75,4 75,5 ‑0,5
Kvinnor
71,0 71,0 71,0 0,0
15-24 år
52,1 52,4 52,7 ‑3,3
20-64 år
87,7 87,7 87,8 ‑0,3
2a. Sysselsättningsgraden
68,6 68,6 68,7 ‑0,4
Män
70,5 70,6 70,6 ‑0,9
Kvinnor
66,6 66,6 66,6 0,1
15-24 år
43,1 43,3 43,5 ‑2,4
20-64 år
82,7 82,7 82,8 ‑0,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,3 6,3 6,3 0,2
Män
6,5 6,5 6,4 0,6
Kvinnor
6,1 6,2 6,2 ‑0,2
15-24 år
17,4 17,4 17,4 ‑0,5
20-64 år
5,7 5,7 5,7 0,4

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2019

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2019

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för juli publiceras 2019-08-22 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Li Stoorhöök

Telefon
010-479 44 98
E-post
li.stoorhook@scb.se

Linnea Johansson Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.johanssonkreuger@scb.se