Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2016:

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Statistiknyhet från SCB 2016-12-15 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 947 000 i november 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 74 000 jämfört med november 2015, varav 51 000 män. Antalet arbetslösa uppgick till 328 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,5 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden samt en fortsatt minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,8 procent.

Arbetskraften ökade med 78 000

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 275 000 i november 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 78 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet män i arbetskraften ökade med 54 000 och uppgick till 2 775 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 500 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,7 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 69,0 procent och bland männen 74,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Arbetskraften uppgick till 5 301 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,1 procent.

Antalet sysselsatta ökade

I november 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 947 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 74 000 jämfört med november 2015. Antalet sysselsatta män ökade med 51 000 till 2 598 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 349 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,3 procent, bland kvinnorna var den 64,9 procent och bland männen 69,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 941 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent. Därmed är sysselsättningsgraden nu på samma nivå som innan finanskrisen.

Antalet fast anställda män ökade

Antalet anställda i november 2016 uppgick till 4 454 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 82 000 personer jämfört med november 2015, varav 64 000 män. Antalet fast anställda ökade med 61 000 till 3 702 000. Bland männen ökade antalet fast anställda med 49 000 och uppgick till 1 915 000. Bland kvinnorna var antalet fast anställda 1 787 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 751 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2016 till i genomsnitt 164,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det ingen signifikant skillnad i arbetade timmar jämfört med november 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 150,3 miljoner per vecka och visar därmed små förändringar jämfört med närliggande månader.

Antalet arbetslösa var 328 000

I november 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 328 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 151 000 och antalet män till 176 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,1 procent bland kvinnorna och 6,4 procent bland männen. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 88 000 arbetslösa, varav 48 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 15,0 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 360 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Bland kvinnorna var arbetslösheten 6,4 procent och bland männen 7,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska. Antalet arbetslösa ungdomar var 113 000 och arbetslöshetstalet var 17,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,2 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 405 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,1 procent i november 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 82,9 procent och bland männen 89,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,7 procent.

I november 2016 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,0 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 78,2 procent och bland männen 83,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 5,9 procent i november 2016. Bland kvinnorna var arbetslösheten 5,7 procent och bland männen var den 6,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15–74 år

Icke säsongrensade data, november 2016 samt förändring mot november 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

  • Antalet sysselsatta ökade med 74 000 och uppgick till 4 947 000 (4 941 000)
  • Antalet fast anställda ökade med 61 000 och uppgick till 3 702 000 (3 701 000)
  • Antalet arbetslösa uppgick till 328 000 (360 000)
  • Arbetslösheten uppgick till 6,2 procent (6,8 procent)

Samband på arbetsmarknaden november 2016

15–74 år

Samband på arbetsmarknaden november 2016

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talNovember 2016 AntalAndel procentNovember
2015
Antal
Andel procentFörändring sedan November
2015
Antal
Minimi-krav för föränd-ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 355     7 282     73   .
Män
3 734     3 691     42   .
Kvinnor
3 622     3 591     31   .
15-24 år
1 166     1 179     ‑13   .
20-64 år
5 714     5 661     54   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 275 ±39 71,7 5 197 ±38 71,4 78 * 46
Män
2 775 ±27 74,3 2 721 ±27 73,7 54 * 32
Kvinnor
2 500 ±30 69,0 2 476 ±29 69,0 24   35
15-24 år
590 ±22 50,6 584 ±21 49,5 6   26
20-64 år
4 920 ±32 86,1 4 863 ±31 85,9 57 * 37
2a. Sysselsatta
4 947 ±40 67,3 4 873 ±38 66,9 74 * 46
Män
2 598 ±30 69,6 2 547 ±29 69,0 51 * 35
Kvinnor
2 349 ±31 64,9 2 326 ±30 64,8 23   36
15-24 år
502 ±22 43,0 496 ±21 42,1 6   26
20-64 år
4 629 ±34 81,0 4 574 ±33 80,8 56 * 39
Anställda
4 454 ±43   4 372 ±42   82 * 50
Män
2 253 ±33   2 189 ±32   64 * 38
Kvinnor
2 201 ±32   2 183 ±31   18   37
15-24 år
488 ±22   481 ±21   7   25
20-64 år
4 212 ±39   4 152 ±39   61 * 45
Fast
3 702 ±42   3 641 ±41   61 * 48
Tidsbegränsat
751 ±34   731 ±33   21   43
Undersysselsatta [1]
248 ±21 5,0 297 ±22 6,1 ‑49 * 24
Män
122 ±15 4,7 145 ±16 5,7 ‑23 * 17
Kvinnor
126 ±15 5,4 152 ±16 6,5 ‑26 * 17
15-24 år
74 ±12 14,7 88 ±12 17,8 ‑14 * 14
20-64 år
217 ±19 4,7 268 ±21 5,9 ‑51 * 22
I arbete
4 497 ±44   4 482 ±42   15   55
Män
2 433 ±32   2 394 ±31   39   40
Kvinnor
2 064 ±34   2 088 ±33   ‑23   42
Arbetade timmar
164 500 ±1 800   167 100 ±1 800   ‑2 600 * 2 100
Män
94 200 ±1 400   94 100 ±1 400   100   1 600
Kvinnor
70 200 ±1 300   73 000 ±1 300   ‑2 800 * 1 500
2b. Arbetslösa
328 ±22 6,2 325 ±21 6,2 3   29
därav heltidsstuderande
90 ±13   94 ±13   ‑3   17
Män
176 ±17 6,4 174 ±16 6,4 3   22
Kvinnor
151 ±16 6,1 151 ±16 6,1 1   22
15-24 år
88 ±13 15,0 88 ±12 15,1 0   17
20-64 år
291 ±20 5,9 289 ±20 5,9 2   27
Arbetslösa mer än 6 mån
96 ±13 33,0 93 ±12 33,6 3   17
3. Ej i arbetskraften
2 080 ±39   2 085 ±38   ‑5   46
Män
959 ±27   970 ±27   ‑11   32
Kvinnor
1 122 ±30   1 115 ±29   7   35
15-24 år
576 ±22   595 ±21   ‑19   26
20-64 år
795 ±32   798 ±31   ‑4   37
Latent arbetssökande
118 ±15   151 ±17   ‑33 * 18
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
16 200 ± 800   16 900 ± 800   ‑700   1 100

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talNovember
2016
Antal
Oktober
2016
Antal
September
2016
Antal
Årsförändrings-
takten i
november 2016
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 351 7 344 7 337 84
Män
3 731 3 727 3 723 49
Kvinnor
3 620 3 617 3 614 35
15-24 år
1 164 1 164 1 164 ‑5
20-64 år
5 710 5 705 5 699 67
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 301 5 294 5 287 92
Män
2 779 2 774 2 770 55
Kvinnor
2 522 2 519 2 516 37
15-24 år
631 631 632 ‑3
20-64 år
4 948 4 942 4 935 75
2a. Sysselsatta
4 941 4 932 4 924 105
Män
2 581 2 576 2 571 61
Kvinnor
2 360 2 356 2 353 45
15-24 år
518 517 517 14
20-64 år
4 644 4 637 4 630 87
Anställda
4 445 4 438 4 432 85
Män
2 232 2 228 2 224 51
Kvinnor
2 213 2 210 2 208 34
15-24 år
505 504 504 13
20-64 år
4 225 4 219 4 214 67
Fast
3 701 3 698 3 695 36
Tidsbegränsat
744 740 736 49
I arbete
4 164 4 156 4 150 87
Män
2 235 2 230 2 226 56
Kvinnor
1 929 1 926 1 924 31
Arbetade timmar
150 300 150 300 150 300 500
Män
84 900 84 900 84 900 400
Kvinnor
65 400 65 400 65 400 100
2b. Arbetslösa
360 361 363 ‑14
Män
198 199 199 ‑5
Kvinnor
162 163 163 ‑8
15-24 år
113 114 116 ‑17
20-64 år
304 305 306 ‑12
3. Ej i arbetskraften
2 050 2 050 2 051 ‑8
Män
952 953 953 ‑6
Kvinnor
1 098 1 098 1 098 ‑2
15-24 år
532 533 532 ‑2
20-64 år
763 763 764 ‑8

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentNovember 2016 AndelOktober 2016 AndelSeptember 2016 AndelÅrsförändringstakten i November 2016 Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,1 72,1 72,1 0,4
Män
74,5 74,4 74,4 0,5
Kvinnor
69,7 69,7 69,6 0,3
15-24 år
54,2 54,3 54,3 0,0
20-64 år
86,7 86,6 86,6 0,3
2a. Sysselsättningsgraden
67,2 67,2 67,1 0,7
Män
69,2 69,1 69,1 0,7
Kvinnor
65,2 65,2 65,1 0,6
15-24 år
44,6 44,4 44,4 1,4
20-64 år
81,3 81,3 81,2 0,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,8 6,8 6,9 ‑0,4
Män
7,1 7,2 7,2 ‑0,3
Kvinnor
6,4 6,5 6,5 ‑0,4
15-24 år
17,9 18,1 18,3 ‑2,5
20-64 år
6,2 6,2 6,2 ‑0,3

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)

Diagram

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)

Diagram

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)

Diagram

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)

Diagram

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för december publiceras 2017-01-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Mattias Enlund

Telefon
010-479 43 25
E-post
mattias.enlund@scb.se

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se