Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2019

Fortsatt ökning av antalet fast anställda

Statistiknyhet från SCB 2019-04-18 9.30

Antalet sysselsatta ökade med 59 000 mellan mars 2018 och mars 2019. Antalet arbetslösa ökade med 39 000. Andelen arbetslösa ökade med 0,6 procentenheter till 7,1 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,4 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat ökar antalet sysselsatta medan arbetslösheten visar på en liten förändring och var 6,3 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 489 000 i mars 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 99 000 jämfört med motsvarande månad 2018. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 63 000 till 2 619 000 och antalet män i arbetskraften uppgick till 2 870 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,8 procentenheter till 73,2 procent. För kvinnor ökade det med 1,3 procentenheter till 71,1 procent och för män uppgick det till 75,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften, som uppgick till 5 511 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,5 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

I mars 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 098 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 59 000 jämfört med mars 2018. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 50 000 till 2 439 000 och antalet sysselsatta män var 2 659 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent. Bland kvinnor uppgick den till 66,2 procent och bland män till 69,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta och en liten förändring av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i mars 2019 till 5 162 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I mars 2019 uppgick antalet anställda till 4 589 000, enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 298 000, en ökning med 44 000 jämfört med mars 2018, och antalet anställda män uppgick till 2 291 000. Antalet fast anställda ökade med 68 000 till 3 884 000. Bland kvinnor var antalet fast anställda 1 897 000, en ökning med 42 000, och antalet fast anställda män var 1 987 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 705 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade också medan antalet tidsbegränsat anställda visar på en liten förändring.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2019 till i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 2,4 procent jämfört med mars 2018.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 158,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 391 000 icke säsongrensat, vilket är en ökning med 39 000 jämfört med mars 2018. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 180 000 och antalet arbetslösa män var 211 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent bland kvinnor och ökade med 0,9 procentenheter till 7,4 procent bland män. För ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 130 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 95 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2019 uppgick antalet arbetslösa till 349 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 110 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,6 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i mars 2019 motsvarar 413 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 0,8 procentenheter och uppgick till 87,4 procent i mars 2019, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 85,3 procent och bland män till 89,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,0 procent.

I mars 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,0 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 80,2 procent och bland män var den 83,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 6,2 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,9 procent och bland män ökade den med 0,9 procentenheter till 6,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av arbetslösheten, som uppgick till 5,7 procent.

Samband på arbetsmarknaden mars 2019, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden mars 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1 000-tal

Mars 2019

Mars 2018

Förändring
sedan
Mars
2018
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3)
7 498     7 446   52   .
Män
3 814     3 785   29   .
Kvinnor
3 684     3 662   22   .
15-24 år
1 155     1 156   ‑2   .
20-64 år
5 823     5 781   42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 489 ±42 73,2 5 390 72,4 99 * 49
Män
2 870 ±30 75,2 2 834 74,9 36   36
Kvinnor
2 619 ±32 71,1 2 556 69,8 63 * 38
15-24 år
600 ±24 52,0 589 51,0 11   29
20-64 år
5 089 ±33 87,4 5 008 86,6 82 * 39
2a. Sysselsatta
5 098 ±42 68,0 5 038 67,7 59 * 49
Män
2 659 ±32 69,7 2 649 70,0 10   38
Kvinnor
2 439 ±33 66,2 2 389 65,3 50 * 39
15-24 år
471 ±23 40,7 472 40,8 ‑2   27
20-64 år
4 774 ±35 82,0 4 722 81,7 52 * 42
Anställda
4 589 ±46   4 542   47   53
Män
2 291 ±36   2 288   4   42
Kvinnor
2 298 ±34   2 254   44 * 39
15-24 år
452 ±23   454   ‑2   27
20-64 år
4 349 ±42   4 305   44   49
Fast
3 884 ±45   3 816   68 * 51
Tidsbegränsat
705 ±37   726   ‑21   47
Undersysselsatta [1]
225 ±22 4,4 223 4,4 2   26
Män
110 ±16 4,1 109 4,1 1   18
Kvinnor
114 ±15 4,7 114 4,8 1   18
15-24 år
52 ±11 11,1 58 12,2 ‑6   13
20-64 år
207 ±21 4,3 200 4,2 7   24
I arbete
4 653 ±47   4 519   134 * 59
Män
2 471 ±35   2 430   41   43
Kvinnor
2 182 ±36   2 089   93 * 46
Arbetade timmar
170 600 ±1 900   160 200   10 400 * 2 200
Män
95 300 ±1 500   90 300   5 000 * 1 700
Kvinnor
75 300 ±1 400   69 900   5 400 * 1 600
2b. Arbetslösa
391 ±27 7,1 352 6,5 39 * 36
därav heltidsstuderande
172 ±20   143   28 * 27
Män
211 ±20 7,4 185 6,5 26   27
Kvinnor
180 ±19 6,9 167 6,5 13   26
15-24 år
130 ±17 21,6 117 19,9 12   23
20-64 år
316 ±23 6,2 286 5,7 30   32
Arbetslösa mer än 6 mån
108 ±15 31,6 101 33,0 7   20
3. Ej i arbetskraften
2 009 ±42   2 056   ‑47   49
Män
945 ±30   951   ‑6   36
Kvinnor
1 065 ±32   1 106   ‑41 * 38
15-24 år
555 ±24   567   ‑12   29
20-64 år
734 ±33   773   ‑40 * 39
Latent arbetssökande
83 ±15   97   ‑14   18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
16 500 ±1 000   16 000   500   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)

1 000-tal

Mars
2019
Antal
Februari
2019
Antal
Januari
2019
Antal
Årsförändringstakten
i Mars 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 497 7 493 7 488 53
Män
3 813 3 811 3 808 33
Kvinnor
3 684 3 682 3 680 20
15-24 år
1 154 1 153 1 153 5
20-64 år
5 822 5 819 5 815 42
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 511 5 506 5 501 63
Män
2 889 2 886 2 884 32
Kvinnor
2 622 2 620 2 617 31
15-24 år
624 624 624 ‑1
20-64 år
5 125 5 121 5 116 55
2a. Sysselsatta
5 162 5 158 5 153 54
Män
2 706 2 704 2 702 22
Kvinnor
2 457 2 454 2 451 32
15-24 år
514 514 514 ‑3
20-64 år
4 835 4 831 4 827 49
Anställda
4 671 4 667 4 662 55
Män
2 353 2 350 2 347 30
Kvinnor
2 318 2 316 2 314 25
15-24 år
503 503 503 ‑4
20-64 år
4 417 4 412 4 408 51
Fast
3 903 3 899 3 895 42
Tidsbegränsat
769 768 766 13
I arbete
4 374 4 370 4 366 47
Män
2 344 2 343 2 341 19
Kvinnor
2 030 2 028 2 025 27
Arbetade timmar
158 500 158 200 158 000 3 100
Män
88 900 88 800 88 600 1 400
Kvinnor
69 600 69 500 69 300 1 600
2b. Arbetslösa
349 348 347 9
Män
183 182 182 10
Kvinnor
165 165 166 ‑1
15-24 år
110 110 110 2
20-64 år
290 289 289 6
3. Ej i arbetskraften
1 986 1 987 1 988 ‑10
Män
925 925 925 1
Kvinnor
1 061 1 062 1 063 ‑11
15-24 år
530 530 529 6
20-64 år
697 698 699 ‑12

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)

Procent

Mars
2019
Andel
Februari
2019
Andel
Januari
2019
Andel
Årsförändringstakten
i Mars 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,5 73,5 73,5 0,3
Män
75,8 75,7 75,7 0,2
Kvinnor
71,2 71,2 71,1 0,5
15-24 år
54,1 54,1 54,1 ‑0,3
20-64 år
88,0 88,0 88,0 0,3
2a. Sysselsättningsgraden
68,9 68,8 68,8 0,2
Män
71,0 71,0 71,0 0,0
Kvinnor
66,7 66,7 66,6 0,5
15-24 år
44,5 44,6 44,6 ‑0,4
20-64 år
83,1 83,0 83,0 0,2
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,3 6,3 6,3 0,1
Män
6,3 6,3 6,3 0,3
Kvinnor
6,3 6,3 6,3 ‑0,1
15-24 år
17,6 17,6 17,6 0,3
20-64 år
5,7 5,7 5,7 0,1

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2019

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2019

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för april publiceras 2019-05-23 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Matilda Wedtström Kjerfh

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstromkjerfh@scb.se

Eric Hellsing

Telefon
010-479 43 16
E-post
eric.hellsing@scb.se