Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2021

Ökning av både fast och tidsbegränsat anställda

Statistiknyhet från SCB 2021-07-29 9.30

I juni 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 144 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 591 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i juni uppgick till 5 057 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Både fast och tidsbegränsat anställda ökade och uppgick till 3 855 000 respektive 718 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,2 procent, vilket är en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

Resultatet för AKU juni 2021 bör användas med en viss försiktighet. Orsaken är att osäkerheten är större under sommaren, i kombination med ett högre bortfall än normalt.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer av vissa skäl inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under juni sammantaget är cirka 44 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta kan även de andra skattningarna ha påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen kan ha effekt på de andra skattningarna.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I juni 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 735 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 3 027 000 och antalet kvinnor var 2 708 000. Det relativa arbetskraftstalet var 76,4 procent. Bland män var det 79,4 procent och bland kvinnor 73,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 571 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,1 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 144 000 i juni 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 425 000 och antalet sysselsatta män 2 720 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,5 procent. Bland kvinnor var den 65,6 procent och bland män var den 71,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 057 000 och sysselsättningsgraden var 67,3 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I juni 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 678 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 309 000 och antalet anställda män var 2 369 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 886 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 792 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 573 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 855 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 718 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning bland både fast och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i juni 2021 till i genomsnitt 159,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,4 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i juni 2021 till 4 452 000, icke säsongrensat.

I AKU redovisas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan. I juni 2021 uppgick de till 1 878 000 personer, icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i juni 2021 till 701 000. Av dessa var 110 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av semester uppgick till 366 000.

Antalet personer som uppgett att de var frånvarande på grund av permittering i juni 2021 är för lågt för att en skattning ska kunna redovisas. Detsamma gäller för personer frånvarande på grund av arbetsbrist.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 289 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet personer i arbete.

Arbetslösheten

I juni 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 591 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 10,3 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa män var 307 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 284 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,1 procent för män och 10,5 procent för kvinnor. Av de arbetslösa hade 184 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I juni 2021 uppgick antalet arbetslösa till 514 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2021 uppgick det till i genomsnitt 29,3 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 733 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I juni 2021 var antalet latent arbetssökande 243 000 personer och antalet undersysselsatta var 297 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 29 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under juni 2021. Detta innebär att 4,2 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 3,9 procent, motsvarande 25 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 8,0 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 88 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 29,5 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 21,5 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta ett arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under juni 2021 stod 1 775 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 49 000 som uppgav att de kunnat arbeta men inte sökt något arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden juni 2021, 15–74 år

diagram: Samband på arbetsmarknaden juni 2021, 15–74 år

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Juni 2021
  Antal   Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 510 ±14  
Män 3 814 ±12  
Kvinnor 3 696 ±8  
15-24 år 1 145 ±8  
20-64 år 5 849 ±13  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 735 ±58 76,4
Män 3 027 ±44 79,4
Kvinnor 2 708 ±46 73,3
15-24 år 779 ±33 68,0
20-64 år 5 239 ±48 89,6
2a. Sysselsatta 5 144 ±56 68,5
Män 2 720 ±47 71,3
Kvinnor 2 425 ±48 65,6
15-24 år 552 ±30 48,2
20-64 år 4 798 ±50 82,0
Anställda 4 678 ±63  
Män 2 369 ±52  
Kvinnor 2 309 ±50  
15-24 år 539 ±30  
20-64 år 4 403 ±59  
Fast 3 886 ±67  
Tidsbegränsat 792 ±57  
Undersysselsatta [2] 297 ±36 5,8
Män 138 ±25 5,1
Kvinnor 159 ±27 6,5
15-24 år 73 ±19 13,2
20-64 år 270 ±34 5,6
I arbete 4 452 ±68  
Män 2 435 ±54  
Kvinnor 2 017 ±55  
Arbetade timmar 159 200 ±2 800  
Män 90 600 ±2 200  
Kvinnor 68 700 ±2 100  
2b. Arbetslösa 591 ±43 10,3
därav heltidsstuderande 211 ±32  
Män 307 ±34 10,1
Kvinnor 284 ±34 10,5
15-24 år 227 ±31 29,1
20-64 år 441 ±35 8,4
Arbetslösa mer än 6 mån 184 ±26 38,5
3. Ej i arbetskraften 1 775 ±58  
Män 787 ±43  
Kvinnor 988 ±46  
15-24 år 366 ±32  
20-64 år 610 ±47  
Latent arbetssökande 243 ±36  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 29 300 ±1 700  

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Juni
2021
Antal
Maj
2021
Antal
April
2021
Antal
Årsförändringstakten
i Juni 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 517 7 516 7 515 15
Män 3 820 3 820 3 820 1
Kvinnor 3 697 3 696 3 695 14
15-24 år 1 148 1 148 1 148 2
20-64 år 5 856 5 856 5 856 5
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 571 5 556 5 539 182
Män 2 938 2 931 2 923 80
Kvinnor 2 633 2 625 2 616 102
15-24 år 634 629 623 64
20-64 år 5 145 5 134 5 122 134
2a. Sysselsatta 5 057 5 046 5 033 142
Män 2 671 2 666 2 660 60
Kvinnor 2 387 2 380 2 373 83
15-24 år 474 470 467 39
20-64 år 4 724 4 714 4 703 123
Anställda 4 573 4 561 4 548 145
Män 2 312 2 307 2 301 68
Kvinnor 2 261 2 254 2 248 77
15-24 år 463 460 456 36
20-64 år 4 316 4 306 4 296 116
Fast 3 855 3 849 3 844 70
Tidsbegränsat 718 712 705 75
I arbete 4 289 4 280 4 271 101
Män 2 318 2 313 2 308 56
Kvinnor 1 971 1 967 1 963 45
Arbetade timmar 152 400 152 000 151 600 4 800
Män 85 700 85 400 85 200 2 700
Kvinnor 66 700 66 500 66 400 2 200
2b. Arbetslösa 514 510 506 39
Män 267 265 263 21
Kvinnor 247 245 243 19
15-24 år 161 159 156 24
20-64 år 421 420 418 11
3. Ej i arbetskraften 1 946 1 960 1 976 ‑167
Män 882 889 896 ‑80
Kvinnor 1 064 1 071 1 079 ‑87
15-24 år 514 519 525 ‑62
20-64 år 711 722 734 ‑129

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Juni
2021
Andel
Maj
2021
Andel
April
2021
Andel
Årsförändringstakten
i Juni 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,1 73,9 73,7 2,3
Män 76,9 76,7 76,5 2,1
Kvinnor 71,2 71,0 70,8 2,5
15-24 år 55,3 54,8 54,3 5,4
20-64 år 87,9 87,7 87,5 2,2
2a. Sysselsättningsgraden 67,3 67,1 67,0 1,8
Män 69,9 69,8 69,7 1,5
Kvinnor 64,6 64,4 64,2 2,0
15-24 år 41,3 41,0 40,7 3,4
20-64 år 80,7 80,5 80,3 2,0
2b. Relativa arbetslöshetstalet 9,2 9,2 9,1 0,4
Män 9,1 9,1 9,0 0,5
Kvinnor 9,4 9,3 9,3 0,3
15-24 år 25,3 25,2 25,1 1,3
20-64 år 8,2 8,2 8,2 0,0

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-26, 09.30.

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU juni publiceras 2021-07-29, kl. 09:30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se